Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (для студентів заочної форми навчання, спеціальність "Практична психологія")

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Найменування спеціальності: 053 Психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є підвищити інформатично-комунікативну компетентність студентів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб.

Основними завданнями вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є:

 • формувати у студентів цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань;
 • сформувати у майбутнього вчителя знання, вміння і навички, які необхідні для творчого навчання учнів у різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення;
 • розкрити значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх застосування до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
 • формувати у майбутніх вчителів творчий підхід до розв'язування проблем навчання учнів, формувати вміння і навички для самостійного аналізу процесу навчання, дослідження методичних проблем і психолого-педагогічних ситуацій;
 • формувати уміння практичного використання ІКТ для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
 • формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • основні концепції використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі;
 • класифікацію засобів інформатизації освіти;
 • застосування ІКТ для реалізації педагогічних ідей;
 • систему оцінювання та самооцінювання всіх видів діяльності учнів;
 • організацію та здійснення роботи в єдиному інформаційному середовищі навчального закладу;
 • витоки та принципи дистанційного навчання;
 • сутність, види, функції та моделі дистанційного навчання;
 • форми взаємодії викладача з учасниками у процесі дистанційного навчання;
 • функціональні можливості та особливості використання в освітній галузі широкого спектру програмних продуктів;
 • труднощі впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес.

вміти:

 • використовувати інформаційно-комунікаційні технології для покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень;
 • організовувати цікаву дослідницьку, самостійну й проектну діяльність учнів;
 • розробляти дидактичні та методичні матеріали у вигляді текстових документів, електронних таблиць, презентацій, постерів тощо і публікувати їх у мережі інтернет;
 • розробляти тестові завдання, критерії та форми оцінювання навчальної діяльності учнів;
 • ефективно використовувати прикладні програми загального призначення;
 • використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній, науковій та управлінській діяльності;
 • аналізувати доцільність використання інформаційних технологій в навчальному процесі;
 • вести веб-щоденник (блог), спільноту в соціальній мережі тощо;
 • організовувати діяльність учителів та учнів у освітньому середовищі навчального закладу;
 • використовувати засоби дистанційного навчання для власного підвищення кваліфікації.

Робоча програма курсу

Автори курсу

Копотій Вікторія Володимирівна

Болілий Василь Олександрович


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Психолого-педагогічні особливості використання ІКТ у навчальному процесі

Освітні інформаційно-комунікаційні технології та їх характеристика. Підвищення ефективності навчання засобами сучасних ІКТ. Роль інформаційних технологій у навчальному процесі. Шляхи використання інформаційних технологій у навчанні та вихованні учнів.

Міжнародні та вітчизняні освітні проекти в Україні (Програма Іntel® «Навчання для майбутнього», 1 УЧЕНЬ : 1 КОМП’ЮТЕР, Національний проект "Відкритий світ").

Отсканированный документ-3.jpg

Змістовий модуль 2. Використання глобальної мережі Інтернет в освіті, її можливості та ресурси

Інформаційні освітні ресурси Інтернет в Україні. Інформаційні освітні ресурси Інтернет закордоном. Особливості використання Інтернет-ресурсів у навчальній діяльності.

Дослідницькі, пошукові, проблемні методи навчання та їх використання у навчальному процесі. Метод навчальних проектів. Приклади навчальних проектів програми Іntel® «Навчання для майбутнього».

Технології Веб 2.0. Вікі-технології (Вікіпедія, Вікі-КДПУ та ВікіОсвіта). Хмарні сервіси. Сервіси Google. Програми і ресурси для підтримки навчального процесу: математичні програми, віртуальний телескоп, програма для створення панорам і тривимірних турів, програма для розвитку музичних здібностей, перекладачі, географічні карти, електронні бібліотеки тощо.

