Загальний список публікацій Трифонової ОМ

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Загальний список публікацій Трифонової Олени Михайлівни

2003

1.Трифонова О.М., Садовий М.І. Становлення основних ідей квантової фізики // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 2. – С. 16-19.

2004

2.Трифонова О.М., Садовий М.І. Теплоємність твердих тіл. Закон Дюлонга і Пті. Поняття про квантову теорію теплоємності // Студентський науковий вісник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – Вип. 2. – С. 231-234.

3.Садовий М.І., Трифонова О.М. Особливості вивчення елементарних частинок у шкільному курсі фізики // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – Вип. 55. – С. 101-106.

2005

4.Трифонова О., Садовий М.І. Використання фрагментів історичного матеріалу для підвищення інтересу учнів до вивчення фізики // Фізика. Новітні технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 3 – С. 55-59.

5.Каленнікова Т.О., Трифонова О.М., Садовий М.І. Вивчення у шкільному курсі понять про частинки та їх взаємодії // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 58-62.

6.Садовий М.І., Трифонова О.М. Симетрії елементарних частинок // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 283-287.

7.Трифонова О.М. Структурно-логічний підхід до удосконалення викладання фізики атома і атомного ядра // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 60, Ч. 2 – С. 225-230.

2006

8.Трифонова О.М., Садовий М.І. Про один із підходів до класифікації ядер // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – Вип. 4. – С. 9-13.

9.Трифонова О.М., Садовий М.І. Сучасний підхід до вивчення термоядерних реакцій у шкільному курсі фізики // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – Вип. 66, Ч. І. – С. 137-141.

10.Трифонова О.М. Реалізація принципу наступності до вивчення теми "Будова атома" в середній та вищій школах // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – Вип. 66, Ч. 1. – С. 176-182.

11.Садовий М.І., Трифонова О.М. Сучасні проблеми вивчення кварків // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – Вип. 66, Ч. ІІ. – С. 177-183.

12.Трифонова О.М. Експериментальне визначення універсальних фізичних сталих – як чинник відповідності змісту навчального процесу дидактичним принципам // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. – Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т, ред.-вид. відділ, 2006. – Вип. 12. – С.234-236.

2007

13.Трифонова О.М. Сучасні інформаційні технології як чинник розвитку інформаційної революції в природничих науках // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 5. – С. 92-95.

14.Трифонова Е.М. Роль историзма в усилении гуманитарной направленности в преподавании естественных дисциплін // Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг: [сб. научных трудов]. – М., 2007. – Вып. 11, Т. 2. – С. 391-400.

15.Садовий М.І., Трифонова О.М. Фундаментальність сучасних поглядів на мікросвіт як чинник забезпечення науковості навчальних дисциплін // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 72, Ч. І. – С. 105-111.

16.Трифонова О.М. Дотримання принципу науковості при формуванні у майбутніх викладачів природничих дисциплін сучасної наукової картини світу // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 72, Ч. 1. – С. 123-126.

17.Садовий М.І., Трифонова О.М. Окремі питання сучасної та традиційної фізики: [навч. посібн. для студ. пед. навч. закл. осв.]. – Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч О.Г.», 2007. – 138 с.

18.Трифонова О.М. Сучасний підхід до експериментального відображення фундаментальних одиниць навчального курсу фізики // Фізика, технічні науки: стан, досягнення і перспективи: [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 березня 2007 р., м. Полтава]. – Полтава: Техсервіс, 2007. – С. 69-74.

19.Трифонова О.М. Загальна фізика. Квантова фізика: [навч.-метод. комплекс вивчення фізики за кредитно-модульною системою] / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2007. – 120 с.

20.Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Сучасні засоби експериментування у підготовці майбутнього вчителя фізики // Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти: [зб. наук. пр. Кам.-Под. держ. ун-ту]. – Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т, ред.-вид. відділ, 2007. – Вип. 13. – С. 154-157.

2008

21.Трифонова О.М. Калібрувальні бозони як кванти калібрувальних полів // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 6. – С. 9-13.

22.Трифонова О.М., Садовий М.І. Впровадження новітніх наукових досягнень у курс загальної фізики вищої школи // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: [зб. наук. пр. в 3-х томах]. – Кривий Ріг: Видавн. відділ НМетАУ, 2008. – Вип. VII – Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 97-102.

23.Садовий М.І., Трифонова О.М. Реалізація принципу історизму – як методологічної основи розвитку наукового світогляду при викладанні фізики // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: [зб. наук. пр. в 3-х томах]. – Кривий Ріг: Видавн. відділ НМетАУ, 2008. – Вип. VII. – Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 349-354.

24.Садовий М.І., Трифонова О.М. Проблеми викладання понять континуального та дискретного в курсі фізики // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 77, Ч. 1. – С. 95-100.

25.Трифонова О.М. Питання новітньої фізики в умовах кредитно-модульної системи навчання у вищій школі // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 77, Ч. 1. – С. 132-137.

26.Трифонова О.М. З досвіду експериментального визначення сталої Планка // Фізика та астрономія в школі. – К.: Педагогічна преса, березень-квітень 2008. – № 2 (65) – С. 36-39.

27.Слюсаренко В.В., Трифонова О.М. Дидактичні можливості навчально-програмного забезпечення «Фізика-11» // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 77, Ч. 2. – С. 266-271.

28.Вовкотруб В.П., Ментова Н.О., Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Реалізація дидактичних принципів і ергономічних вимог до проектування, виготовлення і використання навчального обладнання з фізики // Проектування освітніх середовищ як методична проблема: [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Укл.: Шарко В.Д.] – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 5-8.

29.Трифонова Е.М., Садовой Н.И. Изучение и анализ противоречий, содержания и деятельности научных физических школ – важный фактор научности образовательного процесса // Стратегия развития: эффективность, инновации, качество: [материалы XIV научно-метод. конф., посвященной 55-летию МГУТУ (в трех частях)]. – М.: МГУТУ, 2008. – Ч. 1. Тематическое приложение к журналу «Открытое образование». – С. 353-360.

30.Сергієнко В.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика: [підруч. для підготов. відділень вищих навч. закл.] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 698 с. (Гриф МОНУ)

31.Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні матеріали для вивчення окремих тем курсу загальної фізики: [метод. реком. для викл. та студ. пед. вищих навч. закл. і учителів ЗОШ]. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 56 с.

32.Садовий М.І., Трифонова О.М. Забезпечення науковості навчання фізики через аналіз суперечностей і діяльності наукових фізичних шкіл // Педагогічний вісник. – 2008. – № 3 (7). – С. 14-19.

33.Садовий М.І., Трифонова О.М. Система фронтальних дослідів з комплектом з геометричної та хвильової оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів] / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 52 с.

