Костя Рябовол

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Технічні правила набору

Набір і верстка повинні виконуватися у чіткій відповідності до розмітки оригіналу, макету верстки і вказівок видавничої специфікації . Оригінали повинні чітко відповідати вимогам ДСТ 73—77 «Оригінали текстові, авторські і видавничі».

Загальні правила набору

Оптимальний пропуск між словами повинен дорівнювати напівкегельній величині шрифту, яким набирається набирається текст. При наборі на великий формат пропуск між словами у книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 3/4 кегельної. У газетних , інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — від 1/4 до 11/4 кегельної. При наборі на малий формат пропуск між словами у книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 11/4 кегельної . У газетних , інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії – від 1/4 до 13/4 від кегельної 1/4до 3/4 кегельної. При наборі кеглем понад 12 максимальний пропуск між словами може бути збільшений на 1/4 кегельної у порівнянні з попередніми цифрами для усіх видів видань. Пропуски між словами в одному рядку повинні бути однаковими. У рядку, набраному шрифтами різних кеглів, ширина пропусків у тексті меншого кегля повинна бути меншою, ніж у тексті більшого кегля. На межі між різними кеглями в рядку пропуск між словами визначається за більшим кеглем. Пропуски між словами в суміжних рядках не повинні дуже відрізнятися між собою. У рядках, не заповнених текстом (у кінцевих рядках, у тексті, вирівняному по центру або правому краю,при наборі з вільним правим або лівим краєм та ін.), пропуски між словами повинні дорівнювати або наближатися до напівкегельного шрифту. Рядки, що не мають пропусків між словами, і рядки, що не можуть бути виключені, як зазначено вище, дозволяється виключати зі збільшенням ширини міжлітерних пропусків до 1п. або зменшенням їх до 1/2п. У книжкових виданнях не допускається збіг пропусків між словами по вертикалі чи діагоналі у трьох і більше суміжних рядках («коридори»). У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — у чотирьох. Абзацні відступи у виданні повинні бути однаковими, незалежно від кегля окремих частин тексту. Допустимі відхилення в текстах різних кеглів 1п. Кінцевий рядок абзацу повинен бути не менше 2 кегельних шрифту і коротше повних, але не менше чим на 11/2 кегельних, або бути повним. При наборі з абзацними відступами кінцевий рядок абзацу повинен бути більшим за нього не менше чим у 1,5 рази і коротшим повного рядка не менше чим на 11/2 кегельних або бути повним. При наборі без абзацних відступів кінцевий рядок абзацу повинен бути не менше 2 кегельних шрифту і коротшим повного рядка не менше чим на 1/2кв.

Правила переносу

При наборі повинні дотримуватись усі граматичні правила переносу. Не допускаються немилозвучні переноси і переноси, що cпотворюють зміст. Не можна переносити скорочення, що набираються прописними буквами (ВУЗ), прописними з окремими рядковими (КЗот) і з цифрами (ФА1000). Скорочені вирази (і т.д., і т.п.) при переносі не повинні розриватися. При переносі не повинні відриватися прізвища від ініціалів та ініціали один від одного, але перенос з розривом прізвища допускається.Не відриваються при переносі скорочені загальні назви від власних імен (тов. Іванов). Не допускається розміщення в різних рядках чисел і їхніх найменувань (250 кг), знаків номера і параграфа та чисел, які до них відносяться (№ 25), а також нумерації і початок тексту (5 . Набір...)

Набір знаків і цифр

Розділові Розділові знаки (крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, три крапки, знак оклику і знак питання) від попередніх слів не повинні відриватися. Три крапки на початку речення не відриваються від наступного слова. У наборі “вразрядку” відбиття знаків і цифр не повинні бути збільшені. Дефіс від попередніх і наступних елементів набору не відривається; виключення складає набір “вразрядку”, при якому дефіс, так само як і букви, відбивають на величину розрядки. Тире на початку абзацного відступу повинне бути відділене від наступного тексту напівкегельною. Тире після коми або крапки, а також між числами в значенні «від—до» не повинно бути віддірване. Лапки і дужки не відриваються від слів які Лапки і дужки не відриваються від слів, які знаходяться у них. Розділові знаки від дужок і лапок ніколи не повинні бути відірвані. Лапки використовують того ж накреслення, що й текст у них. Дужки повинні відповідати накресленням основного тексту. Дужки усередині виділеного тексту повинні відповідати накресленню виділення. Знаки номера (№) і параграфа (§) застосовують тільки з числами, які до них відносяться, і відбивають від них напівкегельною. Подвійні знаки не повинні розриватися. Якщо до знака відноситься кілька чисел, то між собою вони відбиваються напівкегельними. Знаки відсотка (%) і проміле (‰) застосовують тільки з числами тільки, до яких вони відносяться, при чому відбиття між ними не робиться. Знаки градуса (°), хвилини ('), секунди(") і терції ("') від попередніх чисел не повинні бути відбиті, а від наступних чисел повинніб бути відбиті на 2п. (10°15'). Якщо за цими знаками стоїть скорочене позначення шкали, то воно повинно бути відбите на 2п. (15°С), однак у випадках застосування знака градуса без цифр таке відбиття не робиться (°З). Багатозначні числа, що набираються арабськими цифрами, класи (по три цифри з права на ліва) розбивають шпаціями 2п. (3 245 758). Розбивку на класи не роблять для чотирьохзначних чисел, десяткових дробів і для позначення номерів і стандартів (0,0 599, 599,ДСТ 16598—75). Числа повинні відбиватися від  знаків і найменувань, до яких вони належать, напівкегельною (25000 т). Нарощення (відмінкові закінчення) до чисел набирають через дефіс без яких‐небудь відбитті (2‐й). Прості дроби від цілої частини числа не відбиваються. Числа з буквами у позначеннях (як арабськими, так і римськими) не повинні мати відбиття (3а, IVб). Числа і букви, розділені крапками (наприклад, для позначення пунктів), набирають без відбиття (1.3.14а).

