Користувач:Opulyak

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Pulyak.jpg

Про себе

Пуляк Ольга Василiвна

Навчальні курси

Навчальний курс "Цивільний захист"

Навчальні курси

Навчальний курс "Безпека життєдіяльності"


015 Професійна освіта АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка (освітньо-професійна програма) 2. Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 3. Освітня програма «015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» 4. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 5. Назва дисципліни: Безпека життєдіяльності 6. Лектори: Пуляк Ольга Василівна кандидатка педагогічних наук, доцентка. 7. Статус дисципліни: загальної підготовки. 8. Курс, семестр: 1 курс, 1 семестр 9. Кількість кредитів: 3. Модулів – 2. Всього 90 академічних годин; лекцій 20 годин, практичних занять 16 годин, самостійної роботи 54 години. 10. Попередні умови для вивчення: дисципліна загальної підготовки. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: для вивчення курсу достатньо базових знань шкільного курсу. 11. Опис дисципліни (зміст, цілі, структура): Мета викладання дисципліни: полягає у набутті студентом компетентностей для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити НС та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання (ОГ), а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Головними завданнями курсу є формування компетентностей вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику, забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності учасників освітнього процесу та персоналу та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. Набуття студентами знань про: культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності; знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити НС та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; знання основних характеристик навколишнього середовища, виявлення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків їх впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя, довкілля від небезпек; знання основних характеристик навколишнього середовища, виявлення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків їх впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя, довкілля від небезпек. Оволодіння уміннями і здатностями: уміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та НС; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень; здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек; вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків; здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки. 12. Результати навчання для дисципліни 1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу за вибором «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» студенти повинні знати: основні характеристики навколишнього середовища, виявлення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків їх впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя, довкілля від небезпек; сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності; культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності. вміти: визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити НС та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; володіти основними методами збереження здоров’я та працездатності персоналу; оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення; впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проєктування та організація робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень. 13. Система оцінювання курсу Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни усна відповідь, тестування, написання рефератів, тез, проведення вимірювань параметрів освітнього середовища. Підсумковий контроль. Диференційований залік 14. Структура оцінювання: оцінювання проводиться за видами навчальної діяльності: СБ – середній бал за семінарські заняття; ІДЗ – виконання, оформлення і захист індивідуального завдання; СР – оцінювання самостійної роботи студента. 15. Навчально-методичне забезпечення: курс лекцій, комплекс в Moodle ЦДПУ, силабус. 16.Література для вивчення дисципліни. 1. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр". Кропивницький, 2017. 184 с. 2. Бєгун В.В., Науменко І.М. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки). Київ, 2004. 328 с. 3. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. Київ, 2015. 320 с. 4. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. Київ, 2008. 158 с.

Навчальні курси

Навчальний курс "Управління персоналом"

Дистанційні курси

Навчальний курс "Цивільний захист Навчальний курс "Управління персоналом

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис.


Інтереси

....