34.Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні рекомендації з використання у навчальному процесі шкільної оптичної лави: [метод. реком. з викор. у навч. пр. шкільної оптичної лави для викл., студ. та учителів]. / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 27 с.

35.Садовий М.І., Трифонова О.М. Система демонстраційних дослідів з комплектом з геометричної та хвильової оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів]. /За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 42 с.

36.Садовий М.І., Трифонова О.М. Система фронтальних дослідів з комплектом з геометричної оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів]. / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 52 с.

37.Трифонова О.М. Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» / О.М. Трифонова. – Кіровоград, 2008. – 20 с.

38.Вовкотруб В.П., Ментова Н.О., Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Реалізація дидактичних принципів і ергономічних вимог до проектування, виготовлення і використання навчального обладнання з фізики // Зб. наук. пр. – Серія. Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – Вип. 50, Ч. 1. – С.64-68.

2009

39.Трифонова О.М. Вивчення квантової фізики згідно вимог принципів науковості та наочності // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – Вип. 82, Ч. 2. – С.83-88.

40.Бугайов О.І., Трифонова О.М., Садовий М.І. Підвищення зацікавленості учнів до вивчення фізики через повідомлення новітнього матеріалу // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 82, Ч. 2. – С. 8-13.

41.Садовий М.І., Трифонова О.М. Принцип науковості та стандарт фізичної освіти вищої школи // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського державного університету / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С. 49-51.

42.Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Стандарти фізичної освіти і прогнозування наукового змісту знань // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського державного університету / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С.129-131.

43.Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Про деякі методологічні особливості вивчення елементарних частинок та фундаментальних взаємодій // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського державного університету / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С. 326-328.

44.Слюсаренко В.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Посібник користувача навчального програмованого засобу «Фізика-11». – Кіровоград: Сабоніт, 2009. – 64 с.

2010

45.Садовий М.І., Трифонова О.М. Робоча програма з курсу спеціального фізичного практикуму для студентів фізико-математичного факультету денної форми навчання напряму підготовки (спеціальності) 7.010103 ПМСО. Фізика. – Кіровоград: Сабоніт, 2010. – 15 с.

46.Садовий М.І., Трифонова О.М. Робоча програма з курсу спеціального фізичного практикуму для студентів фізико-математичного факультету денної форми навчання напряму підготовки (спеціальності) 8.010103 ПМСО. Фізика. – Кіровоград: Сабоніт, 2010. – 15 с.

47.Садовий М.І., Трифонова О.М. Робоча програма з курсу спеціального фізичного практикуму для студентів фізико-математичного факультету заочної форми навчання напряму підготовки (спеціальності) 8.010103 ПМСО. Фізика. – Кіровоград: Сабоніт, 2010. – 15 с.

48.Садовий М.І., Трифонова О.М. Робоча програма. Історія фізики: [для студ. фіз.-мат. факульт. денної форми навч. спеціальностей «7.010103 ПМСО. Фізика» та «7.010103 ПМСО. Математика»]. – Кіровоград: Сабоніт, 2010. – 15 с.

49.Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Математичні методи фізики: Навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: Сабоніт, 2010. – 163 с.

50.Трифонова О.М., Садовий М.І. Про єдиний підхід до вивчення основ дидактичних досліджень // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., 21-22 травня 2010 р., м. Кіровоград]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2010. – С. 272-274.

51.Трифонова О.М. Розкриття суперечностей фізики кінця ХІХ - початку ХХІ століття у курсі фізики // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., 21-22 травня 2010 р., м. Кіровоград]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2010. – С. 270-272.

52.Трифонова О.М. Розв’язання суперечностей фізики кінця ХІХ - початку ХХІ століття // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 90. – С. 293-298.

53.Садовий М.І., Трифонова О.М. Проблеми викладання новітніх досягнень природничих наук у загальноосвітній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – Вип. 77. – С.147-151.

54.Трифонова О.М., Садовий М.І. Про проблеми реалізації принципу науковості у курсі фізики вищої школи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – Вип. 77. – С. 330-334.

55.Трифонова О.М. Психолого-дидактичні експерименти як освітні вимірювання // Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві: [матеріали міжнародн. наук.-практ. конф.]. – К.: НПУ, 2010. – С. 33-34.

56.Трифонова О.М. Психолого-дидактичні експерименти в умовах ІКТ // Науковий часопис нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. / за ред. В.П.Сергієнка. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ ім. M.П.Драгоманова, 2010. – Вип. 22. – С. 493-498.

57.Садовий М.І., Трифонова О.М. Біла книга освіти в Україні: проблеми і реалії // Педагогічний вісник. – 2010. –№ 1-2 (13-14). – С. 3-6.

58.Гавриленко О.М., Трифонова О.М., Садовий М.І. Особливості вибору методів та засобів навчання у профільній школі // Особливості навчання природничо-математичних дисциплін у профільній школі: [зб. матеріал. Всеукр. наук.-практ. конф. / Укл.: Шарко В.Д.] – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – С.67-68.

59.Сусь Б.А., Садовий М.І., Трифонова О.М. Вивчення поняття синхронної пульсації матерії у курсі фізики в умовах профільного навчання // Особливості навчання природничо-математичних дисциплін у профільній школі: [зб. матеріал. Всеукр. наук.-практ. конф. / Укл.: Шарко В.Д.] – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – С. 95-97.

60.Трифонова О.М. Особливості організації профільного навчання середньої школи // Особливості навчання природничо-математичних дисциплін у профільній школі: [зб. матеріал. Всеукр. наук.-практ. конф. / Укл.: Шарко В.Д.] – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – С. 100-102.

61.Васілєц О.К., Садовий М.І., Трифонова О.М. Виховання і розвиток обдарованості особи у профільній школі // Особливості навчання природничо-математичних дисциплін у профільній школі: [зб. матеріал. Всеукр. наук.-практ. конф. / Укл.: Шарко В.Д.] – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – С. 65-67.

62.Сальник І.В., Трифонова О.М. Робоча програма з загальної фізики: [роб. прогр. для студ. факульт. післядипломної пед. освіти. Спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізика», спеціалізація: інформатика]. – Кіровоград: Сабоніт, 2010. – 78 с.

63.Садовий М.І., Трифонова О.М. Про методологічні основи наукових досліджень // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: [зб. наук. пр. Ін-ту проблем виховання АПН України]. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2010. – Вип. 14, кн. 1. – С. 497-508.

64.Стадніченко С.М., Садовий М.І., Трифонова О.М. Вплив міжпредметних та внутрішніх зв’язків на формування системних знань з молекулярної фізики в умовах профільного навчання // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 57-60.

65.Садовий М.І., Трифонова О.М., Сергієнко В.П. Сучасні погляди на періодичну систему елементів у методиці навчання фізики // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 224-226.

