Користувач:Кириченко Олена Іванівна

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

100 6800.JPG

Про себе

КИРИЧЕНКО Олена Іванівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну (секція образотворчого мистецтва та дизайну) Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Член Спілки дизайнерів України

Лауреат обласної премії імені Олександра Осмьоркіна в галузі мистецтвознавства

БИК.jpg

Навчальні курси

Історія образотворчого мистецтва

Сучасне образотворче мистецтво

Основи дизайну

Основи сучасної культури

Дизайн середовища

Методика викладання естетики

ВЕНЕРА.jpg

Дистанційні курси

Навчальний курс "Історія образотворчого мистецтва"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (2-30 березня 2015 року)


Публікації, сайти та блоги

1.Вивчення українського народного примітиву ХХ століття в курсі історії образотворчого мистецтва для художніх спеціальностей вищих навчальних закладів (до постановки проблеми) // Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22 – 23 листопада 2007 р. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго, 2007. – 352 с. – с. 82 – 86

2.Репрезентация государственности и её знаковые отражения в историко-культурном пространстве Елисаветграда: середина XVIII – начало ХХ века // Образы и символы власти в русском искусстве: история и современность: мат-лы международной научной конференции. 16 – 17 октября 2008 г. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2008. – С. 74 – 83

3.«У нас с тобой врождённый талант к дратве и иголке…» (Знаки культуры повседневности и переживание истории в эпистолярном наследии В.И.Сурикова) // Суриковские чтения - 2008. Красноярск: 24 - 25.01.08. К 160-летию со дня рождения В.И.Сурикова. Научно-практическая конференция. – Красноярск: Красноярский художественный музей им. В.И.Сурикова, 2008. – с. 55 – 62

4.Стильові пошуки архітектора Олександра Лішневського в єлисаветградський період творчості (1895–1901 роки) / О. Кириченко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. [голов. ред. Г. Скрипник]. — К.: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. — Вип. 9. — С. 218 – 222

5.Регіональний компонент в вивченні історії Українського мистецтва в вищих навчальних педагогічних закладах // Мистецтво в реаліях сучасної освіти. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 - 23 квітня 2010 року / М-во освіти і науки України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленко (та ін.). - Полтава, 2010. - 376 с. - С. 38 - 45

6.Формування духовно розвиненої особистості студента в процесі вивчення архітектурних стилів на прикладі фасадів історичних будівель Кіровограда // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць / гол. ред. Г.П.Шевченко. - Вип. 6 (47). - Луганськ: Вид-ва СНУ ім. В.Даля, 2011. - 216 с. - С.22 – 32

7.Картина „Юродивий” П.О.Сведомского из собрания Кировоградского областного художественного музея (Украина) в контексте духовных и художественных исканий эпохи // Суриковские чтения. Научно-практическая конференция – 2011.– Красноярск: КХМ им. В.И.Сурикова, 2012. – С. 101 – 110

8.Формування культурного простору Єлисаветграда як "міста - військового поселення" в контексті державних інтересів (середина XVIII - друга половина ХІХ століття) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред кол. Т.Біленко та ін. – Дрогобич: Ред-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. - Вип. 30. Історія. – 208 с. – С. 30 – 44

9.Специфіка стилю ампір в провінційному тексті культури (на прикладі Єлисаветграда - центру військових поселень) // - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірний наукових праць / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 25-27 квітня 2013 року. - Вип. 14 (19). Частина 2. - К.: НПУ, 2013. – 243 с. – С. 211 – 216

10.Архітектурна спадщина Кіровограда в контексті культурних смислів (стаття) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 11 (260). Серія: Філософські науки. - Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. - 197 с. - с. 25 – 31

11.Епоха модерна в соціокультурному просторі Єлисаветграда // Наукові записки. – Випуск 133. - Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2014. – 352 с. – С. 137 – 143

12.Психолого-педагогічні основи розвитку художньо-естетичного та асаціативно-образного сприйняття у майбутніх учителів образотворчого мистецтва // Наукові записки / Ред. кол.: В.В.Радул та ін. – Випуск 135. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – 268 с. – (Серія: Педагогічні науки). – С. 125 – 128

Інтереси

Історія образотворчого мистецтва і художньої культури ХІХ - початку ХХ ст.

Архітектура України та Єлисаветграда ХІХ - початку ХХ ст. і проблеми стилю.

Дизайн середовища. Естетична організація міського і житлового простору.

Проблеми сучасного образотворчого мистецтва, сучасної художньої культури, культури повсякденності.

Методологічні проблеми викладання гуманітарних дисциплін