Отсканированный документ-5.jpg

Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації завдяки використанню сучасних інтернет-технологій. Планування як інструмент керування часом. Створення навчального плану у вигляді текстового онлайн-документа (Google Документи), ведення календаря класу (Google Календар) тощо. Публікація навчальних матеріалів у мережі інтернет: на блозі (Blogger, Wordpress та Intel® Learning Studio), ведення класного онлайн-журналу (Google Таблиці) тощо. Спілкування з учнями та батьками (Google Hangouts on Air). Стінгазети, постери та Whiteboard.

Змістовий модуль 3. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу

Поняття про інформаційно-освітнє середовище навчального закладу. Модернізація процесу навчання на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища. Підготовка педагогів до роботи в єдиному інформаційному освітньому середовищі навчального закладу.

Огляд різних платформ для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Вікі-КДПУ як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету. Ознайомлення з прикладами використання Вікі-КДПУ у навчальному процесі. Ознайомлення з прикладами навчальних проектів на Вікі-КДПУ.

Формування електронного середовища для вчителів, учнів та їх батьків. Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів: Google Apps for Education, Щоденник.ua, Мої знання (інформаційно-освітня мережа), Електронний журнал, Моя школа (всеукраїнська навчальна екосистема), Програма Microsoft "Партнерство в навчанні", ВікіОсвіта тощо.

Змістовий модуль 4. Засоби діагностики навчання

Розроблення та використання електронних форм для проведення опитування та анкетування. Веб-сервіси для проведення опитування та анкетування (Google Форми).

Розроблення та використання електронних форм для проведення тестування. Веб-сервіси та програми для проведення тестування учнів (Майстер-Тест).

Сервіси для створення дидактичних матеріалів та ігор Study Stack, Gamestar Mechanic тощо.

Змістовий модуль 5. Системи дистанційної освіти

E-learning – перспективна модель навчання в інформаційному суспільстві. Використання інтерактивних моделей у професійній підготовці фахівців.

Поняття дистанційної освіти. Особливості організації та здійснення дистанційного навчання. Чинники, які спричинили появу і розвиток сучасних форм дистанційної освіти. З історії дистанційної освіти. Система проектування навчання. Основні етапи проектування курсів. Елементи дистанційного курсу. Переваги і недоліки дистанційної форми навчання.

Системи управління навчанням (LMS). MOODLE. Філософія LMS Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Moodle-КДПУ ознайомлення з прикладами дистанційних курсів.

Вебінари. Способи організації та платформи. Вебінари-КДПУ.

Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Тема №1. Психолого-педагогічні особливості використання ІКТ у навчальному процесі школи

Навички 21 століття

Презентація "Види сучасних ІКТ в навчально виховному процесі"

Презентація "Методичні поради для педагогів по впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес"

Презентація "Використання ІКТ на уроках в сучасній школі"

Освітні проекти в Україні


Ресурси про безпеку в інтернеті


Тема №2. Метод навчальних проектів

Оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету

Використання методу навчальних проектів у класах природничо-математичного профілю

Розвиток мислення учнів на уроках інформатики

Розробка ефективних проектів

Оцінювання проектів

Бібліотека Intel

Он-лайн конкурс серед студентів КДПУ

Приклади портфоліо навчальних проектів

Тема №3. Огляд технологій і ресурсів, призначених для освітян. Ресурси Веб2.0

 1. Еволюція Веб.
 2. Класифікація веб-ресурсів, що відносять до Веб 2.0.
 3. Використання ресурсів Веб 2.0.
 4. Недоліки ресурсів Веб 2.0.
 5. Ресурси Веб 3.0.


