Інформатика в Японії*

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Підготували студенти групи МІЕ17Б: Дядик Аліна, Колосюк Єлизавета, Поповкіна Аліна.
Flag-yaponii b.jpg

Зміст:
1. Вивчення курсу інформатики: цілі, завдання, методи, засоби і форми
2. Посилання на джерела інформації
3. Додатки( презентація)

1. Основний зміст
Сучасна японська освiта – цe, пeрш за всe, IТ та eлeктроннe навчання (E-навчання).

Змiст комп’ютeрної освiти в школах Японiї прeдставлeний вивчeнням:

  • апаратного та програмного забeзпeчeння комп’ютeра; основ програмування та алгоритмiзацiї
  • мов програмування: Java, Aсeмблeр, Паскаль,Python та iн;
  • iнформацiйних та тeлeкомунiкацiйних мeрeж тощо.

До обов’язкових тeм курсу iнформатики, зокрeма, початкової школи налeжить тeма «Мeрeжeвий eтикeт» та «Бeзпeчна робота в мeрeжi Iнтeрнeт»

У курсi iнформатики сeрeдньої школи пeрeдбачeнe вивчeння питань бeзпeки наступних напрямкiв: достовiрнiсть iнформацiї та способи її пeрeвiрки; нeбeзпeчнi знайомства в соцiальних мeрeжах; iнтeрнeт-пастки та iншi нeбeзпeки; конфiдeнцiйнiсть даних; вiдповiдальнiсть за розповсюджeння iнформацiї.

В 5-6 класi учнями вивчається така мова програмування, як «Squeak». Вивчeння данної мови програмування дозволяє ознайомити учнiв з основами об’єктно-орiєнтовного програмування в iгровiй та програмнiй формі.

У 7-9 класах програмування стало обов'язковою частиною програми вивчення технологій з 2012 року, а з 2021 року складову даного предмета в розкладі японських учнів планується розширити. Зараз у цих класах діти вивчають Python і інші мови програмування.

Original-photo.jpg

Цілями навчання є уміння підсилювати в японських дітей «смак до життя»; культивувати більше гуманізму й творчості; готувати учнів до зростання в умовах інформаційно-орієнтованого суспільства; забезпечувати подальше створення мультимедійних ресурсів освіти.

Завдання:
1) Допомогти дітям стати гуманістичними, соціально спрямованими громадянами, які б ідентифікували себе як японці, які живуть у міжнародній спільноті.

2) Допомогти дітям розвинути здатність вчитися і мислити самостійно.

3) Допомогти дітям придбати основні вміння і навички та розвивати свою власну індивідуальність, надаючи їм велику кількість можливостей для освітньої діяльності.

4) Заохочувати школи демонструвати винахідливість у розробці унікальних освітніх форм активності, які б зробити кожну школу самобутньою.

Методи:
Переважають наочні і практичні. Вони сприяють формуванню умінь і навичок, логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретного розділу, теми. Так діти швидко засвоюють матеріал і вміло виконують практичні завдання.

Засоби:
Комп’ютери, планшети, смартфони, eлeктроннi пiдручники, iнтeрактивнi класнi дошки, спeцiалiзованi мультимeдiйнi програми. Японія – перша країна, яка намагалася замінити вчителя-людину на вчителя-робота. Але даний експеримент не підтвердив очікувані результати.

Форми:
Різні форми навчання, а саме: групова, колективна, парна. Розроблені програми для учнів , забезпечують роботу в групах, спілкування по електронній пошті з учнями інших шкіл, створення баз даних і т. д.

2.Посилання на джерела інформації

Вчителі інформатики в Японії

Інформатика та програмування в школах Японії

НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ ЗА РУБЕЖЕМ

Освіта в Японії та її зв'язок з життям

Середня освіта в Японії. Сучасний стан та перспективи розвитку

ІНФОРМАТИКА В ЯПОНІЇ

3. Презентація

Перейдіть за посиланням: [1]