Історія України (від найдавніших часів до початку XX століття)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

"Історія України (від найдавніших часів до початку XIX століття)"


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень: 014.03 Середня освіта (Історія); Шифр галузі: 01; Галузь знань: Освіта/Педагогіка; Код спеціальності: 014; Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); Шифр предметної спеціалізації: 014.03; Предметна спеціалізація: Середня освіта (Історія); Освітній ступінь: бакалавр.

Мета та завдання навчального курсу

Мета:
741258963.jpg
 • виробити вміння аналізувати і узагальнювати історичний матеріал
 • орієнтуватися в науковій періодизації історії
 • застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів
 • порівнювати історичні події
 • оцінювати найважливіші події та явища української історії в контексті світової історії
 • сформувати у студентів бачення історії України, як невід’ємної складової світового історичного процесу


Завдання:

 • дослідити процес формування та розвиток історико–етнографічних регіонів України
 • знати етапи еволюції та закономірності розвитку державності України
 • розвивати навики дослідницької роботи з джерелами та аналізу історичних фактів
 • формувати уявлення про вітчизняну історію, як частину всесвітнього історичного процесу
 • виховувати шанобливе ставлення до історії України

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • знакові дати та події в історії України
 • першоджерела та найважливіші писемні пам’ятки України
 • історію формування та особливості діяльності громадських, культурологічних, освітніх, політичних організацій України
 • етапи становлення даржевності України


вміти:

 • здійснювати порівняльний і глибинний аналіз історичних подій та явищ
 • аналізувати історичні джерела
 • визначати закономірності формування та розвитку етнополітичних процесів в Україні
 • узагальнювати фактичний матеріал, набутий у ході лекцій та під час самостійного опрацювання літератури до курсу
 • робити самостійні науково-обґрунтовані висновки з вивченої теми;


Робоча програма курсу

Автор курсу

Безшкуренко Артем Ігорович


Учасники

Сторінка координування курсу «Історія України (від найдавніших часів до початку XX століття)» викладач Безшкуренко Артем Ігорович


Графік навчання

Структура

Змістовий модуль 1 "Стародавня історія України"

369852147.png

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Історичний розвиток людського суспільства на території України в період кам’яного віку та в добу палеометалів.

Тема 2. Населення України в добу раннього залізного віку

Тема 3. Давні слов’яни в кінці І тисячоліття до н.е. – в середині І тисяч. н.е.

Тема 4. Київська Русь

Тема 5. Роздроблення Русі.

Змістовий модуль 2 "Україна ХІІ – ХVI століття. Історія козацтва"

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. Українські землі у ХІІ – ХVI столітті

Тема 2. Національно-визвольна боротьба у ХVI-XVII столітті

Тема 3. Козацько-гетьманська держава у ІІ-й половині ХVІІ – ХVІІІ століття

Змістовий модуль 3 "Національне відродження у ХІХ – на початку ХХ століття"

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 1. Політика царизму

Тема 2. Українські політичні партії

Тема 3. Боротьба за українську державу у 1917 – 1921 роках


Шкала оцінювання та розподіл балів

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. "Стародавня історія України"

Тема 1. Історичний розвиток людського суспільства на території України в період кам’яного віку та в добу палеометалів

Теоретичний матеріал

Лекція №1 Кам'яна доба

Лекція №2 Київська Русь

Практичні завдання

Практична №1 Залізна доба

Самостійна робота

Самостійна робота №1 "Руська Правда" Ярослава Мудрого

Змістовий модуль 2. "Україна ХІІ – ХVI століття. Історія козацтва"

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Практична №1 Українські землі у ХІІ–ХVI столітті

Самостійна робота

Самостійна №1 Коліївщина

Змістовий модуль 3. "Національне відродження у ХІХ – на початку ХХ століття"

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Археологія Української РСР. У 3 – х тт. – К.,1971.-Т.1.
 2. Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н. Культура эпохи бронзы на территории Украины. – К., 1986.
 3. Бунятян К.П. Про періодизацію історії первісного суспільства // Археологія. – 1989. – №1.
 4. Бутинов Н.А. Первобытнообщинный строй: Основные этапы и локальные варианты // Проблемы истории докапиталистических обществ. – М., 1969. – Кн І.
 5. Винокур О. Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України.-К.,1996.
 6. Давня історія України (Під ред. П.П.Толочка). – К., 1994. – Кн. І.
 7. Давня історія України. У 3-х томах.-К.,1997.-Т.1.
 8. Рудинський М.Я. Кам’яна могила. – К., 1959.
 9. Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. Історія первісного суспільства.-К.,1999.
 10. Бойко О.Д. Історія України.-К.,2004.
 11. Грицак Я. Нарис історії України. – К.,1996.
 12. Історія України / Під. ред. Ю. Зайцева. – Львів , 2002.
 13. Історія України / Під ред. В. Смолія. – К. ,1997.

Допоміжна

 1. Кульчицький К . Україна між двома війнами 1921 – 1939рр.-Т.11. – К ., 1999 .
 2. Литвин В. М. Україна на рубежі тисячоліть 1991-2000 рр.- Т. 14. – К, 2000.
 3. Полонська – Василенко Н. Історія України.- Т. 1-2 . – К ., 1995.
 4. Рубльов О . С ., Реєнт О . П . Українські визвольні змагання 1917 -1921 рр. Т.10. – К., 1999
 5. Смолій В. Я., Степанков В.С. Українська національна революція ХVІІ ст. 1648 – 1676 рр.- Т. 7. – К., 1999.
 6. Стороженко І.С. Б.Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини ХVІІ ст. книга 1. – Дніпропетровськ, 1996.
 7. Яворницький Д. Історія українських козаків. – Львів, 1990.
 8. Яковенко Н. Нарис історії України. – К., 1997.

Інформаційні ресурси

 1. http://lib.kdais.kiev.ua/files/istoriya%20ukraini.pdf
 2. http://litopys.org.ua/hrushrus/iur1.htm
 3. http://resource.history.org.ua/item/0008390
 4. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU
 5. http://www.lrc-lib.ru/index.php%3fid=5