Лекція "Технології Веб 2.0 для освіти"

СЕРВІСИ WEB 2.0 (презентація)

Веб 2.0 - Вікіпедія

Web 2.0. Основні поняття і технології

Основи Вікі-розмітки тексту та організація Вікі-порталу КДПУ

Популярні освітні ресурси на платформі Wiki-Wiki

Мережеві щоденники (блоги)

Web 2.0 для мережевого проекту

Вікі-стінгазета

Навчальний курс Вивчаймо Веб 2.0

WikiWall - Сервіс для спільної роботи учнів (як стінгазета)

Інформаційні ресурси

Схема інформаційного освітнього простору КДПУ

Тема №4. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу

 1. Поняття про інформаційно-освітнє середовище навчального закладу.
 2. Огляд різних платформ для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу.
 3. Інформаційний освітній простір КДПУ.
 4. Вікі-КДПУ як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету. Ознайомлення з прикладами використання Вікі-КДПУ у навчальному процесі. Ознайомлення з прикладами навчальних проектів на Вікі-КДПУ.
 5. Формування електронного середовища для вчителів, учнів та їх батьків. Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів: Google Apps for Education, Щоденник.ua, Мої знання (інформаційно-освітня мережа), Електронний журнал, Моя школа (всеукраїнська навчальна екосистема), Програма Microsoft "Партнерство в навчанні", ВікіОсвіта тощо.


Інформаційні ресурси

Distancionnoe obuchenie.png

B2172935279.png

Тема №5. E-learning. Дистанційна освіта

 1. Поняття дистанційної освіти. З історії дистанційної освіти. Системи проектування навчання.
 2. Системи управління навчанням. Особливості організації та здійснення дистанційного навчання.
 3. Система управління навчанням Moodle. Філософія LMS Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Moodle-КДПУ ознайомлення з прикладами дистанційних курсів.
 4. Вебінари. Способи організації та платформи. Вебінари-КДПУ.

Презентація "Дистанційна освіта. Технологія створення дистанційного курсу" (розробник доцент О.В. Рєзіна)

Інформаційні ресурсиЗавдання

Шкала оцінювання

 • План проекту (GoogleДиск) - 10 балів
 • Презентація проекту (GoogleДиск, Prezi тощо) - 10 балів
 • Блог проекту (Blogger, WordPress тощо) - 10 балів
 • Макет для майбутньої стінгазети або постеру (WikiWall, Linoit тощо) - 5 балів
 • Опитувальник або анкета для учнів та їх батьків (до 5 запитань) Google Форма - 10 балів
 • Електронний журнал проекту (GoogleДиск) - 5 балів
 • Змістове наповнення (доцільно підібрані ілюстрації та відео на вікі-сторінці, у блозі та презентації; відсутні орфографічні та граматичні помилки, правильно оформлені посилання на веб-ресурси тощо) - 10 балів
 • Участь у колективному створення презентації - 3 бали
 • Участь у вебінарі - 4 бали
 • Участь у колективному створенні макету стінгазети для курсу - 3 бали
 • Проходження курсу у MOODLE -10 балів
 • Підсумковий тест - 20 балів


Завдання для розробки навчального проекту

Під час вивчення дисципліни студенти добирають ідею для власного навчального проекту готують такі матеріали й документи для портфоліо:

 1. Текстовий документ «План проекту» у Google Диск на основі «Шаблон плану проекту», у якому будуть описані усі етапи роботи учнів.
 2. Електронний журнал оцінок у вигляді електронної таблиці у Google Диск на основі «Шаблон Електронний журнал».
 3. Мультимедійна презентація (4-8 слайдів) ідей власного проекту для учнів. Можна використовувати будь-який із ресурсів: Презентації Google, Презентації українською, Slideshare, Prezi, Canva тощо.
 4. Блог власного проекту, в якому розмістити посилання на документи і матеріали для учнів. Можна використовувати Blogger або WordPress.
 5. Макет для майбутньої стінгазети або постеру засобами ресурсів WikiWall або Linoit.
 6. Опитувальник або анкета для учнів та їх батьків (до 5 запитань) засобами Форма Google.Теми навчальних проектів


Завдання до теми "Хмарні технології в освіті"

Зберігання та публікація навчальних матеріалів в інтернеті. Сервіси Google

Теоретичний матеріал

Сервіс Диск Google дає можливість користувачам завантажувати, створювати й працювати з текстовими, табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера. Документи можна форматувати і редагувати в режимі он-лайн, редагувати документи разом з іншими людьми, публікувати документі в Інтернеті для всіх користувачів у вигляді веб-сторінок або поміщати документи у свій блог.

