Історія України (навчальний курс для студентів І-го курсу КМК КНТУ)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

Історія України

 • Курс – 1
 • Семестр – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст


Мета та завдання навчального курсу

Головними завданнями курсу є:

 • формування історичного мислення, наукового світогляду;
 • набуття навичок науково-історичного аналізу;
 • виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного процесу;
 • виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.

Вивчення предмета «Історія України» забезпечує також і реалізацію загальноосвітніх компетентностей: загальнонаукова, загальнокультурна, громадянська, уміння вчитися. «Загальнонаукова» компетентність спрямована на вивчення вітчизняної історії, розуміння причино-наслідкових зв'язків розвитку суспільства і уміння їх використовувати у професійній діяльності та всебічно аналізувати історичні процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення. «Загальнокультурна» компетентність передбачає оволодіння студентами вітчизняною та світовою культурною спадщиною, високою історико-політичною культурою. Курс дає можливість студентам долучитися до скарбниці мудрості й досвіду, надбаних людством протягом тисячоліть. Вивчення розвитку історії України, проблем і перспектив історичного процесу, проблем міжнаціональних відносин дозволяє формувати «громадянську» компетентність. Компетентність «уміння вчитися» дає можливість студентам після вивчення курсу «Історія України» орієнтуватися в історичних процесах, подіях, фактах, застосовувати здобуті знання для прогнозування суспільних процесів, аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохи, вміти самостійно опрацьовувати матеріал, працювати з додатковою літературою, картою, першоджерелами і на основі цього висловлювати та обґрунтовувати власну думку.

Вивчаючи курс «Історія України» студенти повинні вміти:

 • Порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб;
 • Оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;
 • Спів ставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);
 • Розрізняти тенденційно подану інформацію;
 • Орієнтуватись у науковій періодизації історії України;
 • Вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою;
 • Аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;
 • Самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на конференцію, семінарське заняття;
 • Вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи. Вивчаючи курс «Історія України» студенти повинні знати:
 • Сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України;
 • Основні закони та етапи розвитку людської спільності;
 • Витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;
 • Суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;
 • Історичні події;
 • Зародження та розвиток української державності;
 • Процеси розбудови сучасної незалежної української держави;
 • Діяльність історичних осіб і політичних партій.

Робоча навчальна програма Історія України

Автор (автори) курсу

Халхунов Сергій Олександрович

Учасники

Графік навчання

Варіант Структура

Зміст курсу

Аудиторні заняття

Заняття Тема №1. Основи тенденцій розвитку України в ХХ – на поч. ХХІ ст..

Заняття Тема №2. Політичний розвиток України в складі Росії та Австро-Угорщини.

Заняття Тема №3. Соціально-економічний розвиток України в складі Росії та Австро-Угорщини.

Заняття Тема №6. Українські землі на початку Першої світової війни.

Заняття Тема №7. Воєнні дії на території України в 1914 – 1917 рр.

Заняття Тема №8. Початок Української революції. Утворення УЦР.

Заняття Тема №9. Проголошення Української Народної Республіки.

Заняття Тема №10. Українська Держава

Заняття Тема №11. Директорія. Західноукраїнська Народна Республіка.

Заняття Тема №13. Українська СРР наприкінці 1920-го - на початку 1921 р.

Заняття Тема №14. Впровадження НЕПу в Україні.

Заняття Тема №17. Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.

Заняття Тема №18. Україна в планах Німеччини та СРСР. Радянізація Західної України (1939 – 1941 рр.).

Заняття Тема №19. Початок Великої Вітчизняної війни. Події 1941 – 1942 рр. Окупація України військами Німеччини та її союзників.

Заняття Тема №21. Україна в перші повоєнні роки (1945-1950-х рр.).

Заняття Тема №23. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.).

Заняття Тема №24. Хрущовська “відлига”.

Заняття Тема №25. Україна в період загострення кризи радянської системи середини 60-х – початок 80-х років ХХ століття.

Заняття Тема №27. Активізація опозиційного руху.

Заняття Тема №28. “Перебудова” та її особливості в Україні.

Заняття Тема №30. Україна в умовах незалежності.

Заняття Тема №31. Стан економіки України.

Заняття Тема №35. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття.

Заняття Тема №36. Політичний розвиток України на початку ХХІ століття.

Заняття Тема №37. Наш край у другій половині ХХ століття.

Матеріали до семінарських занять

Методичні рекомендації до семінарських робіт Історія України 1 курс

Семінар №1 (Тема 12). Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр.

Семінар №2 (Тема 15). Індустріалізація, колективізація.

Семінар №3 (Тема 20). Визволення України. Завершення війни.

Семінар №4 (Тема 29). Проголошення незалежності України.

Семінар №5 (Тема 32). Інтеграція української економіки до світового економічного простору.


Методичні матеріали до самостійних робіт Історія України 1 курс

Методичний збірник для самостійних робіт з Історії України

Самостійна №1 (Тема 4) Розвиток культури на початку ХХ-го століття.

Самостійна №2 (Тема 5) Духовне життя України на початку ХХ-го ст.

Самостійна №3 (Тема 16) Культурне та релігійне життя 1930-х роках.

Самостійна №4 (Тема 22) Радянізація західних областей України.

Самостійна №5 (Тема 26) Культурне і духовне життя України сер. 1960-х – поч. 1980-х рр.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Пометун О. І. Історія України : підруч. для 11 к л . загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. — Харків : Сиция, 2012. — 336 с.
 2. Гупан Н. М. та ін. Історія України: 10 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень / Н. М. Гупан,О.І. Пометун, Г. О. Фрейман. — К.: Видавничий дім «Світ знань», 2010. — 288 с.

Допоміжна

Інформаційні ресурси

---