Завдання: Табличний процесор

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Тести

1. Що таке електронна таблиця?

  а) Програма, що проводить обчислення над структурованою безліччю даних, внесених в таблицю, і яка представляє результати у формі, зручній для 
   подальшої роботи з ними. 
  б) Таблиця, яка створена за допомогою електронної техніки, а не вручну. 
  в) Програма, що проводить обчислення, представляє результати у вигляді таблиці та виводить обчислення на принтер. 
  г) Таблиця, яка створена в програмах Windows, призначена для передачів Excel для аналізу результатів та представлення їх у вигляді діаграм. 

2. Як зветься документ Excel із яких компонентів він складається?

  а) Документ Excel є книгою, що складається з таблиць — робочих аркушів, утворюючи в такий спосіб тривимірний документ. 
  б) Документ Excel — це електронна таблиця, що складається з комірок, в які записуються числа, текст, дати та функції. 
  в) Документ Excel є зошитом, що складається з комірок, утворюючи в такий спосіб електронну таблицю. 
  г) Документ Excel — це електронна таблиця з прямокутних комірок, відокремлених один від одного прямими лініями. 

3. Яке розширення має файл з документом Excel?

  а) xls 
  б) xlе 
  в) xlt 
  г) dot 

4. Як виділити тривимірний діапазон комірок ?

  а) Необхідно виділити діапазон на одному аркуші, а потім натиснути<Ctrl> і, не відпускаючи, натискати на ярлики потрібних аркушів. 
  б) Необхідно натиснути <Ctrl> і, не відпускаючи, виділити діапазон, а потім натиснути <Shift> і, не відпускаючи, натискати на ярлики потрібних
   аркушів. 
  в) Необхідно виділити діапазон на одному аркуші, а потім натиснути <Shift> і, не відпускаючи, натискати на ярлики потрібних аркушів. 
  г) Необхідно натиснути <Shift> і, не відпускаючи, виділити діапазон, а потім натиснути <Alt> і, не відпускаючи, натискати на ярлики потрібних
   аркушів. 

5. Що таке маркер заповнення і як він використовується?

  а) Невеликий чорний квадрат у правому нижньому куті виділеного діапазону. 
  б) Покажчик миші у вигляді вузького чорного хрестика у правому нижньому куті комірки. 
  в) Покажчик миші у вигляді вузького чорного хрестика у правому нижньому куті виділеного діапазону. 
  г) Невеликий чорний хрестик у правому нижньому куті виділеного діапазону.

6. Що представляє собою операція форматування даних?

  а) Операція над виділеним осередком, що містить дане, шляхом виконання команди “Ячейки” в меню “Формат” з вибором необхідного формату на вкладці
    “Число”. 
  б) Операція над виділеним осередком, що приводить у відповідність комірку до розмірів даних в ньому. 
  в) Операція над виділеною коміркою, шляхом виконання команди “Формат” в меню “Файл” папки “Мой компьютер” 
  г) Приведення змісту комірок у діапазоні таким чином, щоб їх зміст був однакового типу відносно даних в них. 

7. Як можна задати вирівнювання й орієнтацію тексту?

  а) У вікні “Формат ячеек” на вкладці “Выравнивание”. 
  б) За допомогою кнопок панелі інструментів “Стандартная”. 
  в) Команди “Выравнивание” та “Текст ячеек” в меню “Формат” 
  г) За допомогою кнопок панелі інструментів “Форматирование”. 

8. В чому полягає принцип відносної адресації?

  а) При копіюванні формули в іншу комірку змінюються початкові адреси, що входять до формули, на різницю координат між другою і першою комірками. 
  б) Всі комірки таблиці мають адресу відносно лівої та верхньої сторін, яка складається з буквеного номера стовпця та цифрового номера рядка. 
  в) При виділенні діапазону його адреса позначається відносно номеру лівого верхнього та правого нижнього комірок . 
  г) Принцип відносної адресації дає змогу проводити обчислення за допомогою відношення різних комірок і встановити адресу результату. 

