Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (курс підготовки доктора філософії)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті


Освітньо-кваліфікаційний рівень: доктор філософії

Мета та завдання навчального курсу

WikiKSPU.png
OwnKSPU.jpg
MoodleКДПУ.png

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є: підвищити інформатично-комунікативну компетентність слухачів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних ІКТ у процесі викладання; розширити систему знань, підвищити компетентності та кваліфікації слухачів у питаннях впровадження дистанційного та змішаного навчання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є:

 • формувати у слухачів цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань;
 • показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх застосування до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
 • засвоїти основні положення нормативних документів щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ;
 • надати слухачам знання теоретичних положень, функціональних можливостей та практичних аспектів дистанційного навчання;
 • забезпечити практичне оволодіння технікою дистанційного навчання, а саме, базових засад створення дистанційних навчальних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ та системи управління навчанням (LMS) Moodle-КДПУ;
 • формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен

знати:

 • сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
 • основні концепції використання ІКТ у навчальному процесі;
 • класифікацію засобів інформатизації освіти;
 • застосування ІКТ для реалізації педагогічних ідей;
 • витоки та принципи дистанційного та змішаного навчання;
 • нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ;
 • сутність, види, функції та моделі дистанційного навчання;
 • базові засади створення та використання веб-ресурсів підтримки навчального процесу у КДПУ;
 • особливості збору, обробки, збереження, сприймання й розуміння інформації у системі дистанційного та змішаного навчання;
 • особливості обміну інформацією у системі дистанційного та змішаного навчання;
 • комунікаційні засоби взаємодії у комп’ютерній мережі КДПУ;
 • види, форми дистанційної освіти, вимоги до викладача;
 • форми взаємодії викладача з учасниками у процесі дистанційного та змішаного навчання;
 • труднощі впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес.

вміти:

 • використовувати інформаційно-комунікаційні технології для покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень;
 • моделювати процес дистанційного навчання, враховуючи його структурні елементи;
 • користуватися інструментами, засобами інформаційно-комунікаційного простору КДПУ з метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для навчальної дисципліни;
 • створювати власні електронні навчальні курси та їх розміщувати у Moodle-КДПУ;
 • компонувати елементи навчального курсу за розділами і темами та розміщувати на Вікі-КДПУ й Хмарка-КДПУ;
 • організовувати процес прийому й передачі інформації у Moodle-КДПУ та Вікі-КДПУ;
 • управляти процесом комунікації у системі «викладач-студент» у Moodle-КДПУ;
 • використовувати Хмарку-КДПУ для розміщення інформаційних ресурсів;
 • використовувати засоби дистанційного навчання для власного підвищення кваліфікації.

Робоча програма курсу

Автори курсу

Болілий Василь Олександрович

Копотій Вікторія Володимирівна


Учасники

Сторінка координування курсу "ІКТ в освіті" (для слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня "доктор філософії") викладач Болілий Василь ОлександровичГрафік навчання

Варіант Структура

Отсканированный документ-6.jpg
Отсканированный документ-3.jpg
Отсканированный документ-5.jpg

Змістовий модуль 1. Психолого-педагогічні особливості використання ІКТ у навчальному процесі ВНЗ

Освітні інформаційно-комунікаційні технології та їх характеристика. Підвищення ефективності навчання засобами сучасних ІКТ. Шляхи використання інформаційних технологій у підготовці фахівців. Міжнародні та вітчизняні освітні проекти в Україні (Програма Іntel® «Навчання для майбутнього», 1 УЧЕНЬ : 1 КОМП’ЮТЕР, Національний проект "Відкритий світ").

Поняття дистанційного навчання. Чинники, які спричинили появу і розвиток сучасних форм дистанційної освіти. Поняття дистанційної освіти. З історії дистанційної освіти. Порівняння дистанційного з іншими видами навчання. Переваги та недоліки. Психолого-педагогічні особливості дистанційного навчання. Витоки й основні віхи становлення дистанційного навчання. Інтернет та його роль у сучасному суспільстві. Поняття змішаного навчання.

Нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ. Положення про дистанційне навчання. Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями.

Змістовий модуль 2. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу. Технології Вікі-Вікі. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ

Теоретичні засади моделювання й інтеграції сервісів хмароорієнтованого освітнього е-середовища. Основні характеристики. Хмарні технології у просторі відкритої освіти. Моделі організації доступу до програмного забезпечення у хмароорієнтованому освітньому середовищі закладу освіти. Модель інтеграції сервісів, додатків та технологій навчального середовища.

Поняття про Вікі-Вікі та різні Вікі-платформи. Огляд Вікі-сайтів. Пошук інформації, обговорення статей.

Служба Вікі-КДПУ. Створення облікового запису, створення й оформлення власної сторінки користувача, створення нових статей, редагування та форматування тексту статей, налаштування власного аккаунту, обговорення статей.

Налаштування загальної структури електронного курсу на Вікі-КДПУ: вставка посилання на курс у розділ «Аудиторіум»; встановлення необхідної кількості модулів курсу; додавання до модулів опису тем; координація навчального процесу; організація обговорення статей студентів.

Сумісне створення та редагування гіпертекстів. Організація на Вікі-КДПУ спільної робочої дошки.

Хмарні технології. Соціальні мережеві сервіси для зберігання мультимедійних файлів. Соціальні сервіси, що дозволяють організовувати спільну роботу з різними типами документів. Хмарка-КДПУ.


Змістовий модуль 3. Хмароорієнтовна система управління навчанням Moodle-КДПУ

Система управління навчанням Moodle. Філософія LMS Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Початок роботи із системою Moodle-КДПУ. Ролі користувачів. Робота користувача в ролі автора курсу.

Робота з навчальним курсом у Moodle-КДПУ. Структура вікна електронного навчального курсу. Робота з блоками курсу: блок «Користувачі» (перегляд учасників курсу, редагування відомостей про користувача), блок «Адміністрування», блок «Календар» тощо. Знайомство зі сторінкою налаштувань параметрів курсу, редагування (зміна) загальних налаштувань електронного курсу.

Створення електронного навчального курсу. Створення категорій (підкатегорій). Навчальні плани і графіки навчального процесу. Введення контингенту студентів. Способи створення електронного курсу. Формати створення курсів. Створення курсу в форматі структури. Створення курсу за допомогою шаблону. Створення курсу за допомогою резервного копіювання.

Створення контенту електронного навчального курсу. Створення основних ресурсів електронного курсу. Створення ресурсів: Напис, Сторінка, Файл, HTML-сторінка, веб-посилання. Налаштування параметрів вікна ресурсу. Створення ресурсів у вигляді web-сторінки та файлу.

Створення в електронному курсі елементів для навчальної діяльності студентів: Глосарій, Форум, Чат, Вибір, Завдання, Урок, Книга та Семінар. Керування семінаром. Формат СДО SCORM.

Організація контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів у Moodle-КДПУ. Створення і наповнення банку тестових завдань.

Створення тесту. Додавання тесту до електронного навчального курсу. Додавання питань до тесту. Тестування та аналіз його результатів.

Журнал оцінок. Робота з журналом оцінок. Виставлення оцінок за види навчальної діяльності. Дії з журналом оцінок. Шкали оцінок. Завершення курсу. Звіти.

Керування файлами в Moodle-КДПУ. Робота з файлами. Резервне копіювання курсу. Відновлення курсу. Очищення курсу. Імпорт ресурсів курсу.

Комунікація в системі Moodle-КДПУ: знайомство із комунікативними можливостями системи – розсилання сповіщень, повідомлень; робота з блогами.


Зміст курсу

Шкала оцінювання

Study-hall-1687717 960 720.jpg

Індивідуальні завдання

Підготуйте електронні версії навчально-методичних матеріалів курсу: робочу програму курсу (модель електронного курсу), конспекти лекцій, методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять, завдання самостійної роботи, тестові завдання до тестів, медіа-ресурси, перелік посилань до зовнішніх Інтернет-ресурсів тощо. Продумайте форми для проведення анкетування та опитування.