Використовуючи цей сервіс, користувач не лише економить на офісному пакеті, а повністю перебудовує свою роботу з документами. Всі важливі документи, які бажано мати "під рукою", можна тепер зберігати в мережі, редагувати з будь-якого комп'ютера і легко і швидко відправляти електронною поштою. Але головне - це можливість спільної роботи з документами. Ці переваги дозволять по-новому організувати роботу у мережевому проекті.

Інформаційні ресурси


Завдання

Woman-1446557 960 720.jpg
 1. Зареєструватися у Google.
 2. Переглянути веб-ресурс Диск Google. Можна завантажити зі сторінок Google.
 3. Створити текстовий документ План роботи учнів у проекті за шаблоном (Шаблон плану проекту).
 4. На основі шаблону Шаблон Електронний журнал створити власний документ "Електронний журнал проекту" у Google Диск.
 5. Під час заняття створити колективну презентацію про переваги методу проектів.Завдання до теми "Засоби комунікації та співпраці"

Блоги. Вебінари. Стінгазета онлайн. Соціальні мережі

Блоги

Блог - (англ. blog, від web log, "мережний журнал або щоденник подій") — це веб-сайт, основний вміст якого записи, що регулярно добавляються. Блог є специфічною формою організації спільноти користувачів навколо певного автора чи авторів блога.

Блоги розрізняють:

 • за тематикою: персональні (особисті) та тематичні блоги.
 • за типом змісту: фотоблог, підкастинг (podcasting, скорочення від iPod и broadcasting) - розміщується аудіо та відео матеріали, також RSS канал для плеєрів, відеолог (vlog, «video blog») - розміщуються відеофайли.
 • моблог «мобильный блог» - оновлення інформації здійснюється віддалено з мобільного трелефону або КПК.

Учасники можуть виконувати наступні дії:

 • писати власні повідомлення (пости);
 • читати повідомлення опубліковані іншими авторами;
 • коментувати повідомлення інших авторів; відповідати на коментарі;
 • зв'язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань тощо.

Інформаційні ресурси

Освітні блоги на Blogger


Стінгазети або Whiteboard


Серед величезного різноманіття сервісів Веб 2.0 окреме місце займають сервіси, створені за технологією Whiteboard.

У сервісах типу Whiteboard можна в on-line режимі друкувати і редагувати текст, коментувати, малювати, вбудовувати відео. На уроці до звичайної дошки можна запросити кількох учнів, і в сервісах Whiteboard з одним і тим же документом можна працювати спільно. Як вихідний документ сервіс найчастіше використовує білий екран (біла дошка), який наповнюється матеріалом у ході роботи. Всі ці сервіси часто називають інтерактивними on-line дошками.

Інформаційні ресурси


Вебінари


Google Hangouts (Google Hangouts on Air) - Завдяки функції Hangouts можна обмінюватися повідомленнями та спілкуватись у відеочаті з однією людиною або з цілою групою.

Інформаційні ресурси


Завдання

Блоги
 1. Переглянути веб-ресурс для ведення щоденника Blogger (http://www.blogger.com). За бажанням, можна підібрати інший сервіс для ведення блогів, наприклад, WordPress тощо,
 2. Прочитати блог викладача (http://infsusp.blogspot.com). Написати до даного посту розгорнутий коментар (5-10 речень) і обов'язково підписатися (щоб викладач міг перевірити).
 3. Створити блог для власного навчального проекту, у якому розмістити: стислий опис проекту, посилання на презентацію проекту та інші дидактичні й методичні матеріали. У блозі повинно бути не менше 3-х дописів із посиланнями та ілюстраціями (бажано відеоматеріалами).
Веб-конференції та вебінари
 1. Переглянути записи вебінарів на сайті Вебінари КДПУ:
 2. На сайті Вебінари КДПУ зайти в "Особистий кабінет".
 3. У меню вибрати пункт "Вебінари" і зайти на вебінар Вебінар "ІКТ в освіті".
 4. Прийняти участь у проведенні вебінару на занятті.
Стінгазети або Whiteboard
 1. Оберіть сервіс для спільної роботи (WikiWall, Linoit).
 2. Підготуйте шаблон стінгазети або постеру або іншого документу.
 3. Під час заняття створити колективну стінгазету про переваги використання ІКТ у навчальному процесі.
Social-media-1679307 960 720.jpg


Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів
Завдання до теми "Сервіси для створення і збереження дидактичних матеріалів"

Опитувальники

Мережа інтернет пропонує педагогам нові інструменти для підтримки навчального процесу. Це сайти для створення і збереження дидактичних матеріалів, тестів, опитування тощо.


Завдання


Google Диск Форми
 1. Переглянути приклади анкет та питальників: Опитування "Подорожі", Опитувальник, Анкета про парфуми та Опитування "Невербальне спілкування".
 2. Дібрати матеріал для власної анкети з проблем пов'язаних із власним проектом (до 5 запитань).
 3. Створити опитувальник у Google Диск Форми.Завдання до теми "Дистанційна освіта. LMS MOODLE"

Moodle-КДПУ

MoodleКДПУ.png

Завдання

 1. Перейти на сайт Moodle КДПУ. Авторизуйтесь з допомогою логіна і пароля.
 2. Уведіть діючу електронну пошту у відповідне поле профілю, отримайте підтвердження та активуйте його.
 3. Перейдіть у розділ "Мої курси" в курс "Ознайомлення з можливостями Moodle".
 4. Виконайте усі завдання цього курсу.
Підсумковий тест


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 стр.
 2. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – Режим доступу до ресурсу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 3. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130.
 4. Болілий В.О., Копотій В.В. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 5. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 6. Болілий В.О., Рєзіна О.В, Діхтяр М.Ю. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 48 с.
 7. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 1: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2003. – 61 с.
 8. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 2: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2004. – 82 с.
 9. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: Монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьорло, І.В. Герасименко. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
 10. Кухаренко В. М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання / В. М. Кухаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/ krio/UDK-371.pdf.
 11. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В.М. Франчук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
 12. Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 року № 466.
 13. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
 14. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений – М.: Академия, 2004. – 415 с.

Допоміжна

 1. Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на платформе Moodle. – Казань, КГУ, 2008. – 169 с.
 2. Кадемія М. Ю. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко, Л.С. Шевченко. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 186 с.
 3. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.
 4. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
 5. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
 6. Смирнова-Трибульская Е. Н. Основи формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Евгения Николаевна Смирнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 7. Створення дидактичних матеріалів із дистанційної форми навчання: Інформ.-метод. Зб. / П.М. Таланчук, А.Г. Шевцов, В.Т. Бажан, В.М. Генба. – Ун-т «Україна», 2001. – 48 с.

Інформаційні ресурси

 1. Вікі-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua
 2. Система управління навчанням Moodle-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moodle.kspu.kr.ua
 3. Хмарне сховище Хмарка-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://owncloud.kspu.kr.ua
 4. Офіційний сайт системи MOODLE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodle.org
 5. Українська термінологія Moodle // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=8185
 6. Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://iteach.com.ua/
 7. Бібліотека з оцінюван­ня та інструментів та методів формування навичок та компетент­ностей (Демо-доступ)[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://educate.intel.com/ASSESSING-DEMO/PersonalLibraryPage.aspx?channel=uk-UA&tid=ap
 8. Сервіси для збереження закладок [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://bobrdobr.ru/ БобрДобр, https://www.google.com.ua/bookmarks Закладки Google
 9. Сервіси Веб 2.0 - інструкції, як працювати із сервісами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://wiki.irkutsk.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_Web_2.0
 10. Лекція Теда Робінсона про творчість [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ted.com/talks/lang/ru/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

---