66.Трифонова О.М., Садовий М.І. Про методику навчання методів наукових досліджень з синтезу нових надважких ядер // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 167-170.

67.Сусь Б.А., Садовий М.І., Трифонова О.М. Вивчення поняття синхронної пульсації матерії у курсі фізики в умовах профільного навчання // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 56. – С. 86-92.

2011

68.Садовий М.І., Трифонова О.М. Місія І.Є. Тамма: [навч.-метод. посібн.] – Кіровоград: Сабоніт, 2011. – 134 с.

69.Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Математичні методи фізики: Навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – [2-ге вид.]. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2011. – 259 с.

70.Трифонова О.М. Проблеми методики навчання окремих питань фізики // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю фізико-математичного факультету. – Кіровоград: Лисенко С.В., 2010. – С.78-79.

71.Бубнова Н., Трифонова О.М. Трансуранові елементи та дослідження ядра атома // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 9. – С. 8-12.

72.Іщенко Є., Трифонова О.М. Перспективи досліджень світлосильних епітаксіальних структур // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 9. – С. 30-34.

73.Небога А., Жиган І., Заболотна В., Трифонова О.М. Становлення вчення про нейтрино та його значення для сучасної науки // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 9. – С. 48-53.

74.Портенко Г., Трифонова О.М. Просторово-часові і внутрішні симетрії // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 9. – С. 53-57.

75.Сидоров А., Кіктєва А., Трифонова О.М. Методика вивчення сучасної фізичної проблеми «темна матерія та темна енергія» у старшій школі // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 9. – С. 150-156.

76.Якунін А., Трифонова О.М., Садовий М.І. Методика вивчення періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва на уроках фізики у профільній школі // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 9. – С. 175-181.

77.Гавриш А., Трифонова О.М. Про деякі способи дослідження поляризації світла // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 9. – С. 194-199.

78.Трифонова О.М. Про методологію використання теорії вирішення винахідницьких завдань з фізики у школі // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – Вип. 1. – С. 123-129.

79.Сергієнко В.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Деякі аспекти методики вивчення новітніх відкриттів у періодичній системі елементів // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали Міжнародної VII (XVII) наук.-практ. конф., 20-21 травня 2011 р., м. Кіровоград / Відпов. ред. С.П. Величко]. – Кіровоград: ТОВ КОД, 2011. – С. 76-78.

80.Трифонова О.М., Садовий М.І. Вплив науково-технічних революцій на зміст шкільного курсу фізики // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали Міжнародної VII (XVII) наук.-практ. конф., 20-21 травня 2011 р., м. Кіровоград / Відпов. ред. С.П. Величко]. – Кіровоград: ТОВ КОД, 2011. – С. 83-85.

81.Садовий М.І., Трифонова О.М. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні законів фотоефекту // Засоби і технології сучасного навчального середовища [матеріали Міжнародної VII (XVII) наук.-практ. конф., 20-21 травня 2011 р., м. Кіровоград / Відпов. ред. С.П. Величко]. – Кіровоград: ТОВ КОД, 2011. – С. 134-136.

82.Гавриленко О.М., Трифонова О.М., Садовий М.І. Про специфіку методів та засобів навчання у профільній школі // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. 57. – С. 39-44.

83.Трифонова О.М. Проблеми профільного навчання середньої школи // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. 57. – С. 154-161.

84.Васілєц О.К., Садовий М.І., Трифонова О.М. Проблеми виховання і розвитку обдарованості особи у профільній школі // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. 57. – С.161-167.

85.Садовий М.І., Трифонова О.М. Форми і методи організації самостійної навчально-дослідницької діяльності студентів при вивченні історії фізики // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту / гол. ред. Носко М.О. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – Вип. 89. – С. 376-381.

86.Садовий М.І., Трифонова О.М. Про деякі аспекти формування світогляду І.Є. Тамма / Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 97. – С. 20-24.

87.Сергієнко В.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Особливості вивчення новітніх відкриттів у періодичній системі елементів Д.І. Менделєєва // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 98. – С. 123-127.

88.Садовий М.І., Трифонова О.М. Проблеми формування історико-культурного світогляду учнів у навчанні природничих дисциплін // Фізико-технічна і природничо-наукова освіта у гуманістичній парадигмі: [матеріали ІІІ Міжнародн. наук.-практ. конф., 7-10 вересня 2011 р., м. Керч / Зб. наук. праць; наук. ред. Т.М. Попова] – Керч: РВВ КДМТУ, 2011. – С. 157-163.

89.Трифонова О.М., Садовий М.І. Виховання патріотизму школярів у процесі навчання фізики // Фізико-технічна і природничо-наукова освіта у гуманістичній парадигмі: [матеріали ІІІ Міжнародн. наук.-практ. конф., 7-10 вересня 2011 р., м. Керч / Зб. наук. праць; наук. ред. Т.М. Попова] – Керч: РВВ КДМТУ, 2011. – С. 175-182.

90.Слюсаренко В.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Проблема формування змісту фізичної освіти в сучасних умовах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / за ред. В.П. Сергієнка. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 27. – С. 283-289.

91.Трифонова О.М. Методичні особливості навчання учнів сучасним знанням та підходам до аналізу природних явищ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / за ред. В.П. Сергієнка. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Вип. 27. – С. 301-308.

92.Трифонова О.М. Криза техноутворень ХХ століття і її вплив на зміст шкільного курсу фізики // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 2. – С. 155-160.

93.Садовий М.І., Трифонова О.М. Проблеми вивчення електричних полів у шкільному курсу фізики // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях: [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.]. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – С. 94-96.

94.Трифонова О.М., Садовий М.І. Принцип науковості в сучасній парадигмі фізико-математичної освіти // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях: [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.]. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – С. 118-120.

95.Трифонова О.М. Формування професійних якостей майбутніх учителів фізики до застосування сучасних демонстраційних приладів // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія педагогічна– Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 17: Інноваційні технології управління компентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 126-129.

96.Трифонова О.М., Садовий М.І. Особливості вивчення поняття єдина теорія матерії у шкільному курсі фізики в умовах запровадження освітніх вимірювань // III International Summer School “Educational Measurement: Teaching, Research, and Practice” is held under the support of the EU within the framework of the EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR “Educational Measurements Adapted to EU Standards”: 8-15 October 2011, Foros (Crimea, Ukraine). – Nizhyn, 2011. – С. 56-57.

97.Садовий М.І., Сергієнко В.П., Трифонова О.М., Сліпухіна І.А., Войтович І.С. Методика і техніка експерименту з оптики: [посібн. для студ. фіз. спец. вищ. пед. навч. закл. та вчителів фізики]. – Луцьк: Волиньполіграф, 2011. – 292 с. (Гриф МОНУ)

98.Сергієнко В.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Теорія і практика розвитку шкільного підручника з фізики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / за ред. В.П. Сергієнка. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 28. – С. 217-223.

