Методичні рекомендації до заняття з теми 1 Гуцало

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Методичні рекомендації до заняття з теми 1. «ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

Опановуючи зміст теми необхідно зрозуміти предмет і завдання вікової психології, проаналізувати історію виникнення, становлення вікової психології у вітчизняній та зарубіжній науці, з’ясувати суть й специфіку методів, які використовуються дослідниками у віковій психології.

Необхідно виконати наступні завдання:

 • ознайомитись із джерелами й літературою, яка рекомендована для вивчення теми, проаналізувати її;
 • визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненнями у тематичний словник;
 • виконати завдання семінарсько-практичного заняття та самостійної роботи
 • опрацювати окремі розділи теми або питання, які не висвітлюються на лекції та передбачені для самостійного опрацювання;
 • підготувати усні відповіді на питання самоконтролю;
 • продумати свою позицію щодо дискусії на тему «Чи може сучасна вікова психологія дати всебічну і глибоку відповідь на запити педагогічної практики?» ;
 • підготувати письмові відповіді («ключі») на тестові завдання з теми.

Форми контролю:

 • термінологічний диктант;
 • рефлексивна співбесіда;
 • співбесіда за запитаннями самоперевірки;
 • проведення експрес-опитування;
 • самозвіт;
 • рефлексивний діалог на Форумі;
 • тестування знань студентів з окремої теми.


Література

1. Вікова та педагогічна психологія / O.B. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Навч. посібник. – К.: Каравела, 2012.

2. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. – 216 с.

3. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості: Практикум. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: ФО-П Александрова М.В, 2012. – 178 с.

4. Гуцало Е.У. Основи психологічної компетентності майбутнього педагога. Навчально- методичний посібник / Е.У. Гуцало. – Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2013. – 242 с.

5. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебн. пособ. – М.: ТЦ “Сфера”, 2001.

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 128 с.

7. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. У 2-х т. – К.: Форум, 2002.

8. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М.: Тривола, 1995.

9. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: Прайм-еврознак, 2002. – 656 с.

10. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. посіб. – К., 2005. – 360 с.

11. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. / Под ред. Ильясова И.И., Ляудис В.Я. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1981. – 304 с.

12. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. – М.: Рига: ПЦ «Эксперимент», 1995.

13. Эльконин Д. Б. Введение в психологию развития. – М., 1994.