Користувач:Iachernionkov

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Chernonkov.jpg

Черньонков Ярослав Олександрович - к.п.н, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Ph.D.

Навчальні курси

# "Англійська мова" за професійним спрямування"" - природничо-географічний факультет (денна)
# "Англійська мова" за професійним спрямування"" - мистецький факультет (денна)
# "Англійська мова" за професійним спрямування"" - психолого-педагогічний факультет (заочна)
# "Методика вивчення іноземної мови" - психолого-педагогічний факультет (заочна)
# "Практика усного та писемного мовлення" - психолого-педагогічний факультет (заочна)

Дистанційні курси

Навчальний курс "Іноземна мова за професійним спрямуванням. ПГФ"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

                                          Список
                                   наукових та навчально-методичних праць
                                   кандидата педагогічних наук, доцента,
                                доцента кафедри лінгводидактики та іноземних мов
                               Кіровоградського державного педагогічного університету
                                     імені Володимира Винниченка
                                   Черньонкова Ярослава Олександровича.
                                         
                                          2001-2006
                                         ( до захисту)

1 Професійна культура як складова професійної майстерності вчителя друк, стаття Наукові Записки – випуск 39. Серія: педагогічні науки – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2001 – С.102-106. (0,5 др.арк) (одноосібна)

2 Майбутній вчитель іноземної мови у системі професійної культури. Друк, стаття Наукові Записки – випуск 45. Частина ІІ. Серія: педагогічні науки – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2002 – С.160-165.(0,5 др.арк) (одноосібна)

3 Особливості формування професійної культури майбутнього вчителя. Друк, стаття Рідна школа – 2002. – № 12. – С.14-18. (0,5 др.арк) (одноосібна) 4 Іноземна мова як засіб формування професійної культури друк, стаття Наукові Записки – випуск 49. Частина І. Серія: педагогічні науки – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2003 – С.135-139. (0,5 др.арк) (одноосібна)

5 Фактори формування професійної культури майбутнього вчителя друк, стаття Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Випуск 159. Серія: педагогіка та психологія – Чернівці: Рута, 2003. – С. 172-186. (0,5 др.арк) (одноосібна)

6 Професійна майстерність як чинник формування професійної культури майбутнього вчителя іноземної мови друк, стаття Вісник Житомирського педагогічного університету. – Випуск 12. – 2003. – С. 114-118. (0,5 др.арк) (одноосібна)

7 Професійна освіта як фактор формування професійної культури майбутнього вчителя іноземної мови друк, стаття Професійне становлення особистості: Проблеми та перспективи: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: ТУП. – 2003. – С. 175-183. (0,5 др.арк) (одноосібна)


                                        Після захисту
                                         2006-2009


8 Навчально-методичний посібник за фаховим спрямуванням для студентів І-ІІ курсів природничо-географічного факультету друк, навчально-методичний посібник Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. – 70 с. (3,0 др.арк) (одноосібно)

9 Аналіз категорії “Професійна культура вчителя” в педагогічній науці друк, стаття Наукові Записки – випуск 71. Серія: педагогічні науки – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2006 – С.298-303. (0,5 др.арк) (одноосібно)

10 Зіставний характер перекладу фахових текстів у курсі вивчення іноземної мови на природничо-географічному факультеті друк, стаття Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 27. – С. 326-333. (0, 6 др.арк) (Черньонков Я.О – 0, 3, Белінський В.Ю. – 0, 3)

11 Формування духовності особистості на засадах національних цінностей друк, стаття Наукові Записки – випуск 74. Серія: педагогічні науки – Кіровоград: поліграфічно-видавничий центр «Імекс ЛТД», 2007. – С. 325-333. (0, 5 др.арк) (Черньонков Я.О. – 0, 45/Черньонков О.О. -. 0, 05)

12 Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури майбутнього вчителя іноземної мови друк, стаття Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2007. – № 1-2. – С. 75-79. (0, 5 др.арк)(одноосібно)

13 Вплив зіставного перекладу на засвоєння фахової термінологічної лексики на немовних факультетах друк, стаття Наукові Записки – випуск 73. Частина 2. Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2007. – С. 222-231. (0, 5 др.арк)(одноосібно)