99.Вовкотруб В.П., Садовий М.І., Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків: навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл. та учнів загальноосв. шк.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2011. – 175 с.

100.Трифонова О.М., Садовий М.І. Формування компетентності майбутніх вчителів в умовах сучасної парадигми фізико-математичної освіти // Зб. наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту. – Серія: Педагогічні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – № 3. – С 272-279.

101.Садовий М.І., Трифонова О.М. Проблеми підвищення науковості вивчення електродинаміки в шкільному курсі фізики // Зб. наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту. – Серія: Педагогічні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – № 4. – С 244-250.

102.Небога А.О., Садовий М.І., Трифонова О.М. Бінарні уроки у системі освітніх вимірювань // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / За заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 10. – С. 156-161.

2012

103.Бузян О., Трифонова О.М. Хвильова природа матерії // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2012. – Вип. 10. – С. 10-15.

104.Заплава О., Трифонова О.М. Вивчення наукової спадщини І.Є. Тамма // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2012. – Вип. 10. – С.15-19.

105.Свердликівська О., Трифонова О.М. Розвиток вчення про електродинамічні явища в процесі становлення фізики як науки // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2012. – Вип. 10. – С. 36-41.

106. Бобик І.В., Трифонова О.М. Ймовірнісний характер мікропроцесів та його вивчення в шкільному курсі фізики // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2012. – Вип. 10. – С. 54-57.

107. Гавчук К., Трифонова О.М. Експериментальні завдання змісту лабораторних робіт до вивчення напівпровідникових приладів // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2012. – Вип. 10. – С. 63-67.

108. Лукина К., Трифонова О.М. Особливості розв’язування задач з фотометрії в основній школі // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2012. – Вип. 10. – С. 95-99.

109. Тарасенко А., Трифонова О.М. Формування наукового світогляду школярів у профільній школі // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2012. – Вип. 10. – С. 112-117.

110. Небога А.О., Трифонова О.М. Використання ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності школярів на перших уроках фізики // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2012. – Вип. 10. – С. 191-196.

111. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: навч. посібн. [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2012. – 415 с.

112. Небога А.О., Трифонова О.М. До питання вивчення енергетики в школі // Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації: [матеріали VII Всеукр. наук. конф.]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 292-294.

113. Кіктєва А.В., Трифонова О.М. Закономірності становлення наукової картини світу та особливості їх вивчення в загальноосвітній школі // Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації: [матеріали VII Всеукр. наук. конф.]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 283-286.

114. Бузян О.С., Трифонова О.М. Інтерактивне навчання фізики в загальноосвітній школі // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: [зб. наук. пр.: в 3-х томах]. – Кривий Ріг: Вид. відділ НМетАУ, 2012. – Вип. X. – Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 33-37.

115. Трифонова О.М. Діагностика якості знань студентів з використанням ІКТ в умовах формування інформаційного суспільства // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені Миколи Гоголя / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 10. – С. 97-101.

116. Бобик І.В., Трифонова О.М. Науково-дослідницька робота студентів у підготовці компетентного вчителя фізики // Формування компетентностей учнів і студентів засобами природничо-математичних дисциплін: [матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2012 р., м. Херсон. / Укл.: Шарко В.Д., Коробова І.В.] – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012. – Вип. 11. – С. 3-5.

117. Трифонова О.М. Формування узагальнених теоретичних знань та експериментальних умінь майбутніх учителів фізики в педагогічному ВНЗ // Актуальні проблеми і перспективи дидактики фізики: [зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 26-28 квітня 2012 р., м. Черкаси] – Черкаси, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – С. 66-68.

118. Трифонова О.М. Узагальнених теоретичних знань та експериментальних умінь майбутніх учителів фізики // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. –№ 12 (225) – С. 137-142.

119. Садовой Н.И., Трифонова Е.М., Лазаренко Д.С. Миссия И.Е.Тамма: [учебно-метод. пособие]. – [2-е изд., перераб. и доп.] – Кировоград: Сабонит, 2012. – 140 с.

120. Трифонова О.М. Застосування тестування при організації практикуму з фізики в умовах освітніх евроінтеграційних процесів // Матеріали міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань, 1 червня 2012 р., м. Київ. – К.: НПУ, 2012. – С. 113-114.

121. Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Математичні методи фізики: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 300 с. (Гриф МОНмолодьспорт України)

122. Трифонова О.М. Вдосконалення методичної підготовки компетентного вчителя фізики // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 109. – С. 144-152.

123. Іщенко Є.Є., Трифонова О.М. Навчальний експеримент як форма активізації пізнавально-пошукової діяльності учнів // Студентський науковий вісник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 10, Ч. І. – С. 320-321.

124. Бузян О.С., Трифонова О.М. Фундаментальні фізичні теорії: їх місце і роль у шкільному курсі фізики // Студентський науковий вісник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 10, Ч. І. – С. 311-314.

125. Трифонова О.М. Особливості підготовки компетентного вчителя фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. / гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – Вип. 99. – С. 336-340.

126. Садовий М.І., Трифонова О.М. Особливості вивчення вимірювання фізичних величин у педагогічних ВНЗ // Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу: [матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 березня 2012 р., м. Суми. / ред. кол.: Н.Н. Чайченко, О.С. Чашечникова, С.Е. Генкал, О.Л. Ткаченко, О.М. Бабенко]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – С. 92-95.

127. Садовый Н.И., Трифонова Е.М. Пути совершенствования современного учебника по физике в Украине // Учебники естественнонаучного цикла в системе среднего и высшего образования: [мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., 16-17 мая 2012 г., МГУ им. А.А. Кулешова, г. Могилев]. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2012. – С. 37-40.

128. Трифонова О.М. Теорія матерії у шкільному курсі фізики // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: [зб. матеріалів Міжнародн. наук.-практ. конф.] / Укл.: Шарко В.Д. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 228-229.

129. Бузян О.С., Садовий М.І., Трифонова О.М. Реалізація культурно-історичного підходу в навчанні природничо-наукових дисциплін // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: [зб. матеріалів Міжнародн. наук.-практ. конф.] / Укл.: Шарко В.Д. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 114-116.

130. Трифонова О.М. Використання ІКТ для підвищення ефективності дистанційного навчання // Новітні комп’ютерні технології: [матеріали Х Міжнародн. наук.-техн. конф., 11-14 вересня 2012 р., м. Севастополь] – К.: Мінрегіон України, 2012. – С. 198-201.

