Економіка та організація виробництва (2015)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Економіка та організація виробництва


Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки; напрям підготовки 6.010103 Технологічна освіта

Навчальна програма курсу

Робоча програма курсу

Автор курсу: Корецька В.О.


Учасники

Група 11, фізико-математичний факультет, 2014-15 навч. рік викладач ...


Структура навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1: ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Навчальні теми змістового модуля 1:

Тема 1. Підприємство і основи його організації

Лекція 1

Тема 2. Трудові фактори

Лекція 2

Змістовий модуль 2: РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

...Ресурси

Література

Законодавчі акти

 1. Закон України «Господарський кодекс України» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15
 2. Закон України «Податковий кодекс України» (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 } [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

Основна література

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Видавництво 2-ге, доповнене і перероблене. – Київ: Атака, 2006. - 414 с.
 2. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. / В. Г. Васильков – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
 3. Дмитрієв І.А., Большенко С.Ф. Економіка підприємства і маркетинг: Навч.-метод. посібник. − Харків: Вид-во ХНАДУ, 2008. − 77 с.
 4. Дмитриев И.А., Жарова О.М. Экономика предприятий автомобильного транспорта: Учеб. пособ. – Харьков: ХНАДУ, 2004. – 184 с.
 5. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища шк., 1995. – 265 с.
 6. Економіка підприємства: Навч. посіб. ∕ За ред.. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с.

Додаткова література

 1. Бандурка О. М. Основи економічної безпеки / О. М. Бандурка, В. Є. Духов, К. Я. Петрова, І. М. Червяков.- X.: Вид-во НУВС, 2003. - 236 с.
 2. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 200 с.
 3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.
 4. Козловський В. О. Організація виробництва. Практикум. Навчальний посібник. Частина 1. / В. О. Козловський, С. В. Козловський. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 154 с.
 5. Козловський В. О. Організація виробництва. Практикум. Навчальний посібник. Частина 2. / В. О. Козловський, С. В. Козловський. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 168 с.
 6. Новицкий Н. И. Организация производства на предприятиях: Учеб.-метод. пособие. / Н. И. Новицкий. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 392 с.
 7. Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 1998. – 928 с.
 8. Основи організації виробництва. Конспект лекцій. / Д.О. Горєлов. – Харків: ХНАДУ, 2005. – 120 с.