Загальне землезнавство, ПГФ, І курс, стаціонар

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Шаблон:Меню до проекту ВІКІ з курсу

Зміст

Назва курсу

Загальне землезнавство


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.040104 Географія*, бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: дати студентам фундаментальні знання з теоретичних основ загального землезнавства, розуміння загальних закономірностей будови, розвитку і функціонування ландшафтної оболонки як цілісної системи, сформувати комплексний світогляд щодо природних реалій ландшафтної оболонки.

Завдання:

 • Формування у студентів наукового світогляду;
 • Сформувати уявлення про будову Всесвіту;
 • Вивчення головних особливостей та географічних наслідків фігури Землі та її обертальних рухів;
 • Формування знань про геокомпоненти та геосфери, ландшафтну сферу її особливості її організації та функціонування;
 • Формування знань про головні риси фізичних полів Землі та їх вплив на фізико-географічні процеси;
 • Вивчення головних особливостей вертикальної та латеральної будови ландшафтної оболонки, її головних закономірностей.

Під час вивчення курсу Загальне землезнавство студент повинен знати:

 • основні етапи становлення і розвитку загального землезнавства;
 • теоретичні основи землезнавства;
 • основні риси будови Всесвіту, поняття про Всесвіт, Метагалактику та Нашу Галактику, короткі відомості про планети та інші тіла Сонячної системи;
 • основні дані про Землю;
 • внутрішню будову Землі, сучасні особливості розподілу суші та моря;
 • загальні відомостіпро географічні оболонки Землі (атмосферу, гідросферу, літосферу, біосферу);
 • ритмічні явища в географічній оболонці;
 • розвиток географічної оболонки;
 • структуру географічної оболонки;
 • вплив людини на навколишнє середовище.

У результаті вивчення курсу Загальне землезнавство студент повинен вміти:

 • визначати положення Землі в космічному просторі;
 • володіти методикою визначення меж географічних оболонок Землі;
 • розрізняти основні докази, наслідки та характеристики добового та річного рухів Землі;
 • будувати графіки та діаграми, що демонструють основні показники складових географічної оболонки;
 • складати схеми кругообігу води та картосхеми поширення географічних процесів і явищ у географічній оболонці;
 • встановлювати основні чинники впливу на складові географічної оболонки;
 • вміти орієнтуватися в положення основних номенклатурних об’єктів (мисів, морів, заток, проток, річок, гір, озер, пустель та ін.);
 • орієнтуватися в проблемах охорони природи та раціонального використання природних ресурсів.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Мовчан Сергій Васильович


Учасники

Група 11-1, природничо-географічний факультет, 2014-2015 н.р. викладач Мовчан Сергій Васильович, Отримати консультацію

Група 11-2, природничо-географічний факультет, 2014-2015 н.р. викладач Мовчан Сергій Васильович, Отримати консультацію


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Наукове пізнання та місце у ньому географії і загального землезнавства

Тема 1. Наукове пізнання та географія

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Ландшафтна оболонка Землі: сутність, специфіка, межі

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Космічні реалії та їх вплив на ландшафтну оболонку Землі