Дистанційний навчальний курс має включити у себе матеріал, достатній для оволодіння студентом повним обсягом знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою з дисципліни. Обсяг навчально-методичного матеріалу визначається кількістю годин, відведених на цю дисципліну навчальним планом. Мова підготовки матеріалів – українська. Відповідальність за грамотність несе автор.

Структура дистанційного курсу включає:

 1. Опис курсу: відомості про розробника курсу, викладача, що читає лекції, та викладача, що веде практичні/семінарські заняття, загальні відомості про курс рекламного характеру.
 2. Навчальну програму дисципліни.
 3. Робочу навчальну програму дисципліни.
 4. Зміст лекційного матеріалу.
 5. Інструктивно-методичні матеріали до практичних (лабораторних, семінарських) занять з критеріями оцінювання.
 6. Перелік завдань або інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи.
 7. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань.
 8. Форми і види контролю знань студентів: завдання для періодичного (модульного) контролю (вправи, в яких є однозначні відповіді і які можна перетворити в тести); екзаменаційні матеріали (білети, судження) – якщо іспит передбачено навчальним планом; пакет комплексних контрольних робіт з критеріями оцінювання, рецензією та зразком еталонної відповіді.
 9. Тематика курсових та дипломних робіт, якщо вони передбачені навчальним планом.

Ви будете розробляти два дистанційних курси поступово під час десяти модулів навчання. Списки складових елементів дистанційних курсів наведено у документі Шкала оцінювання.

Змістовий модуль 1. Психолого-педагогічні особливості використання ІКТ у навчальному процесі ВНЗ

Теоретичний матеріал

Smart-board-1523538 960 720.jpg

Лекція №1. Психолого-педагогічні особливості використання ІКТ у навчальному процесі ВНЗ

 1. Освітні інформаційно-комунікаційні технології та їх характеристика.
 2. Підвищення ефективності навчання засобами сучасних ІКТ.
 3. Роль інформаційних технологій у навчальному процесі. Шляхи використання інформаційних технологій у навчанні.
 4. Освітні проекти в Україні.

Презентація "Види сучасних ІКТ в навчально виховному процесі"

Хмарні технології в освіті


Освітні проекти в Україні


Інформаційні ресурси

Learn-977545 960 720.jpg

Лекція №2. Дистанційне та змішане навчання

Book-1171564 960 720.jpg
 1. Чинники, які спричинили появу і розвиток сучасних форм дистанційної освіти.
 2. Поняття дистанційної освіти.
 3. З історії дистанційної освіти.
 4. Система проектування навчання. Основні етапи проектування курсів.
 5. Переваги використання «належно визначених» цілей навчання. Типові помилки при формулюванні цілей.
 6. Проектування змісту.
 7. Елементи дистанційного курсу.
 8. Структура тексту дистанційного курсу.
 9. Переваги і недоліки дистанційної форми навчання.
 10. Змішане навчання.

Презентація "Дистанційна освіта. Технологія створення дистанційного курсу"

Інформаційні ресурси

 • Технологія створення дистанційного курсу. Биков, Кухаренко, 2008. [1]
 • Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання. [2]


Завдання для самостійного опрацювання

Ознайомтеся з нормативними документами щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ.

 1. Положення про дистанційне навчання.
 2. Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями.

Інформаційні ресурси

 • Положення про дистанційне навчання (НАКАЗ 25.04.2013 № 466) [3]
 • Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями (НАКАЗ 30.10.2013 № 1518) [4]Змістовий модуль 2. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу. Технології Вікі-Вікі. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ

Теоретичний матеріал

Схема інформаційного освітнього простору КДПУ

Лекція №3. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу. Технології Вікі-Вікі. Вікі-КДПУ.