9. З якою метою комірки чи діапазону присвоюють ім’я?

  а) Щоб не робити багато виправлень, що необхідні при переміщенні комірки чи діапазону в інше місце. 
  б) Для кращого запам’ятовування в програмі Excel додатково введена можливість позначати комірки та діапазони іменами. 
  в) Для більшої наочності при використанні формул та для їх скорочення. 
  г) Згідно з міжнародними домовленостями, для передачі документів Excel прийнято давати імена, а не коди комірок . 

10. Що таке “Автосумма” і яка функція її реалізує?

  а) Процедура обчислення суми масиву чисел, розташованих у послідовних комірках, що реалізується за допомогою кнопки на стандартні й панелі
    стандартною функцією СУММ(). 
  б) Кнопка на стандартні й панелі для виклику стандартної функції СУММ(), щоб обчислити суми масиву чисел, розташованих у виділеному діапазоні. 
  в) Процедура обчислення суми масиву чисел, розташованих у послідовних комірках, що реалізується за допомогою кнопки на стандартній панелі
    стандартною функцією АВТОСУММА(). 
  г) Процедура обчислення суми діапазону чисел, що реалізується за допомогою кнопки на стандартній панелі через стандартну функцію АВТОСУММА().

11. Якими двома способами можна задати стандартну функцію в формулі?

  а) Викликом Майстра функцій з послідовними відповідями на його пропозиції чи безпосередньо записати назву функції і поставити всі необхідні
    аргументи. 
  б) Викликом Майстра функцій з послідовними відповідями на його пропозиції чи шляхом вибору необхідної функції зі списку. 
  в) Викликом необхідної функції з вікна “Стандартные функции” меню Вставка “Функции” чи безпосередньо записати назву функціїі поставити всі
    необхідні аргументи. 
  г) Викликом Майстра функцій з послідовними відповідями на його пропозиції чи викликом необхідної функції з вікна “Стандартные функции” меню
    Вставка — Функции 

12. Що таке ряд даних?

  а) Групи елементів даних діаграми, що відбивають вміст комірок одного рядку або стовпця на робочому аркуші. 
  б) Рядок електронної таблиці з форматованими даними. 
  в) Послідовність комірок з даними, отриманими способом автоматичного заповнювання. 
  г) Послідовність точок діаграми, які створюють групу за одним змістом. 

13. Які три способи розміщення нової діаграми пропонує Excel?

  а) Без посередньо на поточному аркуші, на окремому аркушів поточній книзі та в окремій книзі. 
  б) Безпосередньо біля таблиці з даними, далеко від таблиці, поруч з іншими діаграмами. 
  в) Без рамки, в рамці, серед комірок. 
  г) На робочому аркуші книги Excel, в документі Word, на слайді PowerPoint. 

14. Як встановлюється і знімається автофільтр?

  а) Помістити курсор всередину списку і вибрати в меню Данные команди Фильтрі Автофильтр, а для зняття повторити ці дії. 
  б) Виділити відповідний діапазон та виконати послідовно команди Фильтрі Автофильтр з меню Сервис, а для зняття повторити ці дії. 
  в) Виділити список і вибрати в меню Данные команди Фильтр і Автофильтр, а для зняття все зробити в зворотному порядку. 
  г) Помістити курсор в середину виділеного діапазону та виконати послідовно команди Фильтр і Автофильтр з меню Данные, а для зняття повторити 
    ці дії. 

15. Як здійснюється сортування даних у Excel?

  а) Для сортування даних слід виділити один комірку списку, викликати команду Сортировка з меню Данные, вибирати поле, за яким будуть відсортовані
    дані, і тип сортування. 
  б) Виділити відповідний діапазон та виконати послідовно команди Сортировка з меню Данные, Поле та “по возростанию” чи “по убыванию”. 
  в) Помістити курсор в середину списку і вибрати в меню Данные команди Поле, “Сортировка” та “по возростанию” чи “по убыванию”.
  г) Помістити курсор всередину виділеного діапазону та виконати послідовно команди Сортировка з меню Данные та тип сортування. 

