Гуцало ВП Література до теми 6

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Література до теми 6.

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. – М.: Академ, проект, 2001. – 704 с.

2. Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К.: Академвидав, 2012. – 256 с.

3. Баришполь С.В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, тестування, розробки уроків психічного розвитку. – Х.: Вид.група “Основа”, 2009. – 267 с.

4. Вікова психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К., 1976. – 266 с.

5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібн. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Каравела, 2012.- 400 с.

6. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400с.

7. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В. Мухиной. – М.: Просвещение, 1984.

8. Возрастная и педагогическая психология / под ред. М. В. Гамезо. – М.: Просвещение, 2004. – 256 с.

9. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1989.

10. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. – Кіровоград, поліграфічно-видавничій центр ТОВ “Імекс ЛДТ”, 2010. – 216 с.

11. Заброцький М. М. Вікова психологія / М. М. Заброцький. – К. : МАУП, 1998. – 89 с.

12. Индивидуальные варианты развития младших школьников / Под ред. Л.В. Занкова, М.В. Зверевой. – М.: 1973.

13. Казарновська Г.Б., Долинна О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: 36 завдань. – К.: Вища школа, 1990.

14. Кулагина И.Ю. Возрастная психология / И. Ю. Кулагина. – М., 2001. – 464 с.

15. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія : (курс лекцій) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Кутішенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т соц. робота та упр. КПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 128 с.

16. Кутішенко В.П., Психологія розвитку та вікова психологія. Практикум / В. П. Кутішенко, С.О. Ставицька.– К.: Каравела, 2009. – 448 с.

17. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. – М.: 1984.

18. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології.– К.: Вища шк., 1998.– 184 с.

19. Немов Р.С. Психология. – В 3 кн.: Кн 2. / Р.С. Немов. – М.: Просвещение, 1995.

20. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / Л.Ф. Обухова. – М.: Тривола, 1995.

21. Омельяненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: Навч. посіб./ С.В. Омельяненко. – К.: Знан¬ня, 2008. – 391 с.

22. Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.

23. Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник / В.М. Поліщук. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми : Університетська книга, 2010. – 352 с.

24. Савчин М. В. Вікова психологія / М.В. Савчин, Л.В. Василенко. – К.: Академвидав, 2006. – 360 с.

25. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 420 с.

26. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і психології. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000.– 216 с.

27. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М.: Школа-Пресс, 1995.

28. Співак Л.М. Діагностика і корекція “Я-концепції” молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень: Навч. посібн. 2-ге вид./ Л.М. Співак. – К.: Каравела, 2011. – 224 с.