"Загальне мовознавство"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Загальне мовознавство

Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:0203 Гуманітарні науки 8.02030301 Українська мова і література

49395710.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Мета: розширити, поглибити й узагальнити теоретичний і професійний рівень лінгвістичної підготовки студентів-філологів, сформувати навички діалектичного підходу до вивчення наукових лінгвістичних явищ та здійснення комплексного лінгвістичного аналізу.

Завдання

 • теоретичні: розширити загальнолінгвістичну підготовку словесника, а також поглиблено вивчити проблеми, які не могли бути висвітлені в попередніх курсах, ознайомити студентів з філософськими основами сучасного, здобутками вітчизняного, європейського і світового мовознавства; формувати сучасні погляди на проблеми мовознавства, спираючись на історію розвитку вітчизняного, європейського і світового мовознавства; озброїти майбутнього філолога методами наукового дослідження мови;
 • практичні: розвивати уміння й навички аналізувати й застосовувати основні положення лінгвістичних теорій у практичній діяльності.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

 • знати: основні теоретичні положення мовознавчої науки (визначення основних термінів (знак, структура знака, мислення, свідомість, мова\мовлення, структура\система мови, мовні рівні, синхронія\діахронія тощо); історичні віхи розвитку різних напрямів науки про мову та їх представників;


 • вміти:аналізувати основні наукові досягнення лінгвістичних досліджень, застосовувати їх під час з’ясування мовних питань.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів


Учасники

Вірван Юлія Олександрівна"ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. МОВОЗНАВСТВО ЯК НАУКА. ІСТОРІЯ МОВОЗНАВСТВА.

 • Тема 1. Предмет, завдання і місце курсу. Історія лінгвістичної думки до ХІХ століття.
 • Тема 2. Зародження порівняльно-історичного мовознавства. Філософія мови В. фон Гумбольдта та мовознавство ХІХ ст.
 • Тема 3. Основні напрями в мовознавстві другої половини ХІХ ст.

Змістовий модуль 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ МОВОЗНАВСТВА.

 • Тема 1. Знакова природа мови.
 • Тема 2. Мова і мислення.
 • Тема 3. Структура мови. Мова як система систем.
 • Тема 4. Мова і суспільство.
 • Тема 5. Розвиток мови.
 • Тема 6. Методологія мовознавства. Методи дослідження мови.

Змістовий модуль 1

Тема 1. Предмет, завдання і місце курсу. Історія лінгвістичної думки до ХІХ століття.

Тема 2. Зародження порівняльно-історичного мовознавства. Філософія мови В. фон Гумбольдта та мовознавство ХІХ ст.

Тема 3. Основні напрями в мовознавстві другої половини ХІХ ст.

Змістовий модуль 2

Тема 1. Знакова природа мови.

Тема 2. Мова і мислення.

Тема 3. Структура мови. Мова як система систем.

Тема 4. Мова і суспільство.

Тема 5. Розвиток мови.

Тема 6. Методологія мовознавства. Методи дослідження мов

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1.МОВОЗНАВСТВО ЯК НАУКА. ІСТОРІЯ МОВОЗНАВСТВА.

Тема 1. Предмет, завдання і місце курсу. Історія лінгвістичної думки до ХІХ століття.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ МОВОЗНАВСТВА.

Скачанн1).jpg

Тема 1. Знакова природа мови.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка \\ Вопросы языкознания, 1995, №1.

2. Артемов В.О. Наука про мовлення // Мовознавство.– 1977.– №4.

3. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник. –К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 248с.(Альма-матер)

4. Бацевич Ф.С. Філософія мови. Істрія лінгвофілософських учень: Підручник. – К.: Академія, 2008.- 240с.(Альма-матер).

5. Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. Очерки по функциональной лексикологи. – Львов: Свит, 1997. -392.

6. Бацевич Ф.С.Основи комунікативної лінгвістик: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344с. (Альма-матер).

7. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. — К., 1991.

8. Белехова Л. Современная лингвистика в Украине и мире: научные парадигмы, наработки и перспективы\\ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика". Збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 9-14.

9. Березин Г.М., Головин Б.Н. Общее языкознание.– М.: Просвещение, 1979.

10. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: Навчальний посыбник для студентів фыл.спец.вищ.навч.закладыв.– К., «АртЕк». – 1996.- 224с.

11. Білодід О. І. Граматична концепція О.О.Потебні. – К.: Вища школа, 1977.

12. Бородіна М.О. До поняття "слово" в світлі сучасних теорій мови// Мовознавство.– 1978.– №1.

13. Будагов Р.А. Система и антисистема в науке о языке// ВЯ.–1978, №4.

14. Булаховский А.А. О прогрессе в языке//Русская речь.–1968.– № 4.

15. Васильев Л.М. Теория семантическиїх полей // Вопросы языкознания. –1971. – № 5.

16. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – М.: Высшая школа, 1978.

17. Гайдаєнко І.В. Дистрибутивний аналіз як метод дескриптивної лінгвістики // Зб.наук.праць «Південний архів». Філологічні науки. – Вип. ХХІ. – Херсон. – ХДУ, 2003. – С. 130-133.

18. Гайдаєнко І.В. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Загальне мовознавство»(Структуральні школи) ._ Херсон: ХДУ, 2003. – 43с.

19. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.– К., 1985.

20. Головин Б.Н. Язык и статистика.– М., 1971.

21. Грищенко А.П., Їжакевич Т.П. Актуальні проблеми слов’янської соціолінгвістики // Мовознавство.– 1983.– №3.

22. Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984.

23. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // ВЯ. – №4. – 1994. – С.17-31.

24. Долгих Н.Г. Теория семантического поля на современном этапе развития семасиологии // Филологические науки.–1973.–№1.– С.89-98.

25. Жайворонок В.В. Мова і духовний розвиток народу // Мовознавство.– 1991.– №3

26. Живов В.М., Успенский Б.А. Центр и периферия в языке в свете языковых универсалий // Вопросы языкознания.– 1973.–№6 – С. 24-35.

27. Жилко Ф.Т. Про семантичні поля української мови // Мовознавство.– 1971.– №12.– С.25-32.

28. Жлуктенко Ю.О. Концепція «природних ідей» у генеративній граматиці Н.Хомського// Мовознавство. – 1980. – № 3.

29. Жлуктенко Ю.О. Критика соціолінгвістичних теорій зарубіжного мовознавства // Мовознавство.– 1981.– №5.

30. Зализняк А.А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект каталога семантических переходов \\ Вопросы языкознания, 2001, № 2.

31. Звегинцев В.Л. Теоретическая и прикладная лингвистика.– М.: Просвещение, 1968.

32. Звягинцев В.А. История языкознания ХІХ – ХХ веков. В очерках и извлечениях.– Ч.І.– М., 1964.

33. Зеленько А.С. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень. Аспекти, методи, прийоми та процедури вивчення мови: Посібник.–Вид.2-ге, перероблене.– Луганськ: Альма-матер, 2002.- 283с.

34. Зеленько А.С. До питання про становлення лінгвістичного детермінізму (від структурної до когнітивної семантики). – Луганськ, 1999. – 71с.

35. Иванова Л.П. Курс лекций по общему языкознанию. К.: Освіта України,2006.- 312с.

36. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація.– Дрогобич: Відродження, 1994.

37. Кацнельсон С.Д. Содержательно-типологическая концепция Вильгельма Гумбольдта // Понимание историзма и развития в языкознании первой половины ХЫХ века. – Л.: Наука, 1984. – С.126-135.

38. Кириченко Г.С. Нариси загального мовознавства: навч.посіб. для студ.філол.спец.вищ.навч.закл.: у 2ч./ Г.С.Кириченко, С.В.Кириченко, А.П.Супрун; за ред..А.П.Супрун. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008// Ч.І: Мова, її будова та функції в суспільстві. – 2008. – 168с.

39. Кириченко Г.С. Нариси загального мовознавства: навч.посіб. для студ.філол.спец.вищ.навч.закл.: у 2ч./ Г.С.Кириченко, С.В.Кириченко, А.П.Супрун; за ред..А.П.Супрун. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008// Ч.ІІ: Основні етапи розвитку науки про мову. – 2008. – 224с.

40. Ковалик І.І. Лінгвальні категорії, їх властивості і види / Мовознавство.– 1980.– №5.

41. Ковалик І.І. Мова і мовлення та форми їх існування // Мовознавство. – 1979. – №3. – С. 3-9.

42. Ковалик І.І. Семантична будова слова в сфері мови та мовлення// Студії з мовознавства. – К.: Наукова думка, 1975.– С. 45-52 .

43. Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень – К.: Вища школа, 1985. – 215с.

44. Кодухов В.И. Общее языкознание.– М.: Высш.школа,1974.

45. Кондрашов Н.А. Общее языкознание.– М., 1972.– Ч. І.

46. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – №5. – С. 24-29.

Допоміжна

1. Юлия Кравцова Современные направления когнитивной теории метафоры // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": Збірник наукових праць. Випуск ІХ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С.312 -317

2. Ольга Скідан когнітивно-дискурсивний напрям дослідження концептів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": Збірник наукових праць. Випуск ІХ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С.335-339.

3. Катерина Яцук Фреймова модель як метод зіставлення та аналізу одиниць вторинної номінації// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": Збірник наукових праць. Випуск ІХ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С. 345-347

Інформаційні ресурси

1. http://www.nbuv.gov.ua/

2. http://nlibrary-rdgu.rv.ua/


---