131. Садовий М.І., Трифонова О.М. Формування сучасних підходів до вивчення вимірювань фізичних величин у підготовці вчителя фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2012. – № 5 (23). – С. 121-130.

132. Садовий М.І., Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Методика вивчення симетрії як фундаментального поняття майбутніми вчителями фізики // Актуальні проблеми підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін для сучасної загальноосвітньої школи: [тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2012 р., м. Умань / гол. ред. Мартинюк М.Т.; відп. за вип.: Декарчук М.В.] – Умань ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 161-164.

133. Трифонова О.М. Формування поняття дискретності у навчанні фізики // Актуальні проблеми підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін для сучасної загальноосвітньої школи: [тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2012 р., м. Умань / гол. ред. Мартинюк М.Т.; відп. за вип.: Декарчук М.В.] – Умань ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 198-201.

134. Трифонова О.М. Вивчення теорії матерії у шкільному курсі фізики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: [зб. наук. пр. / за ред. проф. В.Д. Сиротюка]. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 33. – С. 187-193.

135. Бузян О.С., Садовий М.І., Трифонова О.М. Реалізація культурно-історичної компоненти у змісті природничо-наукової освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова [зб. наук. пр. / за ред. проф. В.Д. Сиротюка]. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 33. – С. 30-35.

136. Садовий М.І., Трифонова О.М., Бузян О.С. Значення вивчення наукової спадщини І.Є. Тамма для формування педагогічного кредо майбутніх вчителів фізики // Зб. наук. пр. Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія: Педагогічна. – Кам.-Под.: Кам.-Под. нац. ун-т Івана Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 228-231. (Зб. включ. до наук. метричн. баз: Index Copernicus)

137. Трифонова О.М. Формування готовності до інноваційних дій у навчальному процесі // Зб. наук. пр. Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія Педагогічна. – Кам.-Под.: Кам.-Под. нац. ун-т Івана Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 88-90. (Зб. включ. до наук. метричн. баз: Index Copernicus)

138. Трифонова О.М., Садовий М.І. Синергетичний підхід до розвитку сучасного стилю мислення обдарованих дітей // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика: [зб. наук. пр. / І.С. Волощук (головний редактор) та ін.]. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2012. – Вип. 8. – С. 212-222.

2013

139. Трифонова О.М. Проблеми методології у розв’язанні суперечностей у фізиці // Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін: [матеріали Міжнародн. наук. конф., 18-19 січня 2013 р., м. Київ] – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 80-82.

140. Садовий М.І., Трифонова О.М. Дистанційна освіта в умовах використання хмарних освітніх технологій як основа профорієнтаційної роботи з абітурієнтами // Хмарні технології в освіті: [матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-семінару, 21 грудня 2012 р., Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків]. – Кривий Ріг: Вид. відділ КМІ, 2012. – С. 83-84.

141. Бузян О.С., Трифонова О.М. Реалізація педагогічних підходів І.Є. Тамма в сучасних умовах розвитку ІКТ // Хмарні технології в освіті: [матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-семінару, 21 грудня 2012 р., Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків]. – Кривий Ріг: Вид. відділ КМІ, 2012. – С. 48-50.

142. Добровольська А., Трифонова О.М. Внесок родини Тамма у розвиток Кіровоградської землі // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – Вип. 11. – С. 12-17.

143. Заболотна В., Трифонова О.М. Роль І.Є. Тамма у створенні водневої бомби // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – Вип. 11. – С. 26-31.

144. Заплава О., Трифонова О.М. Роль І.Є. Тамма в обгрунтуванні випромінювання Вавілова-Черенкова // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – Вип. 11. – С. 31-35.

145. Тарасенко А., Трифонова О.М. Становлення уявлень про β-сили // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – Вип. 11. – С. 50-54.

146. Бобик І.В., Трифонова О.М. Сучасні технології навчання фізики // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – Вип. 11. – С. 89-94.

147. Будяненко Ю., Татарова І., Трифонова О.М. Закони збереження як одне з наскрізних понять шкільного курсу фізики // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – Вип. 11. – С. 94-98.

148. Небога А.О., Трифонова О.М. Дотримання принципу науковості при вивченні фізики в школі як основа формування наукового світогляду учнів // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – Вип. 11. – С. 114-118.

149. Громова О., Трифонова О.М. Інформаційна культура вчителя фізики // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – Вип. 11. – С. 169-175.

150. Загребенюк В., Гладир В., Трифонова О.М. Інформаційні технології в навчанні фізики // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. та молод. наук.] – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – Вип. 11. – С. 189-194.

151. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 252 с.

152. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – [2-ге вид. переробл. та доп.] – 436 с.

153. Садовий М.І., Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Вивчення симетрії майбутніми вчителями фізики // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 4. – С. 288-298.

154. Висвітлення еволюції становлення поняття електрона та квантових ідей в школі // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 4. – С. 364-372.

155. Трифонова О.М. Науково-методичне забезпечення вивчення фононів у загальному курсі фізики // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 121, Ч. І. – С. 211-217.

156. Коржевська А., Трифонова О.М. Число π та ізотропні властивості порожнього простору // Студентський науковий вісник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 11, Ч. І. – С. 302-304.

157. Трифонова Е.М., Садовой Н.И. Проблемы формирования представлений о виртуальности у будущих учителей физики // Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания: [сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию МГУ имени А.А. Кулешова, 20-22 февраля 2013 г., МГУ имени А.А. Кулешова, г. Могилев]. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – С. 159-162.

158. Садовий М.І., Трифонова О.М. Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «ВолиньПоліграф», 2013. – № 2 (додаток 2) – Тематичний випуск: «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах». – C. 428-434.

159. Трифонова О.М. Особливості формування у майбутніх учителів фізики математичних компетенцій // Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю: [зб. матеріалів міжнародної наук. конф. / редкол.: П.С. Атаманчук (голов. ред.) та ін.]. – Кам.-Под.: Аксіома, 2013. – С. 191-194

160. Садовий М.І., Трифонова О.М., Хомутенко М.В. Інформаційно-комунікаційні технології навчання як один із способів моделювання фізичного експерименту // Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю: [зб. матеріалів міжнародн. наук. конф. / редкол.: П.С. Атаманчук (голов. ред.) та ін.]. – Кам.-Под.: Аксіома, 2013. – С. 179-182.

161. Трифонова О.М. Сучасна концепція всебічно-розвиненої особистості й В.О. Сухомлинський // Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, Т. ІІ. – С. 352-356.

162. Садовий М.І., Трифонова О.М., Суховірська Л.П. Методика вивчення окремих питань атомної фізики з застосуванням акмеологічного підходу // Сучасна освіта у гуманістичній парадигмі: [матеріали IV Міжнародн. наук.-практ. конф., 12-15 вересня 2013 р., м. Керч / наук. ред. Т.М. Попова]. – Керч: РВВ КДМТУ, 2013. – С. 74-78.