14 Вивчення термінологічної лексики у курсі Англійської мови за професійним спрямуванням друк, стаття Наукові Записки – випуск 73. Частина 2. Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2007. – С. 231-242. (0, 6 др.арк) (Черньонков Я.О. – 0, 3/Логовінова С.М. -. 0,3)

15 Професійна культура майбутнього вчителя іноземної мови: формування та діагностика друк, монографія ТОВ “Імекс”ЛТД”” Кіровоград, 2007. — 190 с. (15 др.арк) (одноосібно)

16 Вплив застосування педагогічної інновації на розвиток духовності особистості друк, стаття Вісник Полтавського педагогічного університету імені Короленка. – вид-во «Рута». – Полтава, 2007. – С. 98-103. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

17 Самоосвіта вчителя як показник творчого становлення друк, стаття Педагогічний вісник. — Кіровоград. — № 4. — 2007. — С. 54-59. (0, 5 др.арк.)(одноосібно) Самоосвіта вчителя як показник творчого становлення друк, стаття Педагогічний вісник. — Кіровоград. — № 4. — 2007. — С. 54-59. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

18 Розвиток іншомовної комунікативної культури засобом Інтегрованих занять з англійської мови на немовних факультетах друк, стаття Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 30. – С. 319-324.(0, 5 др.арк.)(одноосібно)

19 Експериментальна модернізація середньої освіти в сільській школі друк, стаття Наукові Записки – випуск 74. Серія: педагогічні науки – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2008 – С. 174-178 (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

20 Формування духовності особистості на сучасному етапі вдосконалення сільської освіти друк, стаття Педагогічний вісник. — Кіровоград. — № 3. — 2008. — С. 56-60. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

21 Самоосвітня діяльність студентів немовних факультетів як чинник формування іншомовної компетентності (в рамках вивчення курсу «Іноземна мова» друк, стаття Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Випуск 5. — Серія: Філологічні науки. — Луцьк, 2008. — С. 546-550. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

22 Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних факультетів друк, стаття Наукові Записки – випуск 75 (5). Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2008. – С. 271-275. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

23 Педагогічний досвід В.О. Сухомлинського в умовах створення «Школи Духовності» у сільській місцевості друк, стаття Наукові Записки – випуск 78 (1). Серія: педагогічні науки – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2008 – С. 213-218. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

24 Результати експериментальної перевірки ефективності вивчення іноземної мови у студентів немовних спеціальностей друк, стаття Наукові Записки – випуск 81 (2). Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2009. – С. 381-386. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)


                                            РОЗПОЧАТО 
                                           Вересень 2009
                                          ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ
                            Статті у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України та за кордоном


25-(1) Професійна підготовка вчителя у процесі індивідуалізації професійної освіти (теоретичний аспект) друк, стаття Наукові Записки – випуск 88. Серія: педагогічні науки – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2010 – С. 265-270. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

26-(2) Індивідуальний підхід до підготовки вчителя іноземних мову вищих педагогічних навчальних закладах (теоретичний аспект) друк, стаття Наукові Записки – випуск 89 (2). Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2010. – С. 256-261. 0, 5

27-(3) Національні цінності у формуванні духовності особистості друк,стаття Виховна робота в школі. — № 9 (70). — 2010. — С. 2-4. 0,5

28-(4) Формування навичок самовиховання майбутнього вчителя іноземних мов у процесі індивідуалізації професійної підготовки у педагогічних ВНЗ друк, стаття Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. /Ін-т проблем виховання АПН України. – Кіровоград: ТОВ « Імекс-ЛТД», 2010. – Вип.14, кн..І. – С. 581-592. 0,5

29-(5) Індивідуалізація професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у ВНЗ (методичний аспект) друк, стаття Англістика та американістика : [зб. наук. пр.] / ред. кол. : А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Д. : Вид-во Дні-пропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. 8. – C. 148-155. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

30- (6) Проблема Індивідуалізації професійної підготовки вчителя іноземних мов під час педагогічних практик друк,стаття Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 21. – С. 302-307. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

