Історична географія України ФІП, І курс

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
                 Pict 96.jpg

Зміст

Історична географія України


Галузь знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020302 Історія*, освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: формування у студентів уяви про розвиток українського етносу, державних утворень, економічних районів, зміни політичних кордонів, етнічних меж, мережі поселень, торгових шляхів і т.п. у різні епохи історичного розвитку на території сучасної України. Історична географія має на меті дати можливість краще орієнтуватись в історичному просторі за допомогою карт, які відображають стан суспільства на шляху його розвитку у взаємовпливі природи, людини і цивілізації. Курс закладає основи необхідного розуміння простору в житті суспільства, вміння користуватися і складати самому історичну карту з різних напрямів історичної діяльності: економіки, культури, політики тощо.

Завдання: - ознайомити студентів з основними методами та джерелами історико-географічного дослідження;

- дати студентам уяву про територіальні межі та регіональний поділ України;

- розкрити характер розташування етносів, політичних і економічних утворень в різні історичні епохи;

- дати студентам певні теоретичні знання, що зробили б можливим самостійний аналіз явищ історичних, пов’язаних з географічними факторами;

- сформувати основні історико-географічні поняття та вміння їх застосовувати;

- розглянути питання історичного часу, територіального і державного поділів України, топоніміки, ономастики;

- виробити навички самостійного картографування історичних подій та періодів.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: - місце історичної географії в системі історичних наук та її зв’язки з іншими науками;

- проблеми історико-географічних досліджень в Україні;

- особливості взаємодії людського суспільства з навколишнім природним середовищем на різних етапах історичного розвитку;

- роль природно-географічних чинників в антропогенезі;

- основні історико-географічні поняття,

- інформацію про зміни клімату, ландшафту, екологічну ситуацію, про чисельність етносів та народів, розміщення етнографічних районів та продуктивних сил, формування державних кордонів та адміністративно-територіального устрою у різні історичні періоди,

- основні етапи картографування території України.


вміти: - розрізняти предмет вивчення історичної географії та історії географії;

- виявляти закономірності розвитку історико-географічних досліджень;

- визначати роль природно-географічних факторів у розвитку суспільства;

- використовувати історико-географічні поняття;

- проводити самостійний пошук інформації за поданими джерелами та посібниками;

- виконувати завдання на контурних картах, створювати історичну карту та картосхему за описом.


Робоча програма курсу

Вівсяна Інна Анатоліївна

Вівсяна Інна Анатоліївна


Учасники


Графік навчання

Структура

Змістовий модуль 1 ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІІІ СТ.

ТЕМА 1. Вступ

Предмет, завдання та методи історичної географії. Становлення історичної географії як допоміжної історичної дисципліни. Характеристика основних досліджень. Складові частини історичної географії. Формування нових напрямків історико-географічних досліджень. Характеристика методів історичної географії. Джерела історичної географії України та їх використання. Характеристика письмових джерел. Картографічні джерела. Археологічні джерела та особливості їх використання в історико-географічних дослідженнях. Лінгвістичні джерела (топоніміка та ономастика). Статистичні джерела. Історія обліків та переписів населення в Україні. Картографування як специфічний метод досліджень у історичній географії. Історія картографування території України. Характеристика карт, картосхем, синхроністичних таблиць, атласів з історії України. Сучасні проблеми історичної географії України: методологія, систематизація досліджень, викладання, практичне застосування результатів. Історична географія й регіонознавство: наступність і взаємодія. Роль географічного фактора у розвитку суспільства. Географічний фактор та етносоціальні процеси в Україні. Географічний фактор та етнічна територія української народності. Українські історичні та етнографічні землі.

ТЕМА 2. Первіснообщинний лад на території України

Кліматичні умови, рельєф, флора, фауна та їх зміни у первісну добу. Розміщення стоянок і поселень палеоліту, мезоліту, неоліту. Характеристика господарських зон. Археологічні карти первісного суспільства. Трипільська культура. Розселення та переміщення кочових і землеробських племен у І тисячолітті до н.е. Кіммерійці, скіфи, сармати. „Геродотова Скіфія”. Грецька колонізація: чорноморський аспект. Географія розташування міст-держав. Склад населення та географія господарських і політичних зв’язків. Праслов’янська територія та її формування з І тис. до н.е. Характеристика розміщення слов’янських племен венедів, антів і склавинів. Східногерманські племена готів у ІІ – ІV ст. в степах Причорномор’я. Гуни та авари.