Тема 1. Всесвіт: параметри, властивості, вплив на ЛО Землі

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Атлас світу. –К.: ДНВП Картографія, 2005. –56 с.
 2. Багров М.В.та ін. Землезнавство: Підручник / М.В.Багров, В.О.Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г.Шищенка. –К.: Либідь, 2000. –464 с.
 3. Географический атлас/для учителей средней школы. Изд.4-е.–М.: ГУГ и К при СМ СССР, 1983. –238 с.
 4. Геренчук К.И., Боков В.А., Черванев И.Г.Общее землеведение.–М., 1984. –255 с.
 5. Загальне землезнавство.Практикум / За ред. М.Ю.Кулаківської і П.О.Шкрябія: Посібник для педінститутів. –Київ: Вища школа. Головне вид-во, 1981. –248 с.
 6. Коротун І.М.Основи загального землезнавства. Навчальний посібник для студентів екологічних спеціальностей вищих закладів України. –Рівне:РДТУ, 1999. –310 с.
 7. Медина В.С.Загальне землезнавство. –К.: Радянська школа, 1971.–330 с.
 8. Мильков Ф.Н.Общее землеведение.–М., 1990. –335 с.
 9. Мольчак Я.О., Ільїн Л.В.Загальне землезнавство: Навчальний посібник. –Луцьк: Видавництво ВДУ ―Вежа‖, 1997. –232 с.
 10. Неклюкова Н. П.Общее землеведение. В 2-х томах.–М.:Просвещение, 1975. –336 с.
 11. Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г.Загальне землезнавство: Навч. Посіб. –К.: Знання –Прес, 2003. –247 с. –(Київському національному університету імені Тараса Шевченка 170 років).
 12. Физико-географический атласМира (ФГАМ). –М.,1982. –200с.13.Шубаев Л.П.Общее землеведение. Учебное пособие для студентов-географов. –М.: Высшая школа, 1977. –456 с.

Допоміжна

 1. Барабанов В. В.География: Учебн.-справ. Пособие / В. В. Барабанов, С. Е. Дюкова, О. В. Чичерина. –М.: ООО ―Издательство Астрель‖: ООО ―Издательство АСТ‖, 2003. –366 с.
 2. Безруков А., Пивоварова Г.Занимательная география: Книга для учащихся, учителей и родителей. –М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. –608 с.
 3. Богучарсков В. Т.История географии: Учебное пособие. –М.: ИКЦ ―МарТ‖, 2004, –448 с.
 4. Весь мир: Острова. Полуострова. –М.: АСТ, 2001. –288 с.
 5. Географічна енциклопедія України: В 3-х томах. –К., 1989-1994.
 6. Географический энциклопедический словарь.Понятия и термины / Гл. ред. А.Ф.Трѐшников; Ред. кол.: Э.Б.Алаев, П.М.Алампиев, А.Г.Воронов и др. –М.:Сов. Энциклопедия, 1988.–432 с.
 7. Географический энциклопедический словарь.Географические названия / Гл. ред. А.Ф.Трѐшников; Ред. Кол.: Э.Б.Алаев и др. 2-е изд., доп. –М.:Сов. Энциклопедия, 1989. –592 с.
 8. Географія: Я пізнаю світ: Дит. енцикл. / Авт.-упорядн. В. А. Маркін;Художн.: В. Л. Баришников, Л. Л. Сильянова. –К.: Школа, 2001. –496 с.
 9. Гофельманн, Кай.1000 катастроф Всесвіту / Пер. з нім. –К.: Школа, 2003. –186 с.
 10. Губарев В. К.Географія світу: Довідник школяра і студента. –Донецьк: ТОВ ВКФ ―БАО‖, 2004. –576 с.
 11. Земля і Всесвіт.–К.: ВІРА –Торнадо, 2003. –208 с.
 12. Кравчук П. А.Рекорды природы. –Любешов: Эрудит, 1993. –216с.
 13. Ленц Н.1000 таємниць планети Земля / Пер. з нім.; Художн. І. К.Салатов. –К.: Школа, 2002. –216 с.
 14. Пашканг К.В.Практикум по общему землеведению. М.: Высшая школа, 1970. –224 с.
 15. Планета Земля.Энциклопедия. Перевод с английского. –М.: Росмэн, 1999.–160 с.
 16. Рекорды в мире природы/ К.А.Ляхова, Е.Г.Горбачѐва. –М.: Вече, 2003. –384 с.
 17. Скарлато Г.Захоплюючагеографія: Навчальний посібник. –К.: Альтерпрес, 1998. –414 с.
 18. Стародавній світ.–Харків: МОСТ –Торнадо, 2003. –272 с.
 19. 1000 загадок Всесвіту/ Авт.-упорядн. С. М. Зигуненко; Художн. С. В. Іващук. –К.: Школа, 2003. –298 с.
 20. Шумилов В. Н.Закон Архимеда и землетрясения. –К.:ТОВ Ніка-Прінт, 2005. –304 с.

Інформаційні ресурси

---