16. Для чого використовуються форми даних?

  а) Для перегляду, зміни, додавання і видалення запису в базі даних, а також при пошуку конкретних записів за визначеним критерієм. 
  б) Для форматування стовпців таблиці з метою розташування в ній однорідних даних та перевірки однорідності змісту різних комірок . 
  в) Для перегляду, зміни, додавання івидалення даних у списку, а також для сортування за визначеним критерієм. 
  г) Для створення списку даних, перетворення його в базу даних, а також для сортування за визначеним критерієм. 

17. Чим розширений фільтр перевищує можливості автофільтра?

  а) Розширений фільтр дозволяє відбирати записи з використанням кількох критеріїв для одного й того поля. 
  б) Розширений фільтр дозволяє фільтрувати дані з використанням кількох полів за одним й тим критерієм. 
  в) Команда Расширенный фільтр дозволяє фільтрувати дані з використанням частини полів, не змінюючи інших. 
  г) Розширений фільтр доповнює авто фільтр новими критеріями фільтрування і цим розширяє його можливості. 

18. Що таке консолідація і для чого вона використовується?

  а) Операція зведення на один аркуш даних, розташованих на різних аркушах і навіть у різних книгах. 
  б) Операція приведення даних в одному діапазоні до одного типу, наприклад, до типу дати. 
  в) Операція проведення добору і аналізу даних, розташованих в інших стовпцях таблиці. 
  г) Консолідація даних —операція зведення до купи відібраних за одним з критеріїв, що неможливо зробити іншими методами. 

19. Що таке критерії обчислення?

  а) Це критерії, що є результатом обчислення формули. Наприклад, інтервал критеріїв =F7>СРЗНАЧ($F$7:$F$21) виводить на екран рядки, що мають у
    стовпці F значення більше, ніж середнє значення розмірів у комірках F7:F21. 
  б) Це набір умов для пошуку, що використовується для отримання даних при запитах за прикладом. 
  в) Це набір умов для розміщення даних у фільтрах, що обчислюються за визначеним правилом. 
  г) Критерії, що використовуються у фільтрах і в яких застосовані обчислювальні формули для автоматичного розміщення даних. 

20. Що є необхідною умовою для аналізу за допомогою підбиття підсумків?

  а) Підбиття підсумків можна виконувати тільки після виконання відповідного сортування тих даних, за якими проводиться аналіз.
  б) Необхідною умовою для аналізу за допомогою підбиття підсумків є інсталяція відповідного апарату аналізу. 
  в) Необхідною умовою для аналізу за допомогою підбиття підсумків є проведення відповідного форматування даних, за якими проводиться аналіз. 
  г) Підбиття підсумків можна виконувати тільки після нового діапазону комірок, де буде розміщено отримані результати. 

21. Для створення власної панелі інструментів необхідно

  а) Виконати: меню Сервис — Настройка — вкладка “Панели инструментов”, натиснути “Создать”, дати назву, вибрати потрібну категорію, відбуксувати,
    утримуючи ліву кнопку миші натиснутою, необхідні кнопки на нову панель. 
  б) Використовуючи вже існуючі панелі інструментів, перетягти необхідні кнопки до довільної частини аркуша. 
  в) Виконати: меню Сервис — Настройка — вкладка “Команды”, вибрати потрібну категорію, відбуксувати, утримуючи ліву кнопку миші натиснутою,
    необхідні кнопки у довільну позицію на робочому аркуші. 
  г) Визвати контекстне меню на будь-якій панелі, виконати команду Настройка і на вкладці “Команды”, вибрати потрібну категорію, відбуксувати
    необхідні кнопки у довільну позицію на робочому аркуші.