Лабораторна робота №2 Богдан

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Конспект з правил набору тексту

Загальні правила набору

 • Оптимальний пропуск між словами повинен дорівнювати напівкегельній величині шрифту, яким набирається текст.
 • При наборі на великий формат пропуск між словами у книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 3/4 кегельної. У газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії – від 1/4 до 11/4 кегельної.
 • При наборі на малий формат пропуск між словами у книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 11/4 кегельної. У газетних, інформаційних виданнях оперативної поліграфії – від 1/4 до 13/4 кегельної.
 • При наборі кеглем понад 12 максимальний пропуск між словами може бути збільшений на 1/4 кегельної у порівнянні х попередніми цифрами для усіх видів видань.
 • Пропуски між словами в одному рядку повинні бути однаковими. У рядку, набраному шрифтами різних кеглів, ширина пропусків у тексті меншого кегля повинна бути меншою, ніж у тексті більшого кегля. На межі між різними кеглями в рядку пропуск між словами визначається за більшим кеглем.
 • Пропуски між словами в суміжних рядках не повинні дуже відрізнятися між собою.
 • У рядках, не заповнених текстом (у кінцевих рядках, у тексті, вирівняному по центру або правому краю, при наборі з вільним правим або лівим краєм та ін.), пропуски між словами повинні дорівнювати або наближатися до напівкегельного шрифту.
 • Рядки, що не мають пропусків між словами, і рядки, що не можуть бути виключені, як зазначено вище, дозволяється виключати зі збільшенням ширини міжлітерних пропусків до 1 п. або зменшенням їх до 1/2 п.
 • У книжкових виданнях не допускається збіг пропусків між словами по вертикалі чи горизонталі у трьох чи більше суміжних рядках («коридори»). У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії – у чотирьох.
 • Абзацні відступи у виданні повинні бути однаковими, незалежно від кегля окремих частин тексту. Допустимі відхилення в текстах різних кеглів 1 п.
 • Кінцевий рядок абзацу повинен бути не менше 2 кегельних шрифту і коротше повних, але не менше ніж на 11/2 кегельних, або бути повним.
 • При наборі з абзацними відступами кінцевий рядок абзацу повинен бути більшим за нього не менше ніж у 1,5 рази і коротшим повного рядка не менше ніж на 11/2 кегельних або бути повним.
 • При наборі без абзацних відступів кінцевий рядок абзацу повинен бути не менше 2 кегельних шрифту і коротшим повного рядка не менше ніж на 1/2 кв.

Правила переносу

 • Не можна переносити скорочення, що набираються прописними буквами (ВУЗ), прописними з окремими рядковими (КЗот) і з цифрами (ФА1000).
 • Скорочені вирази (і т.д., і т.п.) при переносі не повинні розриватися.
 • При переносі не повинні відриватися прізвища від ініціалів та ініціали один від одного, але перенос з розривом прізвища допускається.
 • Не відриваються при переносі скорочені загальні назви від власних імен (тов. Іванов).
 • Не допускається розміщення в різних рядках чисел і їхніх найменувань (250 кг), знаків номера і параграфа та чисел, які до них відносяться (№ 25), а також нумерації і початок тексту (5. Набір…).
 • Допускається не більше 4 переносів підряд. При наборі на малий формат не більше 5.

