Методологія музично-педагогічних досліджень

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Muzyka2.jpg

Методологія музично-педагогічних досліджень


Напрям підготовки: 0202. Мистецтво

Спеціальність: 8.02020401. Музичне мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Становлення методологічної культури майбутнього педагога-музиканта як здатності мислити системно, самостійно порівнювати та зіставляти різні точки зору, виявляти власну позицію, науково обґрунтовувати й професійно відстоювати її на основі набуття знань з основ методології як учіння про організацію науково-дослідницької діяльності в галузі педагогіки музичної освіти

Завдання:

 • ознайомити студентів з поняттям методології як цілісної системи з визначеними характеристиками, логічною структурою, процесом здійснення;
 • розкрити філософсько-культурологічні засади музично-педагогічної освіти;
 • обґрунтувати значущість науково-дослідницької роботи як вирішальної складової професійно-педагогічної діяльності майбутнього-педагога-музиканта;
 • окреслити сутність і зміст методології музично-педагогічної освіти та розкрити її складові;
 • визначити специфіку наукового дослідження з педагогіки музичної освіти;
 • розкрити сучасні підходи до написання випускової кваліфікаційної роботи магістра музичного мистецтва в опорі на принципово нову її форму, сутність якої полягає у дослідженні проблем педагогіки професійної й загальної музичної освіти та здійсненні відповідної експериментально-дослідницької роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: принципи побудови, форми і способи науково-дослідницької музично-педагогічної діяльності; сучасні підходи до методології наукового дослідження; філософсько-культурологічні засади музично-педагогічної освіти, ключові поняття сучасної методологічної культури нового типу: проект, технологія, рефлексія; основні методологічні характеристики та складові музично-педагогічного дослідження, його теоретичні та методичні домінанти; специфіку експериментально-дослідної діяльності на рівні магістратури та вимоги до написання кваліфікаційного магістерського дослідження; систему діяльності, спрямовану на отримання зазначених знань та наукове обґрунтування їхньої ефективності

вміти: володіти цілісним методологічним аналізом для теоретичного осмислення будь-якої музично-педагогічної проблеми; орієнтуватись в понятійному апараті наукового дослідження; розрізняти зміст теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження та вміти використовувати їх у власній науково-пошуковій діяльності; в процесі підготовки кваліфікаційної роботи органічно поєднувати й співвідносити теорію, методику та практику; виконувати різноманітні види науково-педагогічної діяльності, планувати й організовувати екпериментально-дослідницьку роботу в галузі музично-педагогічної освіти і виховання; у власному дослідженні спиратись на специфіку науково-художнього знання, обґрунтовувати результати музично-педагогічного дослідження; виконувати випускову кваліфікаційну роботу на основі набутих методологічних компетенцій.


Глосарій курсу "Методологія музично-педагогічних досліджень"

Методика музики 2.png

Робоча програма курсу

Автор курсу

Растригіна Алла Миколаївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Методологія музично-педагогічних досліджень"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади методології наукового розв’язання проблем з педагогіки музичної освіти

Тема 1. Науково-педагогічне дослідження у галузі музичної педагогіки: стратегія, категорії, принципи*

Тема 2. Філософсько-культурологічні засади музично-педагогічної освіти

Тема 3. Методологічні підходи у дослідженні з педагогіки музичної освіти

Тема 4. Класифікація та особливості застосування методів науково-педагогічного дослідження у галузі музично-педагогічної освіти

Методика музики 1.jpg

Змістовий модуль 2. Технологія науково-педагогічного дослідження у галузі музичної освіти

Тема 5. Специфіка кваліфікаційної роботи майбутнього магістра музичного мистецтва*

Тема 6. Формулювання теми, аналіз наукових досліджень з обраної проблеми та визначення робочої гіпотези

Тема 7. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження у галузі мистецької освіти

Тема 8. Експериментально-дослідницький та бібліографічний апарат музично-педагогічних досліджень


