Макетування і верстка

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Макетування і верстка

Галузь знань 06 Журналістика, спеціальність 061 Журналістика, освітній ступінь «Бакалавр»

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни – сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для створення різних видів видавничої продукції, що забезпечує професійну підготовку майбутніх фахівців – редакторів, видавців.

Завдання дисципліни – забезпечити студента необхідним мінімумом знань та практичних навичок по підготовці різних видів видань згідно з вимогами поліграфічних стандартів та естетичних норм оформлення видавничої продукції, виходячи з можливостей сучасної комп’ютерної техніки.

Матеріали до курсу

Робоча програма курсу

Теми практичних занять

Теми лабораторних занять

Плани практичних занять (частина 1)

Плани практичних занять (частина 2)

Завдання до лабораторних занять (частина 1)

Завдання до лабораторних занять (частина 2)

Завдання до самостійної роботи

Питання до контрольних робіт

Автор курсу

Баранюк Олександр Филимонович


Учасники

Викладач

Баранюк Олександр Филимонович

Студенти

ЖР18Б (Журналістика, 2018 рік вступу)

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Галкин С. И. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и журнала : учеб. пособие. – М : Аспект Пресс, 2005. – 215 с.
 2. Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети : курс лекцій. – К. : Т-во "Знання", КОО, 2000. – 222 с.
 3. Пикок Джон. Издательское дело. / Дж. Пикок. – М. : Издательство ЭКОМ, 1998. – 400 с.
 4. Сава В.І. Основи техніки творення книги / В.І. Сава. – Львів : Каменяр, 2000. – 136 с.
 5. Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайнера. – Воронеж : Комсомольс-кая правда. – Воронеж, 1999. — 220 с.
 6. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.П. Гаври-лов и др. – М. : Юристъ, 1998. – 536 с.

Допоміжна

 1. Вильямс Р. Дизайн для НЕдизайнеров / Р. Вильямс. – Пер. с англ. – СПб: Сим-вол-Плюс, 2008 – 192 с.
 2. Иванова Т. Допечатная подготовка. Учебный курс. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.
 3. Картер М. Современный дизайн газет. – М. : Российско-Американский Инфо-рмационный Пресс-Центр, 1995.
 4. Клепер М. Практическое руководство по цифровой печати / М. Клепер. – Том 1. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1040 с.
 5. Комолова Н.В. Компьютерная верстка и дизайн. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 512 с.
 6. О'Куин Донни. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера : уч. пос. – М. : ИД «Вильямс», 2003. – 592 с.

Інформаційні ресурси

Основи оформлення газети

Композиція газетної сторінки

Композиція газетної сторінки

Композиція газетної сторінки