Методичні рекомендації до заняття з теми 6 Гуцало

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Методичні рекомендації до заняття з теми 6. «МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК»

Аналізуючи особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку, необхідно зауважити, що у віці 6–10 років змінюються умови психічного розвитку, що суттєво впливає на процес формування особистості молодшого школяра. Цей віковий період завершує етап дитинства, провідною діяльністю стає навчання у початковій школі, основою якого є пізнавальний інтерес і новий соціальний статус учня. Важливо визначити основні характеристики соціальної ситуації розвитку школяра, його навчальної діяльності, яка у даному віці стає провідною. У зв’язку з цим, потрібно звернути увагу на розв’язання проблеми психологічної готовності дитини до навчання у школі. Крім того, необхідно прослідкувати особливості становлення рефлексії, самооцінки, навчання, самосвідомості, мотивів досягнення успіху тощо. З’являється залежність соціальної ситуації розвитку дитини від рівня задоволення соціальних потреб школяра, в результаті відбувається перебудова усіх стосунків дитини з оточуючими.

Необхідно виконати наступні завдання:

 • засвоїти зміст таких понять, як анатомо-фізіологічні особливості, готовність до навчання (інтелекту¬альна, моральна, соціальна, вольова), внутрішня позиція школяра, адаптація до шкільного навчання, дезадаптація, навчальна діяль¬ність, учіння, уміння вчитися, мотиви учіння школярів, пізнавальні процеси, емоційно-вольова сфера, соціальні емоції, симптом “гіркої цукерки”, особистість молодшого школяра, фактори особистісного розвитку, криза 7 років, новоутворення віку (довільність психічних процесів, внутрішній план дій, рефлексія), самосвідомість, інфантильність, самооцінка, рівень домагань, мотиваційна сфера, інтереси, мотив досягнення успіху, моральний розвиток, просоціальна поведінка, спілкування, формування взаємовідносин;
 • законспектувати критерії психологічної готовності дитини до навчання у школі [1, с. 116; 10, с. 162-164].
 • проаналізувати наукові знання про особливості розвитку особистості молодшого школяра [1, с. 158-173; 10, с. 175-182].
 • виконати завдання семінарсько-практичного заняття та самостійної роботи;
 • написати коротке есе з відповідями на такі питання:

Що є основним джерелом емоцій і почуттів молодших школярів та як вони розвиваються? Що означає "виховувати волю дитини" та в чому виявляється такий розвиток? Як впливає тип темпераменту, навчання й виховання на формування характеру учнів молодшого шкільного віку? Які особливості розвитку здібностей, засвоєння морально-етичних якостей, норм і правил поведінки, формування взаємин з одноклассниками спостерігаються у цей віковий період?

 • визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненнями у тематичний словник;
 • за бажанням підготувати доповідь до теми;
 • опрацювати окремі розділи теми або питання, які не висвітлюються на лекції та передбачені для самостійного опрацювання;
 • підготувати усні відповіді на питання самоконтролю;
 • підготувати письмові відповіді («ключі») на тестові завдання з теми;
 • підбирати та апробувати діагностичні тести, методики, рольові ігри, творчі завдання, з метою вивчення особистості дитини молодшого шкільного віку (Психодіагностичний інструментарій).

Форми контролю:

 • співбесіда за запитаннями самоперевірки;
 • перевірка конспекту та есе;
 • виступ із доповіддю;
 • рефлексивний діалог на Форумі;
 • тестування знань студентів з окремої теми;
 • звіт про апробацію психодіагностичних методик.

Література

1. Вікова та педагогічна психологія / O.B. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Навч. посібник. – К.: Каравела, 2012.

2. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. – 216 с.

3. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості: Практикум. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: ФО-П Александрова М.В, 2012. – 178 с.

4. Гуцало Е.У. Основи психологічної компетентності майбутнього педагога. Навчально- методичний посібник / Е.У. Гуцало. – Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2013. – 242 с.

5. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебн. пособ. – М.: ТЦ “Сфера”, 2001. 6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 128 с.

7. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. У 2-х т. – К.: Форум, 2002.

8. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М.: Тривола, 1995.

9. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: Прайм-еврознак, 2002. – 656 с.

10. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. посіб. – К., 2005. – 360 с.

11. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. / Под ред. Ильясова И.И., Ляудис В.Я. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1981. – 304 с.

12. Эльконин Д. Б. Введение в психологию развития. – М., 1994.