Адміністративне судочинство

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Адміністративне судочинство


Право

Мета та завдання навчального курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» є:вивчення ролі і місця адміністративних судів у системі правосуддя України, а також механізму судового захисту прав та законних інтересів суб’єктів права у сфері публічних відносин. Студент має опанувати знання щодо компетенції адміністративних судів та підсудності справ, порядку здійснення судового розгляду адміністративного позову, процедури апеляційного та касаційного оскарження, особливостей розгляду окремих категорій справ тощо.

Images 7471.jpg

Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративне судочинство» є: • засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються: сутності, предмета та принципів адміністративного судочинства, структури та компетенції адміністративних судів, підсудності адміністративних справ, правового статусу суб’єктів адміністративного судочинства, порядку подання адміністративного позову, порядку розгляду адміністративного позову судами першої інстанції, порядок апеляційного оскарження, особливостей здійснення касаційного провадження в адміністративних справах, особливостей здійснення адміністративного провадження за окремими категоріями справ; • оволодіння основними професійними навичками з адміністративного судочинства; • впровадження організаційних і технічних заходів з метою покращення адміністративного судочинства; • надання студентам практичних навичок з питань діяльності адміністративних судів та процедури забезпечення адміністративного позову; • сформувати уміння самостійно застосовувати отриманні знання з адміністративного судочинства при вирішенні конкретних судових справ.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: • сутність адміністративного судового процесу, його зв'язок з іншими дисциплінами; • чинне адміністративно-процесуальне законодавство; • підсудність адміністративних справ; • систему адміністративних судів та їх компетенцію; • поняття, структуру адміністративного судового процесу та особливості адміністративних проваджень; • принципи адміністративного судочинства; • процесуальний статус учасників адміністративного судочинства; • порядок розгляду адміністративних справ, апеляційне та касаційне оскарження.

вміти: • визначати місце і роль адміністративного процесу в системі фундаментальних галузей права; • аналізувати правовідносини, що виникають в ході реалізації юрисдикції адміністративних судів; • давати визначення основних категорій адміністративного судового процесу; • застосовувати норми адміністративного процесуального права; • визначати справи публічно-правового характеру, які не належать до адміністративної юрисдикції; • встановлювати підсудність розгляду адміністративної справи; • з’ясовувати та знаходити шляхи усунення підстав і умов, які сприяли порушенню прав і свобод людини в сфері публічного управління; • надавати оцінку рішенням та діям суб’єктів владних повноважень; • вільно орієнтуватися у чинному адміністративному законодавстві; • застосовувати набуті знання в юридичній практиці.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Вставська Тетяна Василівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Адміністративне судочинство" викладач Вставська Т.В.


Графік навчання

Понеділок Вівторок Середа
_____пара, кафедра _____ _____пара, кафедра _____ _____пара, кафедра _____

Структура курсу

Змістовий модуль 1 Загальні засади здійснення адміністративного судочинства

Загальні положення адміністративного судочинства: Завдання адміністративного судочинства. Правове регулювання адміністративного судочинства. Загальна характеристика Кодексу адміністративного судочинства. Принципи адміністративного судочинства: верховенство права, законність, рівність всіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне зясування всіх обставин у справі, гласність і відкритість адміністративного процесу, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду, обов’язковість судових рішень, мова, якою здійснюється адміністративне судочинство. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді. Організація адміністративного судочинства: Адміністративне судочинство, як складова адміністративної юстиції. Судові виклики та інші повідомлення. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме. Фіксування адміністративного процесу. Склад суду та відводи в адміністративному судочинстві. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ: Предмет адміністративної юрисдикції. Предметна підсудність. Територіальна підсудність. Інстанційна підсудність. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.

Images 5885.jpg

Змістовий модуль 2 Процесуальні питання, пов’язані із здійсненням провадження в адміністративних справах

Провадження в суді першої інстанції: Звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі. Підготовче провадження. Судовий розгляд. Зміна позовних вимог. Ухвалення судового рішення. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення та поновлення провадження у справі. Судові рішення. Порядок виконання судового рішення в адміністративній справі. Повноваження суду при виконанні судового рішення. Постанови суду, які виконуються негайно. Учасники адміністративного судочинства: Загальна характеристика учасників адміністративного судочинства. Сторони, їх права та обов’язки. Представники та їх повноваження в суді. Правовий статус третіх осіб у адміністративному судочинстві. Інші учасники адміністративного процесу. Секретар судового засідання та судовий розпорядник. Правовий статус свідка, експерта, спеціаліста та перекладача в адміністративному проваджені. Докази, судові витрати, строки в адміністративному судочинстві: Докази в адміністративному судочинстві. Належність та допустимість доказів. Підстави для звільнення від доказування. Забезпечення доказів. Судова експертиза. Судові витрати в адміністративному судочинстві. Сплата і повернення судового збору. Розподіл судових витрат. Строки в адміністративному судочинстві. Обчислення процесуального строку. Поновлення та продовження процесуальх строків.

Змістовий модуль 3 Процесуальні питання, пов’язані із особливостями в окремих категоріях адміністративних справ.Перегляд судових рішень.

Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ: Особливості розгляду і вирішення спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів. Виборчі спори. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби. Скорочене провадження. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві: Апеляційне провадження. Порядок і строки апеляційного оскарження. Підготовка справи до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду. Судові рішення суду апеляційної інстанції. Набрання судовим рішенням законної сили. Касаційна інстанція. Право на касаційне оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами.