 1. Теоретичні засади моделювання й інтеграції сервісів хмароорієнтованого освітнього е-середовища. Основні характеристики.
 2. Хмарні технології у просторі відкритої освіти.
 3. Моделі організації доступу до програмного забезпечення у хмароорієнтованому освітньому середовищі закладу освіти.
 4. Поняття про Вікі-Вікі та різні Вікі-платформи. Огляд Вікі-сайтів. Пошук інформації, обговорення статей.
 5. Служба Вікі-КДПУ. Модель інтеграції сервісів, додатків та технологій навчального середовища.
 6. Інформаційний освітній простір КДПУ.

Інформаційні ресурси


Практичні завдання та самостійна робота

Практична робота №1. Служби Вікі-КДПУ та Хмарка-КДПУ

Практична робота №2. Створення сторінки дистанційного курсу засобами Вікі-КДПУ

Практична робота №3. Завантаження документів курсу на Вікі-КДПУ та Хмарку-КДПУ. Координування навчального процесу засобами Вікі-КДПУ та Хмарка-КДПУ

Змістовий модуль 3. Хмароорієнтовна система управління навчанням Moodle-КДПУ

Теоретичний матеріал

Лекція №4. Система управління навчанням MOODLE. Moodle-КДПУ

MoodleКДПУ.png
 1. Система управління навчанням Moodle.
 2. Філософія LMS Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики.
 3. Початок роботи із системою Moodle-КДПУ.
 4. Ролі користувачів. Робота користувача у ролях «Гість», «Студент» і «Викладач».
 5. Формати навчальних курсів: структура, календар та соціальний форум.

Презентація "Система управління навчанням MOODLE" (розробник доцент О.В. Рєзіна)


Інформаційні ресурси

 1. П.І. Андронатій, В.О. Болілий, С.О. Шлянчак. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина 2. Moodle-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – 68 с.
 2. Офіційний сайт Moodle
 3. Українська термінологія Moodle
 4. Ресурс української спільноти користувачів Moodle
 5. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle
 6. Триус Ю.В., Герасименко І.В., Франчук В.М. Система електронного навчання ВНЗ на базі Moodle
 7. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE 1.9
 8. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE 2.5

Матеріали наступних лекцій та практичних занять розташовані на Moodle-КДПУ у курсі "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті".

Питання до екзамену


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 стр.
 2. П.І. Андронатій, В.О. Болілий, С.О. Шлянчак. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина 2. Moodle-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – 68 с.
 3. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – Режим доступу до ресурсу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 4. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130.
 5. Болілий В.О., Копотій В.В. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 6. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 7. Болілий В.О., Рєзіна О.В, Діхтяр М.Ю. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 48 с.
 8. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 1: Основніе теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2003. – 61 с.
 9. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 2: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2004. – 82 с.
 10. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: Монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьорло, І.В. Герасименко. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
 11. Кухаренко В. М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання / В. М. Кухаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/ krio/UDK-371.pdf.
 12. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В.М. Франчук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
 13. Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 року № 466.
 14. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
 15. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений – М.: Академия, 2004. – 415 с.

Допоміжна

 1. Андреев А.В., Андреева С.В, Доценко И.Б. Практика электронного обучения с использованием Moodle. – Таганрог: Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с.
 2. Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на платформе Moodle. – Казань, КГУ, 2008. – 169 с.
 3. Кадемія М. Ю. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко, Л.С. Шевченко. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 186 с.
 4. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.
 5. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
 6. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
 7. Смирнова-Трибульская Е. Н. Основи формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Евгения Николаевна Смирнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 8. Створення дидактичних матеріалів із дистанційної форми навчання: Інформ.-метод. Зб. / П.М. Таланчук, А.Г. Шевцов, В.Т. Бажан, В.М. Генба. – Ун-т «Україна», 2001. – 48 с.

Інформаційні ресурси

 1. Поштовий сервіс КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mail.kspu.kr.ua
 2. Вікі-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua
 3. Система управління навчанням Moodle-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moodle.kspu.kr.ua
 4. Хмарне сховище Хмарка-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://owncloud.kspu.kr.ua
 5. Офіційний сайт системи MOODLE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodle.org
 6. Українська термінологія Moodle // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=8185


---