31- (7) Професійна підготовкамайбутнього вчителяіноземних мов:інноваційний аспект друк,стаття Наукові записки – випуск 96 (2). Серія: філологічні наук(мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2011. – C.441-446. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

32-(8) Теоретико-методологічні засади індивідуалізації професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов друк,стаття Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 92-100. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

33-(9) Науково-дослідна робота майбутніх учителів іноземних мов у процесі індивідуалізації їхньої професійної підготовкидрук,стаття Наукові записки – випуск 104(2).Серія: філологічні науки (мовознавство): У 2 ч.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2012. – C. 431-436. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

34-(10) Експериментальна складова індивідуалізації професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов друк, стаття Наукові записки – випуск 119. Серія: філологічні науки (мовознавство): У 2 ч.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2013. – C.406-411 (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

35-(11) Innovative characteristics of individualization of professional training of the future teacher of the foreign languages at the high school друк, стаття Наукові Записки – випуск 121. Ч.I Серія: педагогічні науки – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2013 – С.232-236. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

36-(12) “Intersubjective connections in the process of training the future teacher of foreign languages”. друк, стаття Journal of Danubian Studies and Research, vol 3, № 2. – 2013. – pp. 319-328.( 0, 5 др.арк.)(одноосібно)


37- (13 Формування професійної культури майбутнього вчителя іноземних мов у процесі індивідуалізації його професійної підготовки друк, стаття Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 31.том II (44): Тематичний Випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2013. - С. 337-346. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

38 (14) "Individualization of the professional training of the teacher as the next step of Sukhomlyns’kyi’s pedagogy” друк, стаття Китай-2015 (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

39 (15) The role of the multimedia in the process of individualization of the professional training of the future teacher of foreign languages друк, стаття Наукові Записки – випуск 128. Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014 – С.506-511. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

40 (16) Професійно-орієнтована підготовка майбутнього вчителя іноземних мов: нова парадигма друк, стаття Наукові Записки – випуск 136. Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015 – С.528-534 (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

41 (17) Pedagogical environment of the university as the condition of the professional training of future teachers of foreign languages друк, стаття Наукові записки / Ред.кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. (Серія: Педагогічні науки). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015 – С. 116-120. (0, 5 др.арк.)(одноосібно)

42 (18) An independent work as an important factor of the individualization of professional training of the future teacher of foreign languages друк, стаття Наукові Записки – випуск 144. Серія: Філологічні науки Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016 – С.485-490. (0, 5 др.арк.)(одноосібно) 43 (19) The stages of development the concept “Individualization of the professional training of the teacher” as a scientific problem. друк, стаття Черкаси- квітень 2016 (0, 5 др.арк.)(одноосібно)


                                   Тези конференцій

1 Методичний аспект індивідуалізації професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у ВНЗ друк, тези Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічної науки та практики» (Дніпропетровськ 2010), (грудень 7-8); 0,15

2 Теоретико-методологічні засади індивідуалізації професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов друк,тези Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор» (Ялта 2011), (березень 10-11); 0, 2

3 Теоретико-методологічні засади індивідуалізації навчання іноземної мови на природничо-географічному факультеті друк, тези Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі»(Полтава 2011), (травень 26-27); 0, 25

4 Теорія і методика індивідуалізації професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов друк,тези VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «АЛЬЯНС НАУК: ВЧЕНИЙ – ВЧЕНОМУ» (28–29 березня 2013 р., ДНІПРОПЕТРОВСЬК);)0, 25

5 ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ.тези "Університетська педагогічна освіта:історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації"(11-12 вересня, Одеса)0,3 Я.О. Черньонков/Ю.С. Снєда

6 ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ: ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ тези "Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства" (17-18 вересня 2015 р, Одеса).0,25

ПРИМІТКА. Якщо тези якоїсь конференції відсутні, то участь у конференції бралася через статтю.

Інтереси

1. Спорт (грати та дивитися майже всі ігри);
2. Читання книг (не фантастика);
3. Останнім часом зайнявся перекладом віршів ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ англійською мовою;
4. Написання віршів.
5. Наукові інтереси: формування професійної культури майбутнього вчителя іноземних мов; професійна підготовка вчителя іноземних мов; методика викладання іноземної мови.