Менеджмент в освіті

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

Менеджмент в освіті

Мета і завдання курсу

Програма курсу «Менеджмент в освіті» складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.

Мета курсу полягає у здобутті магістрами знань, умінь та навичок у добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей, управління людьми і соціальними процесами, через комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних прийомів управління педагогічними системами, спрямований на підвищення ефективності їхнього функціонування і розвитку.

Оволодіння теорією, методологією і механізмом соціального управління дозволить майбутнім фахівцям із соціальної роботи вести організаційно-управлінську та адміністративну роботу в різних організаціях системи соціального захисту населення.

Завдання курсу передбачають:

 • планування освітнього процесу в навчальних закладах (на основі чіткого і реального цілепокладання, а також раціональної структури і форми планування з можливою варіативністю по всіх параметрах);
 • конкретизацію планування, організацію й аналіз навчальних занять на основі врахування п’яти структурно-функціональних компонентів і системоутворюючих факторів освітнього процесу як педагогічної системи;
 • розробку раціональної структури і змісту системи контролю за освітнім процесом на основі реального бюджету часу, що є в розпорядженні у суб’єкта педагогічного менеджменту, з рекомендаціями зі спрощення, конкретизації, демократизації і гласності цього контролю;
 • розробку комплексу тестових методик на основі вербальних і математичних показників ефективності праці викладача й учнів (показник фактичної ефективності навчальної діяльності викладача, математична оцінка ефективності навчальних занять і ін.), що дозволяють використовувати ЕОМ в управлінні освітнім процесом;
 • визначення рекомендацій з подолання бюрократизму, шаблонності і заорганізованості в змісті діяльності суб’єктів педагогічної системи в цілому.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • поняття про систему, основні види і типи систем, їх властивості та ознаки, класифікації;
 • поняття про соціальну систему, види соціальних систем; «системи» і «системний підхід»;
 • поняття «управління», основну мету, завдання та функції управління;
 • основні компоненти системи «управління освітою»;
 • зміст та структуру професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів освіти;
 • особливості підготовки менеджера освіти;
 • сутність, основні положення основних директивних і нормативних документів, що регламентують діяльність органів управління освітою;
 • специфіку управління середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом нового типу;
 • нормативну базу створення та функціонування навчально-виховного закладу;
 • визначення змісту навчальної діяльності закладу освіти;
 • концептуальні засади діяльності закладів освіти;
 • основні компоненти системи управління навчальним закладом, їх характеристики;
 • основи системного підходу як методу аналізу та моделювання діяльності навчального закладу;
 • зміст та методику планування діяльності закладів освіти;
 • основні показники оцінки діяльності закладів освіти;
 • поняття про програмно-цільовий підхід до управління розвитком навчального закладу;
 • функції контролю в управлінні освітнім закладом;
 • шляхи підвищення ефективності контрольно-аналітичної діяльності в освіті;

вміти:

 • прогнозувати діяльність закладу, установи;
 • моделювати процеси створення та функціонування навчального закладу;
 • визначати мету, завдання діяльності закладу, установи;
 • визначати зміст і структуру діяльності закладу, установи;
 • розподілити службові повноваження між працівниками закладу, установи;
 • планувати роботу закладу, установи;
 • розробляти критерії оцінки діяльності закладу, установи, групи, працівника тощо;
 • розробляти нормативні, розпоряджувальні акти;
 • використовувати системний підхід при аналізі та моделюванні діяльності;
 • складати програму проведення нарад, рад, колегій тощо;
 • ефективно організовувати роботу підлеглих;
 • використовувати наукові методи аналізу;
 • складати аналітичні документи (довідки, акти, службові записки тощо);
 • розробляти методики контролю за станом діяльності;
 • розробляти стратегію діяльності;
 • працювати над підвищенням рівня професійної компетентності (власним і своїх підлеглих).

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Теоретичні основи менеджменту в освіті

Тема 1. Поняття менеджменту та його категорій. Основні поняття і структура управління педагогічними системами Сутність менеджменту як діяльності.

Вплив різних шкіл та теорій управління на розвиток теорії і практики управління. Сучасні підходи до управління. Основні визначення понять «менеджмент», «управління», «керівництво». Управління як наука. Мета та рівні управління.