Набір знаків і цифр

 • Розділові знаки (крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, три крапки, знак оклику і знак питання) від попередніх слів не повинні відриватися.
 • Три крапки на початку речення не відриваються від наступного слова. У наборі «вразрядку» відбиття знаків і цифр не повинні бути збільшені.
 • Дефіс від попередніх наступних елементів набору не відривається; виключення складає набір «вразрядку», при якому дефіс, так само як і букви, відбивають на величину розрядки.
 • Тире на початку абзацного відступу повинне бути відділене від наступного тексту напівкегельною. Тире після коми або крапки, а також між числами в значенні «від – до» не повинно бути відірване.
 • Лапки і дужки не відриваються від слів, які знаходяться у них. Розділові знаки від дужок і лапок ніколи не повинні бути відірвані. Лапки використовують того ж накреслення, що й текст у них. Дужки повинні відповідати накресленням основного тексту. Дужки усередині виділеного тексту повинні відповідати накресленню виділення.
 • Багатозначні числа, що набираються арабськими цифрами, класи (по три цифри справа наліво) розбивають шпаціями 2 п. (3 245 758). Розбивку на класи не роблять для чотирьохзначних чисел, десяткових дробів і для позначення номерів і стандартів (0,01599, ДСТ 16598–75).
 • Числа повинні відбиватися від знаків і найменувань, до яких вони належать, напівкегельною (25000 т).
 • Нарощення (відмінкові закінчення) до чисел набирають через дефіс без яких-небудь відбиттів (2-й). Прості дроби від цілої частини не відбиваються. *Числа з буквами у позначеннях (як арабськими, так і римськими) не повинні мати відбиття (3а, IVб). Числа і букви, розділені крапками (наприклад, для позначення пунктів), набирають без відбиття (1.3.14 а).

Набір заголовків

 • Заголовки, що складаються з двох або декількох рядків, повинні бути розбиті на рядки за змістом. При поділі заголовків на рядки не допускаються переноси в словах і залишення в кінці рядка прийменників, союзів і прислівників.
 • При наборі заголовків окремих слів окремими рядками між словами повинен бути пропуск в одну напівкегельну. Якщо заголовки набирають прописними буквами, пропуски між словами повинні бути збільшені на 2 п. Якщо рядок заголовка менше формату набору на 1-2 кегельні, він повинен наближатися до повного формату збільшенням пропусків між словами.
 • Між рядками заголовків, набраних прописними буквами, інтервал повинен бути збільшений на 2 п.
 • Порядковий номер усіх видів заголовків, що набирається в одному рядку з текстом, повинен бути відбитий напівкегельною, незалежно від того, чи є після номера крапка. Наприкінці заголовків, виключених окремими рядками, крапок не повинно бути.

Набір формул

 • Формули в текстових рядках набору науково-технічних текстів повинні бути відбиті від тексту не менше ніж на напівкегельну і не більше ніж на кегельну.
 • Формули, що розміщені у текстовому рядку одна за одною, повинні бути відбиті між собою на кегельні.
 • Набір математичних і хімічних формул повинен бути в усьому виданні однаковий у застосуванні шрифтів і знаків, способу виключення формул, набраних окремими рядками (у новий рядок, у лівий край, із заданим відступом від лівого краю), застосуванні індексів, ліній, приставних знаків відповідно до розмітки оригіналу і вказівок у видавничій специфікації.
 • Однорядкові математичні і хімічні формули, основні рядки математичних формул повинні бути набрані шрифтом тієї ж гарнітури і кегля, що й текст, до якого вони належать. Кегль шрифту багаторядкових частин математичних формул зменшується на 2 п. у порівнянні з кеглем основних рядків.
 • Допускається набір формул шрифтами іншої гарнітури.
 • Групи однотипних формул, а також формул, об’єднаних фігурною дужкою, вирівнюються вертикально по основному знаку математичних співвідношень (як правило, за знаком рівності).
 • Фігурні дужки, що об’єднують групу формул, повинні повністю охоплювати усі формули, що входять у цю групу, причому вістря дужки звернене від формул. Від найбільш довгої формули в групі фігурна дужка повинна бути відбита на напівкегельну.

Конспект з правил набору для форматів А4 та А5

Формат A4
Формат A5

Конспект з правил набору у вигляді презентації

Презентація

Конспект з правил набору у вигляді брошури (буклету чи флайера)

Брошура 1 сторона
Брошура 2 сторона

Візитівка "крутого" видавця

Візитівка

Плакат на тему "Поставте мені п'ятірку"

Плакат