Методичні рекомендації до заняття з теми 7 Гуцало

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Методичні рекомендації до заняття з теми 7. «ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА»

При висвітленні цього питання необхідно визначити важливість підліткового віку для становлення майбутньої дорослої людини, проаналізувати соціальну ситуацію особистісного зростання сучасного підлітка. Доцільно висвітлити питання анатомо-фізіологічної перебудови організму підлітка, розвитку його когнітивної та емоційно-вольової сфер. Необхідно ураховувати, що особливості психічного розвитку в цей період зумовлені швидким статевим дозріванням та перебудовою всіх систем організму. Саме фізіологічні зміни впливають на характер протікання нервових процесів, від чого залежить емоційна нестабільність підлітка. Актуальними є питання розвитку самосвідомості, самопізнання, самооцінки, особистісної рефлексії, морального розвитку підлітка. Належна увага має бути приділена розумінню причин вікової кризи перехідного періоду, характерологічних поведінкових реакцій підлітків, акцентуацій рис характеру. У сучасному складному світі варто знати вияви педагогічної занедбаності підлітків, здійснювати аналіз типів підлітків-девіантів.


Необхідно виконати наступні завдання:

 • засвоїти зміст таких понять, як підлітковий вік, криза підліткового віку, пубертатний період, інтимно-особистісне спілкування, самосвідомість, емансипація, рефлексія, девіантна та деліквентна поведінка, акцентуації характеру, статева роль, сексуальна поведінка.
 • визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненнями у тематичний словник;
 • виконати завдання семінарсько-практичного заняття та самостійної роботи;
 • провести дослідження рівня акцентуацій рис характеру одного підлітка, зробити обґрунтовані висновки;
 • у процесі спостереження визначити риси характеру підлітків, що оцінюються як акцентуації особистості та сформулювати основні позиції педагогічної тактики щодо них;
 • здійснити апробацію методик щодо вивчення егоцентричних тенденцій підлітків;
 • за бажанням підготувати доповідь до теми;
 • опрацювати окремі розділи теми або питання, які не висвітлюються на лекції та передбачені для самостійного опрацювання;
 • підготувати усні відповіді на питання самоконтролю;
 • підготувати письмові відповіді («ключі») на тестові завдання з теми.
 • підбирати діагностичні тести, методики, рольові ігри, творчі завдання, з метою вивчення особистості підлітка [3, с.54-96].


Форми контролю:

 • термінологічний диктант
 • співбесіда за запитаннями самоперевірки;
 • перевірка конспекту та есе;
 • оголошення доповідей, повідомлень, виступ зі звітом
 • рефлексивний діалог на Форумі;
 • тестування знань студентів з окремої теми;
 • звіт про апробацію психодіагностичних методик.


Література

1. Вікова та педагогічна психологія / O.B. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Навч. посібник. – К.: Каравела, 2012.

2. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. – 216 с.

3. Гуцало Е.У. Від теорії – до практики. Завдання з психології до навчально-виховної безвідривної педагогічної практики студентів педагогічного університету. Частина І. Навчально-методичний посібник./ Е.У. Гуцало. – Кіровоград: Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2012. – 128 с.

4. Кле М. Психология подростка. – М., 1991. – С. 109 - 132.

5. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М., 2001. – 464 с.

6. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека.. – М.: ТЦ “Сфера”, 2001.

7. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 128 с.

8. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л, 1983. – С. 26 - 30.

9. Максименко С. Д. Генетическая психология (Методологическая рефлексия проблем развития в психологии). – МК.: Ваклер, 2000.

10. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. У 2-х т. – К.: Форум, 2002.

11. Мир детства: подросток. – М, 1989. – С. 96 - 114.

12. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. – М.: Тривола, 1995.

13. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: Прайм-еврознак, 2002. – 656 с.

14. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. посіб. – К., 2005. – 360 с.

15. Щотка О. П. Вікова психологія дорослої людини: Навч. видання. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001.

16. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. / Под ред. Ильясова И.И., Ляудис В.Я. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1981. – 304 с.

17. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. – М.: Рига: ПЦ «Эксперимент», 1995.

14. Эльконин Д. Б. Введение в психологию развития. – М., 1994.