Сутність системного діяльнісного підходу. Основні поняття теорії і практики управління педагогічними системами. Причини і характер формалізму в педагогічних системах і в управлінні ними.

Тема 2. Організація діяльності суб’єктів менеджменту

Особистість менеджера освіти. Посадові вимоги до керівника сучасної школи. Система знань та умінь керівника навчального закладу. Функціональні обов’язки директора середньої загальноосвітньої школи. Характер взаємодії суб’єктів педагогічної системи і шляхи її поліпшення. Причини і види конфліктів у педагогічних колективах.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2:

Організаційно-методичні основи менеджменту в освіті

Тема 3. Прийняття управлінських рішень у менеджменті

Сутність та класифікація управлінських рішень. Вироблення раціональних рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Вимоги до управлінського рішення. Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття рішень. Наказ як форма висунення управлінських рішень.

Тема 4. Планування освітнього процесу Теоретичні і технологічні аспекти планування в педагогічних системах. Принципи планування. Практичні підходи щодо планування роботи школи. Система планування у закладах освіти. Планування діяльності викладача й учнів на заняттях.

Тема 5. Система контролю за освітнім процесом

Контроль як функція управлінського циклу. Мета і зміст контролю. Методи і форми внутрішньошкільного контролю. Педагогічний аналіз. Фронтальний адміністративний контроль. Принципи аналітичної діяльності суб’єкта управління освітнім процесом. Методика і технологія системного аналізу уроку і позаурочних заходів.


Автор курсу

--Семез Андрій Анатолійович (обговорення)


Зміст курсу (Навчальний посібник)

Навчальний посібник: Семез А.А. Менеджмент в освіті


Теми практичних занять

 1. Поняття менеджменту та його категорій. Основні поняття і структура управління педагогічними системами.
 2. Організація діяльності суб’єктів менеджменту.
 3. Прийняття управлінських рішень у менеджменті.
 4. Система планування та контролю за освітнім процесом.