163. Кіктєва А.В., Небога А.О., Садовий М.І., Трифонова О.М. Удосконалення процесу вивчення фундаментальних фізичних сталих з використанням комп’ютерного моделювання // Сучасна освіта у гуманістичній парадигмі: [матеріали IV Міжнародн. наук.-практ. конф., 12-15 вересня 2013 р., м. Керч / наук. ред. Т.М. Попова]. – Керч: РВВ КДМТУ, 2013. – С. 45-48.

164. Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М. Розкриття здобутків вітчизняних учених як основа формування історико-культурного освітнього середовища у навчанні фізики в загальноосвітніх навчальних закладах // Науковий часопис Національного пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова / за ред. В.Д. Сиротюка. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 40. – С. 201-206.

165. Трифонова О.М. Вивчення математичних методів фізики як засіб підвищення фахової підготовки вчителів фізики // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 247-250. (Зб. включ. до наук. метричн. баз: Index Copernicus)

166. Садовий М.І., Хомутенко М.В., Трифонова О.М. Застосування ІКТ для дослідження систем з найменшою енергією // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 234-237. (Зб. включ. до наук. метричн. баз: Index Copernicus)

167. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла: [навч. посібн. для студ. фізичних спеціальностей пед. ун-тів]. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 413 с.

168. Кіктєва А.В., Небога А.О., Садовий М.І., Трифонова О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2013. – Вип. 28. – С. 73-76.

169. Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М. Акмеологічний підхід у вивченні окремих питань атомної фізики // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2013. – Вип. 28. – С. 141-146.

170. Трифонова О.М., Садовий М.І. Теоретико-методичні засади фундаменталізації підготовки майбутніх магістрів фізики // Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу: [матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 09-10 жовтня 2013 р., м. Суми / ред. кол.: Н.Н. Чайченко, О.М. Бабенко, С.Е. Генкал, Л.П. Міронець, О.Л. Ткаченко]. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 37-41.

171. Трифонова О.М., Садовий М.І. Перспективи фундаменталізації фахової підготовки магістрів фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2013. – № 6 (32). – С. 403-412.

2014

172. Черненко О.В., Трифонова О.М. Психолого-педагогічні особливості формування в учнів уявлень про фізичну картину світу // Фізика. Нові технології навчання: [зб. наук. пр. студ. і молодих наук.] – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2014. – Вип. 12. – С. 73-78.

173. Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [зб. матеріалів Міжнародн. наук.-практ. конф. присвяченої 100-річчю від дня народження І.В. Попова, 25-26 квітня 2014 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М.І., Лазаренко Д.С., Суховірська Л.П., Трифонова О.М., Яковлєва О.М.; Відп. ред.: М.І. Садовий] – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 112 с.

174. Приблуда Є.С., Садовий М.І., Стадніченко С.М., Трифонова О.М. Підхід І.В. Попова до реалізації принципу історизму в навчанні фізики // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [зб. матеріалів Міжнародн. наук.-практ. конф. присвяченої 100-річчю від дня народження І.В. Попова, 25-26 квітня 2014 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М.І., Лазаренко Д.С., Суховірська Л.П., Трифонова О.М., Яковлєва О.М.; Відп. ред.: М.І. Садовий] – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С.26-29.

175. Садовий М.І., Трифонова О.М. І.В. Попов – методист, педагог, науковець // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [зб. матеріалів Міжнародн. наук.-практ. конф. присвяченої 100-річчю від дня народження І.В. Попова, 25-26 квітня 2014 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М.І., Лазаренко Д.С., Суховірська Л.П., Трифонова О.М., Яковлєва О.М.; Відп. ред.: М.І. Садовий] – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 29-33.

176. Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [програма Міжнародн. наук.-практ. конф. присвяченої 100-річчю від дня народження І.В. Попова, 25-26 квітня 2014 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М.І., Лазаренко Д.С., Суховірська Л.П., Трифонова О.М., Яковлєва О.М.; Відп. ред.: М.І. Садовий] – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 16 с.

177. Ігор Васильович Попов – методист, педагог, науковець [буклет] / Укл.: М.І. Садовий, Д.С. Лазаренко, О.М. Трифонова. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 4 с.

178. Trifonova O.M. Studying of lenses and their properties // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 5, Ч. 1. – С. 174-179.

179. Трифонова О.М., Садовий М.І. Організація самостійної роботи студентів з використанням ІКТ на основі синергетичного підходу // Інформаційно-комунікаційні технології навчання: [тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 23 травня 2014 р., Уманський ДПУ імені Павла Тичини; гол. ред. Ткачук Г.В.] – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 70-73.

180. Гладир В.А., Загребенюк В.М., Трифонова О.М. Тестовий контроль за допомогою інформаційно-комунікативних технологій // Комп’ютери у навчальному процесі: [тези доп. V Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф., 17-18 квітня 2014 р., м. Умань] – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 175-177.

181. Громова О.С., Трифонова О.М. Застосування ІКТ при роботі з обдарованими дітьми // Комп’ютери у навчальному процесі: [тези доп. V Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф., 17-18 квітня 2014 р., м. Умань] – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 179-181.

182. Садовий М.І., Трифонова О.М., Стадніченко С.М. Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 132. – С. 65-70.

183. Бобик І.В., Трифонова О.М. Поняття «акмеологія» у психолого-педагогічних дослідженнях // Студентський науковий вісник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 13. – С. 228-231.

184. Загребенюк В.М., Трифонова О.М. Відкриття та становлення закону збереження і перетворення енергії // Студентський науковий вісник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 13. – С. 240-242.

185. Коржевська А., Трифонова О.М. Фундаментальні константи, що описують симетрію простору і часу // Студентський науковий вісник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 13. – С. 242-245.

186. Садовий М.І., Трифонова О.М. Висвітлення наукових доробків вітчизняних вчених при вивченні фізики // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2014»: [матеріали Міжнародн. дистанційної наук.-метод. конф., 20-21 березня 2014 р., м. Суми: у 3 ч. / упорядн. Чашечникової О.С.] – Суми: вид.-вироб. під-во «Мрія», 2014. – Ч. 1. – С. 62-64.

187. Садовий М.І., Трифонова О.М. До 100-річчя від дня народження І.В. Попова // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5, Ч. 3. – С. 37-42.

188. Приблуда Є.С., Садовий М.І., Стадніченко С.М., Трифонова О.М. Застосування принципу історизму в навчанні фізики // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5, Ч. 3. – С. 166-177.

189. Трифонова О.М. Проблеми сучасної наукової картини світу в методиці навчання студентів // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: [матеріали Міжнародн. наук.-практ. конф., 26-28 червня 2014 р., м. Херсон. / Укл.: В.Д. Шарко]. – Херсон: ПП В.С. Вишемирський, 2014. – С. 29-30.

