Гуцало ВП Література до тем 3-5

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. – М.: Академ, проект, 2001. – 704 с.

2. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І.Д. Бех. — К. : Академвидав, 2012. — 256 с.

3. Баришполь С.В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, тестування, розробки уроків психічного розвитку. – Х.: Вид.група “Основа”, 2009. – 267 с.

4. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976. – 266 с.

5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібн. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Каравела, 2012.- 400 с.

6. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. – К.:Либідь, 2005. – 400с.

7. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1989.

8. Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок. Психология, диагностика, педагогика. – К., 1992.

9. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. – Кіровоград, поліграфічно-видавничій центр ТОВ “Імекс ЛДТ”, 2010. – 216 с.

10. Заброцький М.М. Вікова психологія / М.М. Заброцький. – К.: МАУП, 1998. – 89 с.

11. Карпенко Н. В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя): Навч. посібник / Н.В. Карпенко. – К: Каравела, 2008. –192 с.

12. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000.

13. Кулагина И.Ю. Возрастная психология / И.Ю. Кулагина. – М. :УРАО, 1999. – 176 с.

14. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие человека ог рождения до поздней зрелости : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Ю. Кулагина, В. К. Колюцкий. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 464 с.

15. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія : (курс лекцій) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т соц. робота та упр. КПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 128 с.

16. Кутішенко В.П., Психологія розвитку та вікова психологія. Практикум / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька.– К.: Каравела, 2009. – 448 с.

17. Максименко С.Д. Психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості / С.Д. Максименко, В.В. Клименко, А.В. Толстоухов. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2010.

18. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. «Педагогика и психология», «Социальная педагоги¬ка», «Педагогика» / В. С. Мухина. – 12-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 638 с.

19. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології.– К.: Вища шк., 1998.– 184 с.

20. Обухова Л. Ф. Возрастная психология / Л. Ф. Обухова. – М., 2001. – 442 с.

21. Омельяненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 391 с.

22. Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник / Р.В. Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.

23. Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія : навчальний посібник / В.М. Поліщук. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми : Університетська книга, 2010. – 352 с.

24. Практикум по возрастной и педагогической психологии // Под ред. А.И.Щербакова.– М.: Просвещение, 1987.– 255 с.

25. Савчин М. В. Вікова психологія / M. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2006. – 360 с.

26. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 420 с. 27. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і психології. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000.– 216 с.

28. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. / Под ред. Ильясова И.И., Ляудис В.Я. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1981. – 304 с.

29. Spitze, G.& Logan J. (1990). Sons, daughters, and intergenerational social support, Journal of Marriage and the Family, 52, 420-430.