Гуцало Література до теми 8

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология / Г. С. Абрамова. – М.: Академ, проект, 2001. – 704 с.


2. Абульханова К. А. Детство. Юность. Молодость / К. А. Абульханова, А. Н. Славская ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т. – М.: Изд-во МПСИ, 2010. – 369 с.


3. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.


4. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К. : Рад. шк., 1976. – 269 с.


5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібн. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2012. – 400 с.


6. Возрастная и педагогическая психология / под ред. М. В. Гамезо. – М.: Просвещение, 2004. – 256 с.


7. Гамезо М. В., Герасимова В. С. и др. Возрастная психология: личность от молодости к старости: Учебн. пособ. – М.: Педагогическое общество России, Изд. Дом “Ноосфера”, 1999.


8. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. – Кіровоград, поліграфічно-видав. центр ТОВ “Імекс ЛДТ”, 2010. – 216 с.


9. Заброцький М.М. Вікова психологія / М. М. Заброцький. – К.: МАУП, 1998. – 89 с.


10. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000.


11. Кон И.С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М., 1989. – 254 с.


12. Кон И.С. Психология старшеклассника / И. С. Кон. – М., 1982. – 207 с.


13. Кулагина И.Ю. Возрастная психология / И. Ю. Кулагина. – М. :УРАО, 1999. –176 с.


14. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 128 с.


15. Кутішенко В.П., Савицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009. – 448 с.


16. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология разви¬тия / В. С. Мухина. – М., 2007. – 640 с.


17. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології. – К.: Вища шк., 1998.– 184 с.


18. Обозов Н.Н. Возрастная психология: юность и зрелость / Н. Н. Обозов ; Акад. психологии, предпринимательства и ме¬неджмента. – СПб.: СанВеда, 2000. – 135с.


19. Обухова Л. Ф. Возрастная психология / Л. Ф. Обухова. – М., 2001. – 442 с.


20. Омельяненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: Навч. посіб. – К.: Знан¬ня, 2008. – 391 с.


21. Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.


22. Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія / В. М. По¬ліщук. – Суми, 2007. - 330 с.


23. Поліщук В. М. Психологія педагогічного повсякдення: реальність і міфи : [науково-популярне вид.] / Валерій Миколайович Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2012. –152 с.


24. Психология подростка. Полное руководство/ Под общей редакцией А.А.Реана. – СПб.: Пройм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 504 с.


25. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: Пройм-ЕВРОЗНАК, 2002.


26. Рабочая книга школьного психолога // И.В Дубовина, М.К. Акимова, Е.М. Борисова и др. / Под ред.. И.В. Дубровиной. – М., 1991.


27. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000. – 624 с.


28. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности / X. Ремшмидт. – М., 1994.


29. Савчин М. В. Вікова психологія / Л.В. Василенко. – К. : Академвидав, 2011.