ТЕМА 3. Слов’яни і Київська Русь у VІ – ХІІІ ст.

Історико-географічні умови виникнення Київської Русі. Розселення слов’янських племен на території Європи. Напрями колонізаційного руху східних слов’ян, формування племінних об’єднань і території Київської Русі. Виникнення міст. Формування геополітичних понять “Руська земля” та “Русь”, їх кордони. Поняття Білої, Чорної і Червоної Русі. Князівства і землі Київської Русі. Військові походи князівських дружин. Географія відносин східних слов’ян з Візантією та іншими народами. Географія господарства. Внутрішні та зовнішні економічні зв’язки. Шлях “із варяг у греки” та інші торгівельні і водні шляхи. Характеристика земель і князівств в період роздробленості. Зміни в географії внутрішніх і зовнішніх зв’язків. Галицько-Волинське князівство на історичних картах ХІІ – ХІІІ ст.: територія, населення, економіка, культура. Виникнення терміну “Україна”.

ТЕМА 4. Історична географія України ХІV – ХVІ ст.

Українські землі під владою Золотої Орди, Великого князівства Литовського, Польщі: територія, адміністративний устрій, населення, господарство, культура. Поява українських земель на картах Європи та світу. Проблема локалізації битви на Синіх Водах. Географія зовнішніх політичних, економічних та культурних зв’язків. Освоєння південних територій Подніпров’я, Побужжя, Подністров’я. Передумови виникнення козацтва. Фізико-географічна характеристика земель козацтва.

ТЕМА 5. Історична географія України ХVІІ – ХVІІІ ст.

Формування української території за часів козаччини. Територія формування козацької держави. Становлення козацького політичного автономізму. Гійом Левассер де Боплан та його „Опис України”. Запорізька Січ: природа, господарство. Географія запорізьких Січей. Географія козацьких походів та козацько-селянських повстань. Історична карта національно-визвольної війни українського народу 1648 – 1657 рр. Відображення на карті боротьби з турецько-татарськими завойовниками. Географія турецько-козацьких війн. Міграційні процеси в Україні та залюднення степу у другій половині XVII - на початку XVIII ст. Заснування Нової Сербії та Новослобідського полку. Історико-географічні поняття Наддніпрянщина, Волинь, Галичина, Слобожанщина, Таврія з другої половини ХVІІ ст. Адміністративно-територіальний устрій в Україні в ХVІІ – ХVІІІ ст. Геополітичні плани козацької старшини. Обмеження автономії України: територіально-адміністративний аспект. Географія національно-культурного будівництва.

Змістовий модуль 2 ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

ТЕМА 6. Історична географія України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

Українські землі в складі Австрійської та Російської імперій. Адміністративно-територіальний поділ, розміщення продуктивних сил. Географія економічних та культурних зв’язків. Національний та суспільно-політичний рухи. Виступи селян, козаків та військових поселенців. Дворянські повстання. Формування поняття «Галичина – український П’ємонт». Історична географія в науковій спадщині Володимира Антоновича. Виокремлення політичної географії як наукової дисципліни. С.Рудницький. Географічний аспект імперських реформ другої половини ХІХ ст. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Поділи Польщі та доля українського населення з кінця ХVІІІ ст. Географія розселення українців за межами етнічної території. Освоєння Кубані, Слобожанщини. Реформи Столипіна і переселення українців до Сибіру, Казахстану і на Далекий Схід. Напрямки еміграції населення України в ХІХ – початку ХХ ст. в країни Європи, Америки, Австралію. Розселення інших народів на території України. Місця компактного розселення німців, поляків, чехів, греків, вірмен, болгар, угорців, молдаван та інших національностей. Характеристика території та населення України до початку і в ході Першої світової війни. Україна на картах Європи 1914-1920 рр. Державні кордони та адміністративно-територіальний поділ українських земель за доби Центральної Ради, Гетьманату, ЗУНР, Директорії УНР, встановлення радянської влади.

ТЕМА 7. Українські землі в складі Союзу РСР та інших держав у 1921-1991 рр.