190. Садовий М.І., Трифонова О.М. Богданівський учитель // Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 131. – С. 26-30.

191. Лазаренко Д.С., Садовий М.І., Трифонова О.М. Основні засади навчання понять механіки в профільній школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету; гол. ред. Носко М.О. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – Вип. 16. – С. 72-77.

192. Садовий М.І., Трифонова О.М. К.Д. Синельников – організатор української науки // Актуальні питання природничо-математичної освіти. – Суми: ВВП «Мрія», 2014. – Вип. 3. – С. 69-76.

193. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла: [навч. пос. для студ. фіз. спец. пед. ун-тів] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 413 с.

194. Громова О.С., Трифонова О.М. Підготовка учнів до олімпіад як засіб підвищення якості освіти // Пошук молодих: [матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі», 24-25 квітня 2014 р., м. Херсон. / Укл.: В.Д. Шарко]. – Херсон: ПП В.С.Вишемирський, 2014. – Вип. 13. – С. 10-12.

195. Трифонова О.М. Концепція сучасної наукової картини світу у вищих навчальних закладах // Науковий часопис Національного пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В.Д. Сиротюка. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Вип. 47. – С. 288-295.

196. Трифонова О.М. Підготовка вчителів фізики до використання комп'ютерно орієнтованих систем навчання // Комп'ютерно орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін: [матеріали Міжнародн. наук.-практ. семінару, 28 жовтня 2014 р., м. Київ]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 146-148.

197. Трифонова О.М. Проблема компетентнісного підходу у вищій школі // Вища освіта України № 3 (додаток 2) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Т. 1. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – С. 156-160.

198. Трифонова О.М., Садовий М.І. Синергетичні особливості організації самостійної роботи студентів за інформаційно-комунікаційних технологій навчання // [Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Ч. 2. – С. 369-375.

199. Вища освіта України № 3 (додаток 2): Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» / Ред. кол. випуску: Андрусишин Б.І., Гончаров В.І., Кононенко С.О., Левшин М.М., Падалка О.С., Садовий М.І., Семенюк О.А., Торбін Г.М., Тітаренко Н.Ю., Трифонова О.М., Уваркіна О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014 – Т. 2. – 480 с.

200. Вища освіта України № 3 (додаток 2): Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» / Ред. кол. випуску: Андрусишин Б.І., Гончаров В.І., Кононенко С.О., Левшин М.М., Падалка О.С., Садовий М.І., Семенюк О.А., Торбін Г.М., Тітаренко Н.Ю., Трифонова О.М., Уваркіна О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014 – Т. 1. – 380 с.

201. Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Проблеми навчання рівноваги на уроках фізики старшої школи // Наукові записки – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 6, Ч. 1. – С. 115-120.

202. Вища освіта України № 3 (додаток 2): Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» / Ред. кол. випуску: Андрусишин Б.І., Гончаров В.І., Кононенко С.О., Левшин М.М., Падалка О.С., Садовий М.І., Семенюк О.А., Торбін Г.М., Тітаренко Н.Ю., Трифонова О.М., Уваркіна О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014 – Т. 3. – 148 с.

203. Садовий М.І., Слюсаренко В.В., Трифонова О.М., Хомутенко М.В. Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest (Венгрія), 2014. – II(16), Issue: 33. – Р. 79-84. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/ped_psy_ii16_issue_33.pdf (The journal is listed and indexed in: Inno space scientific journal Impact Factor: 2.642; Directory of research journal indexing; Ulrichs web global serials directory; Union of international associations yearbook; Scribd; Academia.edu; Google scholar).

204. Садовий М.І., Трифонова О.М. Використання синергетичного підходу для дослідження складних систем під час підготовки вчителів технологій // Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю: [зб. матер. Міжнародн. наук. інтернет-конф.] / [редкол.: П.С. Атаманчук (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 44-45.

205. Садовий М.І., Трифонова О.М. Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу // Зб. наук. пр. Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Серія: Педагогічна. – Кам.-Под.: Кам.-Под. нац. ун-т Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 53-55. Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507 (Зб. включ. до наукометричн. баз: Google scholar та Index Copernicus (Польща, індекс ICV 2013: 5,84))

2015

206. Бобик І.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Моделювання як засіб реалізації акмеологічного підходу // Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 135. – С.56-61.

207. Трифонова О.М. Про науково-педагогічні підходи у дослідженнях // Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 135. – С. 206-211.

208. Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 45, №1. – C. 78-92. –Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1191#.VPM03Cz4TGh; ISSN Online: 2076-8184. (Журнал індексується в наукометричних базах даних: РІНЦ (Росія), Google Академія (США), IndexCopernicus (Польща), African Quality Centre for Journals, Universal Impact Factor {UIF}, CiteFactor, Journals Impact Factor (JIF))

209. Авторське свідоцтво Комп’ютерна програма «Карта ізотопів» / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова (Україна) – № 58666; заявл. 03.12.2014 № 58846; зареєстр. 16.02.2015.

210. Трифонова О.М. Забезпечення профорієнтаційної діяльності в ЗОШ на основі організації трудового навчання та виховання // Проблеми та перспективи навчання технологій: [зб. матеріалів Міжнародн. наук. конф. присвяченої 100-річчю від дня народження О.В. Гіталова, 02-03 квітня 2015 р., м. Кіровоград / За заг. ред. М.І. Садового, О.В. Єжової] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 37-40.

211. Трифонова О.М. Навчання технологій та фізики в школі як основа профорієнтаційної роботи // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 7, Ч. 1. – С. 148-152. 212. Коржевська А.С., Трифонова О.М. Вивчення фундаментальних фізичних понять на основі властивостей симетрії // Фізика. Технології. Навчання: [зб. наук. пр. студ. і молод. наук.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – Вип. 13. – С. 65-70.

213. Корженко Р.М., Трифонова О.М. Підвищення мотивації навчання засобами розв’язування задач // Фізика. Технології. Навчання: [зб. наук. пр. студ. і молод. наук.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – Вип. 13. – С. 70-74.

214. Приблуда Є.С., Трифонова О.М. Методика формування якостей патріотизму на прикладі наукової та громадської діяльності Нобелівських лауреатів з фізики // Фізика. Технології. Навчання: [зб. наук. пр. студ. і молод. наук.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – Вип. 13. – С. 84-90.

215. Пригоряну Н.В., Трифонова О.М. Формування в майбутніх учителів фізики діагностично-оціночних компетентностей // Фізика. Технології. Навчання: [зб. наук. пр. студ. і молод. наук.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – Вип. 13. – С. 90-94.