Зміст курсу

Шкала оцінювання

Змістовий модуль 1. Загальні засади здійснення адміністративного судочинства

Тема 1. Загальні положення адміністративного судочинства

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Семінарське заняття

Семінарське заняття №1

Тема 2. Організація адміністративного судочинства

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Семінарське зайняття

Семінарське зайняття №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Змістовий модуль 2. Процесуальні питання, пов’язані із здійсненням провадження в адміністративних справах

Тема 1. Провадження в суді першої інстанції

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 2. Учасники адміністративного судочинства

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 3. Докази, судові витрати, строки в адміністративному судочинстві

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Змістовий модуль 3. Процесуальні питання, пов’язані із особливостями в окремих категоріях адміністративних справ. Перегляд судових рішень

Тема 1. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 2. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Конституція України : Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 2952-VI від 01.03.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06 липня 2005 p. № 2747-IV № (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 5413-VI від 02.04.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України – 2005 p., № 5, (№№ 35-36, 37). – Ст. 446.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Введений в дію Постановою Верховної Ради Української РСР від 07 грудня 1984 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 5411-VI від 02.10.2012 р.)// Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

4. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 5076-VI від 05.07.2012 р.) // Офіційний вісник України від 04.05.2012 р. – № 32. – Ст. 9.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня. 2012 р. № 4651-VI (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 5076-VI від 05.07.2012 р.) // Урядовий кур'єр від 07.06.2012 р. – № 100. – Ст. 34.

6. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р від 15 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 5666 -VI від 05.03.2013 р.) // Офіційний вісник України від 01.03.2006 р. – 2006 p. – № 7 – Ст. 376.

7. Про адміністративні послуги: Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI // Офіційний вісник України від 15.10.2012 р. - 2012 р. - № 76. – Ст. 44.

8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України № 5076-VI від 05.07.2012 р.) // Офіційний вісник України від 23.08.2012 р. – № 62. – Ст. 2509.

9. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-XII (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України № 5079 -VI від 05.12.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.

10. Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України № 5079 -VI від 13.06.2012 р.) // Відомості Верховної Ради. – 2012. - № 26. - Ст. 27.

11. Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 р. № 2728-ІІІ (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29.

12. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. № 3460-IV (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2006 р. – № 29. – Ст. 245.

13. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України № 4711-VI від 17.05.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. – № 15. – Ст. 231.

14. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 11 червня 2009 р. №3206-VI (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України № 5083-VI від 05.07.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. – № 40. – Ст. 404.

15. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України № 810/98 від 22 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 21. – Ст. 943.

16. Про Кабінет Міністрів України : Закон України 07 жовтня 2010 р. № 2591- VI (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України N 5477-VI (5477-17) від 06.11.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. – № 9. – Ст. 58.

17. Про органи самоорганізації населення: Закон України № 2625-ІІІ від 11 липня 2001 р. (зі змінами, внесеними Законом України № 5492-VI від 20.11.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2001. – №32. – Ст. 1449.

18. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 р. № 3773- VI (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України № 5492-VI (5492-17 ) від 20.11.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2012 р. - № 19-20. – Ст. 179.

19. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П., Голосніченко І.П., Ківалов С.В. Адміністративне право України : академ. курс: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ. Авер'янов В.Б. (відп. ред.). – К.: Юридична думка, 2007. - Т. 1: Загальна частина. – 2007. – 591 с.

20. Авер'янов В.Б., Дерець В.А., Ославський М.І., Писаренко Г.М., Пухтецька А.А. Державне управління : європейські стандарти, досвід та адміністративне право. В.Б. Авер'янов (заг.ред.). – К.: Юстиніан, 2007. – 288 c.

21. Адміністративне право України: підручник / Т.О. Коломоєць (заг. ред.). – К. : Істина, 2012. – 528 с.

Допоміжна

1. Адміністративно-територіальна реформа: Від моделювання до реалізації: інформ. матеріали для Херсонської обл./ Херсонське міське громадське об'єднання "Ліга-Про"/ А.А. Петкевич (розроб.). – Херсон: Херсонська міська друкарня, 2009. – 105 с.

2. Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства/ О.А. Банчук, Р.О. Куйбіда. – К. : ІКЦ "Леста", 2005. – 116 с.

3. Весельська Т. Адміністративні процедури та їх індивідуально регламентуючий характер / Т. Весельська // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 2. – С. 25-31.

4. Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин / Н.Р. Нижник (заг.ред.) – Хмельницький : ХУУП, 2007. – 236 с.

5. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління та посадовими особами / С. Гусаров // Право України. –2009. – № 2. – С. 80-88.

6. Завальна Ж.В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно-правових відносин: монографія/ Ж.В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с.

7. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / за заг. ред. Н.М. Мельтюхової. – К. : НАДУ, 2010. – 27 с.

8. Золотарьова М.К. Адміністративно-правовий статус державних податкових інспекцій : монографiя / М.К. Золотарьова. - Запоріжжя : КПУ, 2010. – 164 с.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; – 2-ге вид. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 655 с.

10. Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права та європейський адміністративний простір: Наук.-інформ. вид. /А.А. Пухтецька.– К., 2007. – 88 с.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/

2. Офіційний сайт Кабінета Міністрів України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

3. Офіційний сайт Верховного суду України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua

4. Офіційний сайт Вищого адміністративного суду України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua

---