Набір окремих елементів

Усі види скорочень, у тому числі скорочення метричних мір і технічних величин, повинні бути набрані тим же шрифтом, що і текст (у виділених частинах тексту — видільним шрифтом). Математичні скорочення (sin) — прямим світлим латинським шрифтом, позначення хімічних елементів — прямим світлим латинським із прописною буквою. Скорочення повинні бути відбиті від чисел або слів, до яких вони відносяться, на напівкегельну. Так само повинні бути відбиті ініціали від прізвищ. У скороченнях за початковими і кінцевими буквами слова (ф-ка) знак дефісу не повинен бути відбитий від попередніх і наступних елементів. Індекси і показники між собою та від попередніх і наступних наступних елементів набору не відбиваються (Н2ПРО, м3/с). При наборі списків (рядків або абзаців з послідовною нумерацією римськими, арабськими цифрами або буквами) повинні бути вирівняні по  ветикалі розряди чисел, крапки або дужки після позначення пунктів і початок тексту у всіх пунктах. У кожному пункті списку другий і наступний рядки повинні бути набрані або в кінець, або з втягненнями, що забезпечують рівняння всіх  текстових рядків по одній вертикальній осі. Шрифтові виділення (курсивом, напівжирним, жирним) повинні бути виконані шрифтами тіїєї ж гарнітури і кегля, що й основний текст. Наступні розділові знаки набираються основним шрифтом. При виділеннях прописними буквами пропуски між словами повинні бути збільшені приблизно на 2п. При виділеннях шрифтами більшого або меншого кегля повинна забезпечуватися єдність лінії шрифту в кожнім рядку. При виділеннях підкресленням довжина лінії повинна чітко відповідати довжині виділеної частини тексту, крім пробілів, що відокремлюють основний текст від виділеного.

Набір заголовків

Заголовки, що складаються з двох або декількох рядків, повинні бути розбиті на рядки за змістом. При поділі заголовків на рядки не допускаються переноси в словах і залишення в кінці рядка прийменників, союзів і прислівників прислівників. При наборі заголовків окремими рядками між словами повинен бути пропуск в одну напівкегельну. Якщо заголовки набирають широкими шрифтами або прописними буквами, пропуски між словами повинні бути збільшені на 2п. Якщо рядок заголовка менше формату набору на 1–2 кегельні, він повинен наближатися до повного формату збільшенням пропусків між словами. Між рядками заголовків, набраних прописними буквами, інтервал повинен бути збільшений на 2п. Порядковий Порядковий номер усіх видів заголовків заголовків, що набирається набирається в одному рядку з текстом, повинен бути відбитий напівкегельною напівкегельною, незалежно незалежно від того, чи є після номера крапка. Наприкінці заголовків, виключених окремими рядками, крапок не повинно бути. Якщо замість заголовка (для поділу тексту) застосовують три зірочки, то вони повинні бути розділені напівкегельними, причому одна (***) або дві зірочки (***) повинні знаходитися на верхній лінії, інші — на нижній.

Набір формул

Формули в текстових рядках набору науково-технічних текстів повинні бути відбиті від тексту не менше чим на напівкегельну і не більше ніж на кегельну. Формули, що розміщені у текстовому рядку одна за одною, повинні бути відбиті між собою на кегельні. Набір математичних і хімічних формул повинен бути в усьому виданні однаковий у застосуванні шрифтів і знаків, способу виключення формул, набраних окремими рядками (у новий рядок, улівий край, із заданим відступом від лівого краю), застосуванні і індексів, ліній, приставних знаків відповідно до розмітки оригіналу і вказівок увидавничій специфікації. Однорядкові математичні і хімічні формули, основні рядки математичних формул повинні бути набрані шрифтом тієї ж гарнітури і кегля, що й текст, до якого вони належать. Кегль шрифту багаторядкових частин математичних формул зменшується на 2п. у порівнянні з кеглем основних рядків. Допускається набір формул шрифтами іншої гарнітури. Групи однотипних формул, а також формул, об'єднаних фігурною дужкою, вирівнюються вертикально по основному знаку математичних співвідношень (як правило, за знаком рівності). Фігурні дужки, що об’єднують групу формул, повинні повністю охоплювати усі формули, що входять у цю групу, при чому вістря дужки звернене від формул. Від найбільш довгої формули в групі фігурна дужка повинна бути відбита на напівкегельну.

wikiwall pdf