216. Хомутенко М.В., Трифонова О.М. Формування базових уявлень про рівновагу з використанням комп’ютерного моделювання // Фізика. Технології. Навчання: [зб. наук. пр. студ. і молод. наук.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – Вип. 13. – С. 183-188.

217. Садовий М.І., Трифонова О.М. Нетрадиційна енергетика та навколишнє середовище. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 52 с.

218. Хомутенко М.В., Трифонова О.М. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб поліпшення якості навчання фізики // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь – 2014» / за заг. ред. Бикова В.Ю., Спіріна О.М. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 80-83. 219. Трифонова О.М., Приблуда Є.С. Проектно-технологічна компетентність дослідженнях Івана Захаровича Ковальова // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., 22-23 травня 2015 р. / Відпов. ред. С.П. Величко] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015 – С. 13-17. 220. Трифонова О.М. Методика висвітлення екологічних проблем при вивченні фізики в школі // Засоби і технології сучасного навчального середовища: [матеріали конф., 22-23 травня 2015 р. / Відпов. ред. С.П. Величко] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015 – С. 152-154. 221. Трифонова О.М. Формування екологічної компоненти освітньої галузі «природознавство» при вивченні фізики в школі // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Вип. 7, Ч. 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 256-263. 222. Садовый Н.И., Трифонова Е.М. Классно-урочная система обучения и альтернативное образование // Komunikacja w edukacji. – Siedlce: S N, 2015. – T. 3. Jezyr w komunikacja. – С. 295-303. (Польща) 223. Садовий М.І., Трифонова О.М. Становлення понять компетенція та компетентність // Наукові записки / [Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко, М.І. Садовий та ін.; Упорядники: Садовий М.І., Рожкова Н.Г.] – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. – Вип. 141, Ч. 1. – С. 11-14. (Серія: Педагогічні науки). 224. Трифонова О.М., Садовий М.І., Стадніченко С.М. Формування узагальнених знань з молекулярної фізики студентів ВНЗ // Наукові записки / [Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко, М.І. Садовий та ін.; Упорядники: Садовий М.І., Рожкова Н.Г.] – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. – Вип. 141, Ч. 1. – С. 83-87. (Серія: Педагогічні науки). 225. Донець Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Підготовка вчителів фізики до реалізації навчальних проектів у шкільному курсі фізики // Наукові записки / [Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко, М.І. Садовий та ін.; Упорядники: Садовий М.І., Рожкова Н.Г.] – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. – Вип. 141, Ч. 2. – С. 45-50. (Серія: Педагогічні науки). 226. Трифонова О.М. Етапи формування екологічної компетентності при вивченні фізики в школі // Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю: [матеріали конф., 07-08 жовтня 2015 р. / гол. ред. П.С. Атаманчук]. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 90-91. 227. Садовий М.І., Трифонова О.М. Невідомі сторінки із життя І.Є. Тамма // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. – Вип. 22. – С. 199-208. (Серія: Історичні науки). 228. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні особливості формування предметної компетентності з фізики // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях: [матеріали конф., 15-17 вересня 2015 р.] – Бердянськ: БДПУ, 2015. – С. 135-136. 229. Садовий М.І., Трифонова О.М. Формування предметної компетентності з фізики при вивченні співвідношення гравітаційної та інертної мас // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. – Вип. 2. – С. 239-247 (Педагогічні науки). 230. Садовий М.І., Трифонова О.М. Хмарні технології як базовий ресурс формування патріотизму під час навчання фізики в школі // Особливості підвищення якості природничої освіти в технологізованому суспільстві: [матеріали конф., 29 жовтня 2015 р.] – Миколаїв: ОІППО, 2015. – С. 163-165. 231. Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [програма ІІ Міжнародн. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 120-річчю від дня народження І.Є. Тамма, 15-16 жовтня 2015 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М.І., Суховірська Л.П, Трифонова О.М..; Відп. за вип.: М.І. Садовий] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 12 с. 232. Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [зб. матеріалів ІІ Міжнародн. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 120-річчю від дня народження І.Є. Тамма, 15-16 жовтня 2015 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М.І., Суховірська Л.П, Трифонова О.М..; Відп. за вип.: М.І. Садовий] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 88 с. 233. Трифонова О.М. Із листування з учнями та родичами Ігоря Євгеновича Тамма // Наукові записки. / Відп. за вип.: М.І. Садовий. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8, Ч. 1. – С. 9-16. 234. Трифонова О.М. Ігор Євгенович Тамм як громадян, син і брат // Наукові записки. / Відп. за вип.: М.І. Садовий. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8, Ч. 1. – С. 21-27. 235. Олійник І.М., Садовий М.І., Трифонова О.М. Вивчення наукової спадщини І.Є. Тамма та формування екологічної компетентності у майбутніх учителів фізики // Наукові записки. / Відп. за вип.: М.І. Садовий. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8, Ч. 1. – С. 42-46. 236. Єкименкова О.В., Трифонова О.М. Активні методи навчання у науково-педагогічній спадщині І.Є. Тамма // Наукові записки. / Відп. за вип.: М.І. Садовий. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8, Ч. 1. – С. 46-48. 237. Вергун І.В., Єкименкова О.В., Трифонова О.М. Активне навчання як засіб реформування фізичної освіти // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [зб. матеріалів ІІ Міжнародн. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 120-річчю від дня народження І.Є. Тамма, 15-16 жовтня 2015 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М.І., Суховірська Л.П, Трифонова О.М..; Відп. за вип.: М.І. Садовий] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 13-14. 238. Олійник І.М., Садовий М.І., Трифонова О.М. Формування екологічної компетентності вчителів фізики при вивченні наукової спадщини І.Є. Тамма // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [зб. матеріалів ІІ Міжнародн. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 120-річчю від дня народження І.Є. Тамма, 15-16 жовтня 2015 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М.І., Суховірська Л.П, Трифонова О.М..; Відп. за вип.: М.І. Садовий] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 47-48. 239. Трифонова О.М. Громадська позиція Ігоря Євгеновича Тамма // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [зб. матеріалів ІІ Міжнародн. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 120-річчю від дня народження І.Є. Тамма, 15-16 жовтня 2015 р., м. Кіровоград / Укл.: Садовий М.І., Суховірська Л.П, Трифонова О.М..; Відп. за вип.: М.І. Садовий] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 75-76. 240. Трифонова О.М. Елементи методики формування екологічної компетентності на уроках фізики // Збірник наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 151-155. 241. Садовой Н.И., Трифонова Е.М. Изучение математических методов как основа формирования предметной компетентности учителя физики // Оптика неоднородных структур – 2015: матер. ІV Международной научно-практ. конф., г. Могилев, 29-30 октября 2015 г. / редкол.: А.Б. Сотский (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2015. – С. 151-154.