Методичні рекомендації до заняття з теми 1,2 Гуцало

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Методичні рекомендації до заняття з теми 2. «ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ»

Проблема психічного розвитку є однією із самих актуальних проблем вікової психології. Опановуючи зміст теми, необхідно зрозуміти загальні закономірності розвитку особистості, детермінанти (чинники) психічного розвитку; розглянути основні теорії психічного розвитку дитини, визначити, що є рушійними силами й суперечностями розвитку; з’ясувати співвідношення психічного розвитку і навчання, виявити, яким чином співвідносяться дані явища та чи існує взаємозалежність між ними. Зверніть увагу на питання щодо зон актуального та найближчого розвитку, хронологічного, психологічного та соціального віку дитини.

У вивченні проблем психічного розвитку дитини методологічно важливим питанням є визначення поняття про соціальну ситуацію розвитку, періодизацію вікового розвитку, критерії вікового розвитку, новоутворення. Також вам необхідно визначити специфіку протікання вікових криз, зрозуміти їхню психологічну характеристику на різних етапах розвитку людини.


Необхідно виконати наступні завдання:

 • оволодіти змістом таких понять, як психічний розвиток, рушійні сили розвитку, вік, новоутворення, кризи;
 • підготуватися до колоквіуму щодо поглядів радянських учених Л.С. Виготського, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, Д.Б. Ельконіна (саме ці учені сформулювали визначальні позиції сучасної вітчизняної психології стосовно вивчення принципів й закономірностей психічного розвитку дитини);
 • ознайомитись з проблемою вікової періодизації психічного розвитку людини (Д. Б. Ельконін [1, с. 59]) та законспектувати вікові етапи психічного розвитку людини протягом всього життя [10, с. 143].
 • виконати завдання семінарсько-практичного заняття та самостійної роботи;
 • опрацювати окремі розділи теми або питання, які не висвітлюються на лекції та передбачені для самостійного опрацювання;
 • підготувати усні відповіді на питання самоконтролю;
 • підготувати письмові відповіді («ключі») на тестові завдання з теми.


Форми контролю:

 • співбесіда за питаннями колоквіуму;
 • рефлексивна співбесіда;
 • співбесіда за запитаннями самоперевірки;
 • проведення експрес-опитування;
 • самозвіт;
 • рефлексивний діалог на Форумі;
 • тестування знань студентів з окремої теми.

Література 1. Вікова та педагогічна психологія / O.B. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Навч. посібник. – К.: Каравела, 2012.

2. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. – 216 с.

3. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості: Практикум. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: ФО-П Александрова М.В, 2012. – 178 с.

4. Гуцало Е.У. Основи психологічної компетентності майбутнього педагога. Навчально- методичний посібник / Е.У. Гуцало. – Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2013. – 242 с.

5. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебн. пособ. – М.: ТЦ “Сфера”, 2001.

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 128 с.

7. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. У 2-х т. – К.: Форум, 2002.

8. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М.: Тривола, 1995.

9. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: Прайм-еврознак, 2002. – 656 с.

10. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. посіб. – К., 2005. – 360 с.

11. Щотка О. П. Вікова психологія дорослої людини: Навч. видання. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001.

12. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. / Под ред. Ильясова И.И., Ляудис В.Я. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1981. – 304 с.

13. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. – М.: Рига: ПЦ «Эксперимент», 1995.

14. Эльконин Д. Б. Введение в психологию развития. – М., 1994.