Зміни в адміністративно-територіальному поділі України в 1920 – 30-х рр. Адміністративне управління українськими землями в Польщі, Чехословаччині, Румунії. Національне державне і культурне будівництво в УРСР у 1920-30-х рр. Зміни соціальної структури. Географія господарських зв’язків. Природно-географічні аспекти проведення колективізації в УРСР. Друга світова війна 1939 – 1945 рр. і об’єднання українських земель в УРСР. Територіальний поділ України в роки фашистської окупації. Зміни у складі населення України на середину 1940-х років. Політико-адміністративна карта України в 1946 – 1980 рр. Географія розміщення продуктивних сил у ході післявоєнної відбудови. Географія формування народногосподарського комплексу України в 1950-80-х роках. Економічні райони, основні промислові центри та населені пункти на карті України. Україна в складі єдиного народногосподарського комплексу СРСР в 1960 – 90-ті рр. Енергетичні мережі, газо- і нафтопроводи. Географія сільськогосподарського виробництва. Агропромислові комплекси. Зміни кліматичних умов, флори і фауни та рельєфу окремих регіонів України у 1950-80-ті роки. Екологічна ситуація. Чорнобильська катастрофа. Географія населення. Процеси урбанізації. Міграційні процеси.

ТЕМА 8. Історична географія сучасної України

Історичні аспекти формування державних кордонів України. Кордони України: незавершена ланка державотворення. Виділення Кримської автономної республіки. Сучасна політико-адміністративна та економічна карта України. Проект проведення адміністративної реформи. Порушення та поновлення економічних, політичних та культурних зв’язків із державами СНД. Географія нових зв’язків у галузі економіки, політики, культури з іншими державами світу. Географія населення сучасної України. Чисельність населення, природний приріст. Результати Всеукраїнського перепису 2001 року. Міграційні процеси. Географія розселення українців на карті світу. Чисельність українців в країнах світу. Західна та Східна діаспора. Екологічна карта сучасної України.

Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Лекція 1 Тема 1 Презентація до лекції 1

Лекція №2 Тема 2 Презентація до лекції 2

Лекція №3 Тема 4

Лекція №4 Тема 5

Лекція №5 Тема 5

Лекція №6 Тема 6

Лекція №7 Тема 6

Лекція №8 Тема 7

презентація Адміністративні реформи

Лекція №9-10 Тема 8

Практичні завдання

Cемінар 1 Тема 1.Вступ

План семінару

Карта історичних земель

Джерела

Роль географічного фактору

Контурна карта

Історична карта

Історичні землі


Семінар 2. Тема 2.Первіснообщинний лад на території України

План семінару

[Геродот]

[Феномен Трипілля]

[ранньозалізна доба]

[Прабатьківщина словян]

Семінар 3. ТЕМА 3. Слов’яни і Київська Русь у VІ – ХІІІ ст.

План семінару та матеріали

Семінар 4. ТЕМА 5. Історична географія України ХVІІ – ХVІІІ ст.

План семінару та матеріали

Семінари 5-6. ТЕМА 6. Історична географія України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

План семінару та матеріали

Семінар 7. ТЕМА 7. Українські землі в складі Союзу РСР та інших держав у 1921-1991 рр.

План семінару

Семінар 8. ТЕМА 8. Історична географія сучасної України

План семінару

Самостійна робота

Тема 1.Вступ

план-завдання

Стрелецкий

Складові частини історичної географії

Муравйов

Історія картографування

Тема 2.Первіснообщинний лад на території України

план-завдання

Античні держави

стаття Вахонєєва

Археологічні карти

ТЕМА 3. Слов’яни і Київська Русь у VІ – ХІІІ ст.

план-завдання

ТЕМА 4. Історична географія України ХІV – ХVІ ст.

план-завдання

ТЕМА 5. Історична географія України ХVІІ – ХVІІІ ст.

план-завдання

ТЕМА 6. Історична географія України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

план-завдання

Геополітичні плани Мазепи

ТЕМА 7. Українські землі в складі Союзу РСР та інших держав у 1921-1991 рр.

план-завдання

ТЕМА 8. Історична географія сучасної України

план-завдання

Індивідуальні науково-дослідні завдання

перелік тем

Тестові завдання та питання для перевірки знань

тема 1

тема 2

тема 3

тема 4

тема 5

тема 6

тема 7

тема 8


Ресурси

Рекомендована література

література до всього курсу

Інформаційні ресурси

[Історична географія на Вікіпедії]

[Пізнавальний сайт "Географія"]

[Історія українських земель. Козаки]

---