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

 1. Система керівництва роботою школи у досвіді В.О.Сухомлинського та сучасні тенденції організації управління загальноосвітнім закладом.
 2. Національна доктрина розвитку освіти і завдання педагогічного колективу щодо її реалізації.
 3. Педагогічна рада — колегіальний орган управління навчальним закладом.
 4. Діяльність ради школи у системі державно-громадського управління навчальним закладом.
 5. Імідж керівника сучасної школи, його складові.
 6. Застосування інноваційних педагогічних технологій в управлінській діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу.
 7. Роль моделювання в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом.
 8. Система планування в загальноосвітньому навчальному закладі.
 9. Психолого-педагогічні умови побудови навчально-виховного процесу на діагностичній основі: досвід і проблеми.
 10. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю.
 11. Педагогічний моніторинг у навчально-виховному процесі: проблеми впровадження і перспективи.
 12. Самоаналіз організаційно-педагогічної діяльності — основа моніторингу та самовдосконалення загальноосвітнього навчального закладу.
 13. Роль атестації в зростанні професійної майстерності педагога (на прикладі окремого загальноосвітнього навчального закладу).
 14. Самореалізація особистості вчителя і учня в навчальній діяльності: досвід, проблеми, перспективи.
 15. Організація роботи з реалізації науково-методичної проблемної теми загальноосвітнього навчального закладу.
 16. Проблеми співпраці школи та громадськості в умовах нових освітніх змін.
 17. Упровадження інтерактивних методів та форм методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: управлінський аспект.
 18. Активні форми і методи впровадження перспективного педагогічного досвіду: практичний аспект.
 19. Створення організаційно-педагогічних умов для забезпечення профільного навчання в старшій школі (на прикладі окремого загальноосвітнього навчального закладу).
 20. Реалізація варіативної складової робочого навчального плану шляхом запровадження авторських програм.
 21. Моніторингові дослідження якості освіти в ЗНЗ: стратегія розвитку.
 22. Роль територіального освітнього округу у забезпеченні рівності умов для одержання повної загальної середньої освіти у сільській місцевості.
 23. Організація та керівництво науково-дослідницькою, експериментальною роботою в загальноосвітньому навчальному закладі.
 24. Організація роботи з обдарованими учнями: досвід і проблеми.
 25. Освітня діяльність навчального закладу, його керівника в контексті формування громадянськості: практичний аспект.
 26. Діяльність педагогічного колективу з розвитку учнівського самоврядування.
 27. Інноваційний менеджмент як фактор модернізації системи управлінської діяльності керівника школи.
 28. Контрольно-аналітична діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу: нові підходи та стратегії.
 29. Особливості управління сільською школою в умовах модернізації освіти.
 30. Зміст і структура психологічної готовності керівників закладів середньої освіти до управлінської діяльності.
 31. Педагогічний експеримент в системі середньої загальної освіти: проблеми, перспективи розвитку.
 32. Педагогічна комунікація: зміст та її складові.
 33. Модернізація управлінської діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання.
 34. Технологізація управлінської діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу.
 35. Адаптивне управління в системі загальної середньої освіти.
 36. Система підготовки педагогічних працівників до адаптивного управління й освітнього моніторингу.
 37. Інноваційний менеджмент у системі загальної середньої освіти.
 38. Інновації у внутрішкільному управлінні як фактор оновлення змісту діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу.
 39. Гуманізація змісту та організаційних форм навчально-виховного процесу.
 40. Планування роботи школи в умовах нових освітніх змін.
 41. Контрольно-аналітична діяльність заступника директора загальноосвітнього навчального закладу в умовах нових освітніх змін.
 42. Внутрішкільний контроль у сфері управлінської діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу: зміст і структура.
 43. Педагогічний аналіз у системі управління загальноосвітнім навчальним закладом.
 44. Моніторинговий супровід управлінської діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу.
 45. Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти.
 46. Факторно-критеріальне моделювання та комп'ютерні технології як інструментарій освітнього моніторингу.
 47. Нові підходи до організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.
 48. Особливості функціонування профільної школи в сільській місцевості.
 49. Моделювання навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах модернізації освіти.
 50. Технологія експертної оцінки навчального заняття в сучасній школі.
 51. Моніторинговий підхід до вивчення стану предметів у системі педагогічного менеджменту.
 52. Вивчення системи роботи вчителя.
 53. Визначення основних шляхів підвищення якості освіти, створення умов рівного доступу до якісної освіти.
 54. Оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу як елемент системи управління освітою.
 55. Особливості організації педагогічного процесу в сільській школі.
 56. Організація науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: нові підходи та стратегії.
 57. Організація роботи з реалізації науково-методичної проблемної теми загальноосвітнього навчального закладу.
 58. Упровадження інтерактивних методів та форм методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: управлінський аспект.
 59. Атестація педагогічних працівників та її ефективність.
 60. Розвиток педагогічної творчості як фактор оптимізації навчально-виховного процесу.
 61. Педагогічний експеримент у системі загальної середньої освіти: проблеми і перспективи розвитку.
 62. Організація роботи з обдарованими учнями .
 63. Активні форми і методи впровадження педагогічного досвіду: практичний аспект.
 64. Особливості співпраці загальноосвітнього навчального закладу та громадськості в нових соціокультурних умовах.
 65. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу. .
 66. Культура управлінської праці заступника директора з навчально-виховній роботи.
 67. Особливості маркетингу в сфері освіти.

Рекомендована література

Базова

 1. Григораш В.В., Касьянова О.М., Мармаза О.І. та ін. Управління навчальним закладом: Навч.-метод. посібник. У двох частинах. — Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2004.
 2. Гриньова М.В., Штепа О.Г. Менеджмент в освіті: Навч. пос. для студ. і магіст. спец. пед. ун-тів. — Полтава, 2003 — 73 с.
 3. Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту. — К.: Ленвіт, 2007. — 236 с.
 4. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті: Навч. посібник. — К.: Освіта України, 2005. — 256 с.
 5. Семез А.А. Менеджмент в освіті: Навчальний посібник. — Кіровоград, 2011. — 168 с.
 6. Шамова Т.И., Третьяков Т.И., Капустин Н.П. Управление образовательными системами: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Т.И.Шамовой – М.: ВЛАДОС, 2002 – 320 с.