Зміст курсу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи студентів

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади методології наукового розв’язання проблем з педагогіки музичної освіти

Orig122345.jpeg

Тема 1. Науково-педагогічне дослідження у галузі музичної педагогіки: стратегія, категорії, принципи

Тема 2. Філософсько-культурологічні засади музично-педагогічної освіти

Тема 3. Методологічні підходи у дослідженні з педагогіки музичної освіти

Тема 4. Класифікація та особливості застосування методів науково-педагогічного дослідження у галузі музично-педагогічної освіти

Змістовий модуль 2. Технологія науково-педагогічного дослідження у галузі музичної освіти

Тема 5. Специфіка кваліфікаційної роботи майбутнього магістра музичного мистецтва*

Тема 6. Формулювання теми, аналіз наукових досліджень з обраної проблеми та визначення робочої гіпотези

Тема 7. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження у галузі мистецької освіти

Тема 8. Експериментально-дослідницький та бібліографічний апарат музично-педагогічних досліджень


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Абдуллин Э.Б. Методологическая подготовка учителя музыки в вузе // Методология музыкального образования: проблемы, направления, концепции. – М., 1999.
 2. Библер В.С. Мышление как творчество: Введение в логику мысленного диалога. – М., 1975. – С.42-43.
 3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога.- М.2006
 4. Любан-Плоцца Б. Музыка и психика: cлушать душой / Б. Любан-Плоцца, Г. Побережная, О. Белов. – К.: „АДЕФ-Украина”, 2002. – С.337.
 5. Ничкало Н.Г. Теоретичні засади становлення і розвитку субдисциплін у сучасній педагогіці / Н.Г. Ничкало // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VІІ Педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької / [ за ред. О.М. Отич]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – С. 23-31.
 6. Отич О.М. Педагогіка мистецтва у системі мистецьких субдисциплін педагогіки // Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, редактор Г. Ю. Ніколаї. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с.
 7. Рудницька О.П. Методологія мистецької освіти // Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, редактор Г. Ю. Ніколаї. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с.
 8. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посіб. / О.П. Рудницька – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – С.233-234.
 9. Сластенин В.А., Исаев И.Ф. и др. Методы педагогических исследований // Педагогика:Учебное пособие. – 3-е издание. – М.,2000
 10. Шевнюк О. Мистецькі дисципліни в реформаційних процесах євроінтеграції / Олена Шевнюк // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 5-6 (64-65). – С.17-19.

Допоміжна

 1. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – С.38-40.
 2. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – М.: Музыка, 1974. – С.12.
 3. Ващенко Г. Виховна роля мистецтва / Григорій Ващенко // Твори: В 4-х т. – К.: Школяр – „Фада” ЛТД, 2000. – Т. 4. Праці з педагогіки та психології. – 416 с. С.196-256
 4. Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб., 1996. – С.132-134
 5. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Л. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990. – С.12.
 6. Краевский В.В. Общие основы педагогики: учеб. / В.В. Краевский. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – С.7-8.
 7. Леонардо да Винчи. О науке и искусстве / Леонардо да Винчи. – СПб.: Амфора, 2005. – 414 с.
 8. Рудницька О.П. Педагогіка мистецтва: пошуки і перспективи / О.П. Рудницька // Професійна освіта: педагогіка і психологія: українсько-польський щорічник. – Київ; Ченстохова. – 2000. – Вип. ІІ. – С.233-245.
 9. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических иследований ( в помощь начинающему исследователю)
 10. Халабузарь П.В., Попов В.С. Теория и методика музыкального воспитания: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб, 2000. – С.6-13.

Інформаційні ресурси

1318435253.jpg
 1. http://intoclassics.net/
 2. http://classic.chubrik.ru/
 3. http://www.forumclassic.ru
 4. http://www.world-art.ru/
 5. http://msk.treko.ru/show_dict_104/

---